ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envy

EH1 N V IY0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envy-, *envy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envy[N] ความอิจฉา, See also: ความริษยา, Syn. covetousness, jealousy
envy[VT] ริษยา, See also: อิจฉา, Syn. covet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envy(เอน'วี) {envied,envying,envies} n. ความอิจฉา,ความริษยา,สิ่งที่ถูกอิจฉา -vt. อิจฉา,ริษยา., See also: envier n. ดูenvy, Syn. jealousy

English-Thai: Nontri Dictionary
envy(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความอิจฉาริษยา
envy(vt) อิจฉา,ริษยา,อิจฉาตาร้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Envyความริษยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't envy you the privilege.ผมล่ะไม่อิจฉาคุณเลย Rebecca (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
I don't half envy you.ฉันทำไม่ได้ครึ่งอิจฉาคุณ How I Won the War (1967)
"All the bees envy me"All the bees envy me Mannequin (1987)
I envy you.ฉันอิจฉาคุณจัง Dirty Dancing (1987)
I do not envy you the headache you will have when you awake.ข้าไม่อิจฉาเจ้าหรอกสำหรับอาการปวดหัวที่เจ้าจะตื่นมาเจอมันแน่ๆ The Princess Bride (1987)
¶ I'm the envy of everyoneทุกคนอิจฉาฉัน Punchline (1988)
Budzyn, under my command, was the envy of every other commandant in the labor camp system.เป็นที่อิจฉาของผู้กองค่ายอื่น - ถึงพวกเชลยจะไม่อยากอยู่นัก - ขอโทษ Schindler's List (1993)
How do you like my husband, Lizzy? I believe you envy me. Was he not a favourite of yours once?เธอชอบสามีฉันมั้ยล่ะลิซซี่ ฉันเชื่อว่า เธอต้องอิจฉาฉัน เขาเคยเป็นคนโปรดของเธอครั้งนึงนี่ Episode #1.6 (1995)
I envy you.ฉันอิจฉาคุณ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I envy you. But such a thing is not meant to last.ชั้นอิจฉาเธอนะ แต่เรื่องแค่นี้ไม่ได้มีอะไรนักหรอก The Matrix Reloaded (2003)
'I envy you to run away at that age'ฉันอิจฉาคุณนะ ที่ยังหนีออกจากบ้านได้ในวัยปูนนี้แล้ว My Tutor Friend (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envyAnne is the envy of all her friends.
envyDon't envy others for their good luck.
envyEnvy is the companion of honour.
envyFather used to tell us not to envy others.
envyHe is apt to envy others.
envyHe said so out of envy.
envyHe was the envy of his friends.
envyI envy him.
envyI envy him his luck.
envyI envy your good health.
envyI envy your lifestyle - living day-to-day like that.
envyI envy you so much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน[V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)
อิจฉา[V] envy, See also: be envious, be jealous, Syn. อิจฉาริษยา, ริษยา, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรัก และความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ริษยา[V] envy, See also: be envious of, be jealous of, Syn. อิจฉาริษยา, Example: ฉันไม่เคยคิดน้อยใจหรือริษยานางเลย, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความริษยา[N] envy, See also: jealousy, covetousness, grudge, Syn. ความอิจฉา, ความอิจฉาริษยา, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง, Thai definition: ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
อิจฉาริษยา[V] envy, See also: be jealous, be envious, Syn. อิจฉาตาร้อน, อิจฉา, ริษยา, Ant. ปรารถนาดี, หวังดี, Example: สังคมปัจจุบันนี้มีแต่วัตถุนิยม มีแต่การแข่งขัน มัวแต่อิจฉาริษยากัน, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
อิจฉาริษยา[V] envy, See also: be jealous, be envious, Syn. อิจฉาตาร้อน, อิจฉา, ริษยา, Ant. ปรารถนาดี, หวังดี, Example: สังคมปัจจุบันนี้มีแต่วัตถุนิยม มีแต่การแข่งขัน มัวแต่อิจฉาริษยากัน, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉาริษยา[v. exp.] (itchāritsayā) EN: envy ; be jealous ; be envious   FR: être jaloux de ... (qch)
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā røn) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed   
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[v.] (ritsayā) EN: envy ; be jealous   FR: envier ; jalouser ; être jaloux de ; être envieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVY EH1 N V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envy (v) ˈɛnviː (e1 n v ii)
envying (v) ˈɛnvɪɪŋ (e1 n v i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neid {m} | gelb vor Neid [übtr.]envy | green with envy [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペニス羨望[ペニスせんぼう, penisu senbou] (n) penis envy [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]
嫉妬心[しっとしん, shittoshin] (n) feeling of envy; jealous feeling [Add to Longdo]
羨む[うらやむ, urayamu] (v5m,vt) to envy [Add to Longdo]
羨望[せんぼう, senbou] (n,vs) envy [Add to Longdo]
妬み[ねたみ, netami] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
妬む(P);嫉む;猜む[ねたむ(妬む;嫉む)(P);そねむ, netamu ( netamu ; sonemu )(P); sonemu] (v5m,vt) (uk) to be jealous of; to envy; to begrudge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envy \En"vy\, n.; pl. {Envies}. [F. envie, L. invidia envious;
   akin to invidere to look askance at, to look with enmity; in
   against + videre to see. See {Vision}.]
   1. Malice; ill will; spite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If he evade us there,
       Enforce him with his envy to the people. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Chagrin, mortification, discontent, or uneasiness at the
    sight of another's excellence or good fortune, accompanied
    with some degree of hatred and a desire to possess equal
    advantages; malicious grudging; -- usually followed by of;
    as, they did this in envy of C[ae]sar.
    [1913 Webster]
 
       Envy is a repining at the prosperity or good of
       another, or anger and displeasure at any good of
       another which we want, or any advantage another hath
       above us.               --Ray.
    [1913 Webster]
 
       No bliss
       Enjoyed by us excites his envy more. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Envy, to which the ignoble mind's a slave,
       Is emulation in the learned or brave. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Emulation; rivalry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such as cleanliness and decency
       Prompt to a virtuous envy.      --Ford.
    [1913 Webster]
 
   4. Public odium; ill repute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To lay the envy of the war upon Cicero. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. An object of envious notice or feeling.
    [1913 Webster]
 
       This constitution in former days used to be the envy
       of the world.             --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envy \En"vy\, v. t. [imp. & p. p. {Envied}; p. pr. & vb. n.
   {Envying}.] [F. envier.]
   1. To feel envy at or towards; to be envious of; to have a
    feeling of uneasiness or mortification in regard to (any
    one), arising from the sight of another's excellence or
    good fortune and a longing to possess it.
    [1913 Webster]
 
       A woman does not envy a man for his fighting
       courage, nor a man a woman for her beauty.
                          --Collier.
    [1913 Webster]
 
       Whoever envies another confesses his superiority.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel envy on account of; to have a feeling of grief or
    repining, with a longing to possess (some excellence or
    good fortune of another, or an equal good fortune, etc.);
    to look with grudging upon; to begrudge.
    [1913 Webster]
 
       I have seen thee fight,
       When I have envied thy behavior.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Jeffrey . . . had actually envied his friends their
       cool mountain breezes.        --Froude.
    [1913 Webster]
 
   3. To long after; to desire strongly; to covet.
    [1913 Webster]
 
       Or climb his knee the envied kiss to share. --T.
                          Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. To do harm to; to injure; to disparage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If I make a lie
       To gain your love and envy my best mistress,
       Put me against a wall.        --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   5. To hate. [Obs.] --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   6. To emulate. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envy \En"vy\, v. i.
   1. To be filled with envious feelings; to regard anything
    with grudging and longing eyes; -- used especially with
    at.
    [1913 Webster]
 
       Who would envy at the prosperity of the wicked?
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To show malice or ill will; to rail. [Obs.] "He has . . .
    envied against the people." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envy
   n 1: a feeling of grudging admiration and desire to have
      something that is possessed by another [syn: {envy},
      {enviousness}]
   2: spite and resentment at seeing the success of another
     (personified as one of the deadly sins) [syn: {envy},
     {invidia}]
   v 1: feel envious towards; admire enviously
   2: be envious of; set one's heart on [syn: {envy}, {begrudge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top