Search result for

grasping

(34 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grasping-, *grasping*, grasp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grasping[ADJ] โลภ, See also: ซึ่งละโมบ, งก, Syn. avaricious, greedy
graspingly[ADV] โลภ, See also: ละโมบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspingจับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm telling you, we're grasping at straws here.ไม่ ฉันเกรงว่าจะไม่อยู่ ทำไม ผมขอโทษ เอ่อ แฮงค์ ซาลส์เดอร์ Grilled (2009)
We're grasping at straws at this point.เรากำลังเผชิญกับอะไร ที่ดูไร้ค่าในจุดนี้ No More Good Days (2009)
Right now, we're just grasping at straws in the dark...เพราะตอนนี้เราแทบจะไม่มีเบาะแสอะไรเลย Episode #1.7 (2009)
Each grasping for meaning in a worldมีความชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นในโลก Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Was you grasping at anything you can to push me away.เขาเห็นทุกๆอย่าง เธอผลักไสฉันออกไปได้ Rufus Getting Married (2009)
You're grasping at straws here.คุณกำลังเบี่ยงเบนประเด็นแล้ว You Don't Know Jack (2010)
I got a robot hand grasping a man's penis out here.ฉันมีคนไข้ถูกแขนหุ่นยนต์ กระชากกระจู๋ อยู่ตรงนี้ The Robotic Manipulation (2010)
"robot hand grasping a man's penis.""คนไข้ถูกแขนหุ่นยนตร์กระชากกระจู๋" The Robotic Manipulation (2010)
And we're grasping at straws here, man.แล้วเรากำลัง ไล่ตามลมอยู่นะ Let It Bleed (2011)
Since teenagers aren't always great at grasping subtlety Mike decided to dumb it down for him.เนื่องจากวัยรุ่นไม่ค่อย เข้าใจอะไรง่ายๆ ไมค์ตัดสินใจพูดตรงๆ The Legacy (2011)
You know, for a smart guy, you really seem to have a hard time grasping the conceptฉลาดอย่างคุณ แต่กลับไม่เข้าใจความคิดที่ว่า The Love Car Displacement (2011)
You're not really grasping this whole sort of situation are you, girl?เธอนี่ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์เลยใช่ไหม อีหนู Wild Bill (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
การกำ[N] grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: attachment ; clinging ; grasping   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRASPING    G R AE1 S P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grasping    (v) (g r aa1 s p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person [Add to Longdo]
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation [Add to Longdo]
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish [Add to Longdo]
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching [Add to Longdo]
収覧;収攬[しゅうらん, shuuran] (n,vs) grasping; winning over [Add to Longdo]
掌握[しょうあく, shouaku] (n,vs) grasping; seizing; holding; (P) [Add to Longdo]
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grasping \Grasp"ing\, a.
   1. Seizing; embracing; catching.
    [1913 Webster]
 
   2. Avaricious; greedy of gain; covetous; close; miserly; as,
    he is a grasping man. -- {Grasp"ing*ly}, adv. --
    {Grasp"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grasping
   adj 1: immoderately desirous of acquiring e.g. wealth; "they are
       avaricious and will do anything for money"; "casting
       covetous eyes on his neighbor's fields"; "a grasping old
       miser"; "grasping commercialism"; "greedy for money and
       power"; "grew richer and greedier"; "prehensile employers
       stingy with raises for their employees" [syn:
       {avaricious}, {covetous}, {grabby}, {grasping}, {greedy},
       {prehensile}]
   n 1: understanding with difficulty; "the lecture was beyond his
      most strenuous graspings"
   2: the act of gripping something firmly with the hands (or the
     tentacles) [syn: {grasping}, {taking hold}, {seizing},
     {prehension}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top