หรือคุณหมายถึง covetousneß?
Search result for

covetousness

(11 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covetousness-, *covetousness*, covetousnes
English-Thai: Nontri Dictionary
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา Frankie & Alice (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covetousness    (n) (k uh1 v i t @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness [Add to Longdo]
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P) [Add to Longdo]
貪婪[たんらん;どんらん, tanran ; donran] (adj-na,n) covetousness; greed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covetousness \Cov"et*ous*ness\, n.
   1. Strong desire. [R.]
    [1913 Webster]
 
       When workmen strive to do better than well,
       They do confound their skill in covetousness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A strong or inordinate desire of obtaining and possessing
    some supposed good; excessive desire for riches or money;
    -- in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       Covetousness, by a greed of getting more, deprivess
       itself of the true end of getting.  --Sprat.
 
   Syn: Avarice; cupidity; eagerness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covetousness
   n 1: an envious eagerness to possess something
   2: extreme greed for material wealth [syn: {avarice},
     {avariciousness}, {covetousness}, {cupidity}]
   3: reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth
     (personified as one of the deadly sins) [syn: {avarice},
     {greed}, {covetousness}, {rapacity}, {avaritia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top