Search result for

jealous

(85 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jealous-, *jealous*, jealou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealous[ADJ] ขี้หึง, See also: หึงหวง, หึง, Syn. envious
jealous[ADJ] หวาดระแวง, See also: ระแวง, ไม่ไว้ใจ, Syn. mistrustful, suspicious, vigilant, Ant. trustworthy, trusting
jealous[ADJ] อิจฉา, See also: ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Syn. envious, covetous, green, Ant. serene, content
jealousy[N] ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness
jealously[ADV] อย่างระแวดระวัง, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. suspiciously, vigilantly, Ant. trustingly
jealously[ADV] อย่างอิจฉา, See also: อย่างริษยา, Syn. enviously, covetously, Ant. serenely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้หึง,หึงหวง,หวงแหน,ระแวง,เตรียม,พร้อม,ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
jealous(adj) อิจฉา,ขี้หึง,ริษยา
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealous Contentความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You really want to make muffy jealous?อยากให้คนอื่นอิจฉามั้ยละ There Might be Blood (2008)
Are you sure you're not just jealous that your little cousin's beating you to the altar?แน่ใจนะว่าเธอจะเป็นแค่นักข่าว ดูเหมือนน้องสาวจะชนะเธอเรื่องคู่ควงซะแล้ว Committed (2008)
Color me jealous.ฉันอิจฉาเธอจัง Committed (2008)
I assume the point of this is to make him jealous and make him realize that he does want a relationship with me?ฉันเดาเอาว่าประเด็นนี้ จะทำให้เขาหึง และทำให้เขารับความจริง ว่าเขาต้องการ ที่จะมีความสัมพันธุ์กับฉัน The Itch (2008)
Could be jealous.อาจอิจฉา Emancipation (2008)
He's the opposite of jealous.เขาทำตรงกันข้ามกับอิจฉา Emancipation (2008)
Get some studying done before you feel jealous.Get some studying done before you feel jealousAkai ito (2008)
- Not jealous, are you?- คงไม่ได้หึง สินะ? Valiant (2008)
I don't see there's anything to be jealous of.ข้าไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรให้น่าหึงซักหน่อย Valiant (2008)
I'm just jealous!ข้าแค่อิจฉามันก็เท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Ow, it hurts! I'm just jealousเจ็บนะ ข้าแค่อิจฉามันก็เท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
But the more I met you, he seemed to grow jealous of you in me.แต่พอชั้นยิ่งคบกับนาย ชั้นก็รู้สึกราวกับว่า เค้าหึงนายมากขึ้นๆ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jealousA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
jealousChris recognized the boy from his math class and became very jealous.
jealousEverybody was jealous of my success.
jealousHe is jealous of her talent.
jealousHer success made her the target of jealousy.
jealousHe was jealous of his wife.
jealousHe was jealous of my success.
jealousHe was jealous of their happiness.
jealousHis action was animated by jealousy.
jealousHis jealousy began to raise its head again.
jealousI can't stand her jealousy.
jealousI'm jealous that you have a good boss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน[ADV] enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)
ขี้อิจฉา[ADJ] envious, See also: jealous, Syn. ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Example: ดาราที่แสดงเป็นคนขี้อิจฉาแสดงได้ถึงบทถึงบาท จนผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องจริง, Thai definition: ที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, นิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้
ขี้หึง[ADJ] jealous, See also: envious, Syn. ขี้หึงหวง, หึงหวง, Example: แม่บ้านผมเป็นคนขี้หึงมากคอยตามรังควานไปทุกหย่อมหญ้า, Thai definition: ที่หวงแหนทางเพศ ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนรักของตัวเอง
ความหวง[N] jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน[N] jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตัวอิจฉา[N] jealous character, See also: envious character, Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา, Example: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง, Thai definition: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หึง[v.] (heung) EN: be jealous of   
หึง[adj.] (heung) EN: jealous   FR: jaloux
หึงหวง[adj.] (heunghūang) EN: jealous   
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
หวงแหน[adj.] (hūanghaēn) EN: jealously guarded   
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[adj.] (itchā) EN: jealous ; envious   FR: jaloux, envieux
อิจฉาริษยา[v. exp.] (itchāritsayā) EN: envy ; be jealous ; be envious   FR: être jaloux de ... (qch)
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā røn) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed   
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUS    JH EH1 L AH0 S
JEALOUSY    JH EH1 L AH0 S IY0
JEALOUSLY    JH EH1 L AH0 S L IY0
JEALOUSIES    JH EH1 L AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealous    (j) (jh e1 l @ s)
jealousy    (n) (jh e1 l @ s ii)
jealously    (a) (jh e1 l @ s l ii)
jealousies    (n) (jh e1 l @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eifersüchtig; neidisch {adj} (auf) | eifersüchtiger | am eifersüchtigstenjealous (of) | more jealous; jealousier | most jealous; jealousiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やきもちを焼く;やきもちを妬く;焼餅を焼く;焼もちを焼く[やきもちをやく, yakimochiwoyaku] (exp,v5k) to be jealous [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[, jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] jealous [Add to Longdo]
妒忌[dù jì, ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, ] jealous; jealousy [Add to Longdo]
妒能害贤[dù néng hài xián, ㄉㄨˋ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] jealous of the able, envious of the clever (成语 saw) [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] jealousy; be jealous of [Add to Longdo]
嫉妒[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ, ] jealous; envy [Add to Longdo]
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, ] jealousy; suspicious and jealous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jealous \Jeal"ous\, a. [OE. jalous, gelus, OF. jalous, F.
   jaloux, LL. zelosus zealous, fr. zelus emulation, zeal,
   jealousy, Gr. zh^los. See {Zeal}, and cf. {Zealous}.]
   [1913 Webster]
   1. Zealous; solicitous; vigilant; anxiously watchful.
    [1913 Webster]
 
       I have been very jealous for the Lord God of hosts.
                          --Kings xix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       How nicely jealous is every one of us of his own
       repute!                --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. Apprehensive; anxious; suspiciously watchful.
    [1913 Webster]
 
       'This doing wrong creates such doubts as these,
       Renders us jealous and disturbs our peace. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       The people are so jealous of the clergy's ambition.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Demanding exclusive devotion; intolerant of rivalry.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt worship no other God; for the Lord, whose
       name is Jealous, is a jealous God.  --Ex. xxxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. Disposed to suspect rivalry in matters of interest and
    affection; apprehensive regarding the motives of possible
    rivals, or the fidelity of friends; distrustful; having
    morbid fear of rivalry in love or preference given to
    another; painfully suspicious of the faithfulness of
    husband, wife, or lover.
    [1913 Webster]
 
       If the spirit of jealousy come upon him, and he be
       jealous of his wife.         --Num. v. 14.
    [1913 Webster]
 
       To both these sisters have I sworn my love:
       Each jealous of the other, as the stung
       Are of the adder.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is one of the best bonds, both of chastity and
       obedience, in the wife, if she think her husband
       wise; which she will never do if she find him
       jealous.               --Bacon.
 
   Syn: Suspicious; anxious; envious.
 
   Usage: {Jealous}, {Suspicious}. Suspicious is the wider term.
      We suspect a person when we distrust his honesty and
      imagine he has some bad design. We are jealous when we
      suspect him of aiming to deprive us of what we dearly
      prize. Iago began by awakening the suspicions of
      Othello, and converted them at last into jealousy.
      "Suspicion may be excited by some kind of accusation,
      not supported by evidence sufficient for conviction,
      but sufficient to trouble the repose of confidence."
      "Jealousy is a painful apprehension of rivalship in
      cases that are peculiarly interesting to us." --Cogan.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jealous
   adj 1: showing extreme cupidity; painfully desirous of another's
       advantages; "he was never covetous before he met her";
       "jealous of his success and covetous of his possessions";
       "envious of their art collection" [syn: {covetous},
       {envious}, {jealous}]
   2: suspicious or unduly suspicious or fearful of being displaced
     by a rival; "a jealous lover" [syn: {jealous}, {green-eyed},
     {overjealous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top