ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grasping

G R AE1 S P IH0 NG   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grasping-, *grasping*, grasp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grasping[ADJ] โลภ, See also: ซึ่งละโมบ, งก, Syn. avaricious, greedy
graspingly[ADV] โลภ, See also: ละโมบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspingจับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sam wasn't quite grasping the difference between a car and a company car but I felt like now wasn't the time to enlighten her.แล้วคุณตั้งใจจะบอกฉัน เรื่องงานใหม่นี้เมื่อไหร่ ท่านผู้บริหารโฆษณา ทันทีที่พวกเขาเสนองานให้ผม ผมจะได้สัมภาษณ์พรุ่งนี้ Sexy Rollercoasters (2017)
I think we're grasping at feathers.ฉันว่าเราควรมุ่งประเด็น ไปที่ขนนก Maiden Quest (2015)
He's grasping at whatever straw he can find.นิคพยายามคว้าทุกโอกาสที่จะหาเธอให้ได้ The Grimm Identity (2015)
Grasping at straws I'm pretty sure, but maybe there's something in Brick's M.O.ฉันแน่ใจ ว่าฉันกำลังคลำหาฟาง แต่บางทีมันอาจจะมี บางอย่างในความเคยชินของบริค Uprising (2015)
So this is what Brick has reduced us to-- grasping for straws.ถ้างั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เรา-- Uprising (2015)
You don't seem to be grasping the situation here.คุณไม่เหมือนคนที่จะช่วยชีวิตเรา Coup de Grâce (2015)
She's grasping for anything.เธอจับอะไร เราได้มีการติดต่อในเชิงลบ The Martian (2015)
A vulture grasping a baby in it's talons, House Blackmont.อีแร้งจับเด็กในกรงเล็บ ตระกูลแบล็กมอนท์ Two Swords (2014)
I'm just grasping it.ฉันแค่อยากเข้าใจมัน Quill (2012)
Grasping at straws.คว้าฟางเส้นสุดท้าย The Stable Boy (2012)
Are you grasping the iron...คุณมันหน้าเลือด Pilot (2012)
Scott, I don't think you're grasping the concept of the car chase here.สก็อต ฉันไม่คิดว่านายเข้าใจ หลักการของการขับรถไล่กวดนี่หรอกน่ะ Wolf's Bane (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
การกำ[N] grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: attachment ; clinging ; grasping   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRASPING    G R AE1 S P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grasping    (v) grˈaːspɪŋ (g r aa1 s p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person [Add to Longdo]
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation [Add to Longdo]
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish [Add to Longdo]
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching [Add to Longdo]
収覧;収攬[しゅうらん, shuuran] (n,vs) grasping; winning over [Add to Longdo]
掌握[しょうあく, shouaku] (n,vs) grasping; seizing; holding; (P) [Add to Longdo]
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grasping \Grasp"ing\, a.
   1. Seizing; embracing; catching.
    [1913 Webster]
 
   2. Avaricious; greedy of gain; covetous; close; miserly; as,
    he is a grasping man. -- {Grasp"ing*ly}, adv. --
    {Grasp"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grasping
   adj 1: immoderately desirous of acquiring e.g. wealth; "they are
       avaricious and will do anything for money"; "casting
       covetous eyes on his neighbor's fields"; "a grasping old
       miser"; "grasping commercialism"; "greedy for money and
       power"; "grew richer and greedier"; "prehensile employers
       stingy with raises for their employees" [syn:
       {avaricious}, {covetous}, {grabby}, {grasping}, {greedy},
       {prehensile}]
   n 1: understanding with difficulty; "the lecture was beyond his
      most strenuous graspings"
   2: the act of gripping something firmly with the hands (or the
     tentacles) [syn: {grasping}, {taking hold}, {seizing},
     {prehension}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top