ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstinent

AE1 B S T AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstinent-, *abstinent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said that you'd been abstinent for the last three years.นายบอกว่า นายเก็บตัว มาสามปีแล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
I know asking high school seniors to be abstinent is like asking a porcupine to poop goat cheese.การขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าของโรงเรียน ก็เหมือน ขอให้เม่นขี้ใส่เนยแพะ ไม่เข่าท่าเลย 17 Again (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSTINENT AE1 B S T AH0 N AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstinent { adj }abstinent [Add to Longdo]
abstinent; enthaltsam { adj }teetotal [Add to Longdo]
enthaltsam { adj } | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstinent \Ab"sti*nent\, a. [F. abstinent, L. abstinens, p. pr.
   of abstinere. See {Abstain}.]
   Refraining from indulgence, especially from the indulgence of
   appetite; abstemious; continent; temperate. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstinent \Ab"sti*nent\, n.
   1. One who abstains.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) One of a sect who appeared in France and
    Spain in the 3d century.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstinent
   adj 1: self-restraining; not indulging an appetite especially
       for food or drink; "not totally abstinent but abstemious"
       [syn: {abstinent}, {abstentious}]
   n 1: a person who refrains from drinking intoxicating beverages
      [syn: {abstainer}, {abstinent}, {nondrinker}] [ant:
      {drinker}, {imbiber}, {juicer}, {toper}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 abstinent /apstiːnɛnt/
  abstinent; teetotal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top