ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

covet

K AH1 V AH0 T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covet-, *covet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covet[VI] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา
covet[VT] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา, Syn. desire, envy
covetous[ADJ] ที่มีความอยากได้, See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ, Syn. greedy, avaricious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous

English-Thai: Nontri Dictionary
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are many who covet our iron.มีหลายคนที่อยากได้เหล็กของเรา Princess Mononoke (1997)
"Thou shalt not covet thy neighbor's house, wife or ass.ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ควรอยากได้บ้าน ภรรยา หรือตูด ของเพื่อนบ้าน The Story of Us (1999)
But if you have to covet your neighbor's wife's ass...แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ที่จะได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน... The Story of Us (1999)
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว Legally Blonde (2001)
Ninth, Thou shalt not covet thy neighbor's wife.ข้อเก้า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา Love So Divine (2004)
This type of killer seeks the power over life and death and covets the power of god.ทำไมพวกคุณถึงคิดว่า ผู้ชายคนนี้จ้องทำร้ายผม L.D.S.K. (2005)
By the sea, Mr. Todd, That's the life I covet...ริมทะเล คุณทอดด์ นั่นคือชีวิตที่ฉันปรารถนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Someone who covets your ability.ใครบางคนที่อยากได้ความสามารถของคุณ Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
I coveted what you had.ผมอยากได้สิ่งที่คุณมี Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Um, I covet the powers of others.อัม ฉันกระหายในพลังของคนอื่น Chapter Eight 'Villains' (2008)
I mean, I've been coveting it all day.ฉันหมายความว่า ฉันเห็นมันตั้งแต่ที่ฉันลองชุดทั้งวัน Pret-a-Poor-J (2008)
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
covetNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภมาก[V] be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
งก[V] covet, See also: crave, desire, wish for, Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ, Ant. เสียสละ, Example: บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด, Thai definition: แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
ละโมบ[V] covet, See also: be greedy, be avid, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: ข้าราชการบางคนละโมบมากเกินเห็นเรื่องเงินใหญ่กว่าความถูกต้อง, Thai definition: อยากได้, ต้องการมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious   FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[v.] (lōp) EN: covet   FR: convoiter
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious   FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious   FR: avide ; insatiable
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet   FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à

CMU English Pronouncing Dictionary
COVET    K AH1 V AH0 T
COVETS    K AH1 V AH0 T S
COVETED    K AH1 V AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covet    (v) kˈʌvɪt (k uh1 v i t)
covets    (v) kˈʌvɪts (k uh1 v i t s)
coveted    (v) kˈʌvɪtɪd (k uh1 v i t i d)
coveting    (v) kˈʌvɪtɪŋ (k uh1 v i t i ng)
covetous    (j) kˈʌvɪtəs (k uh1 v i t @ s)
covetously    (a) kˈʌvɪtəsliː (k uh1 v i t @ s l ii)
covetousness    (n) kˈʌvɪtəsnəs (k uh1 v i t @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] covet; long for, #97,297 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection [Add to Longdo]
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P) [Add to Longdo]
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous [Add to Longdo]
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness [Add to Longdo]
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness [Add to Longdo]
欲しがる[ほしがる, hoshigaru] (v5r,vt) (See 欲しい・1) to desire; to want; to wish for; to covet; (P) [Add to Longdo]
欲をかく;欲を掻く[よくをかく, yokuwokaku] (exp,v5k) to be greedy; to covet [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covet \Cov"et\ (k?v"?t), v. t. [imp. & p. p. {Covered}; p. pr. &
   vb. n. {Coveting}.] [OF. coveitier, covoitier, F. convoiter,
   from a derivative fr. L. cupere to desire; cf. Skr. kup to
   become excited. Cf. {Cupidity}.]
   [1913 Webster]
   1. To wish for with eagerness; to desire possession of; --
    used in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Covet earnestly the best gifts.    --1. Cor.
                          xxii. 31.
    [1913 Webster]
 
       If it be a sin to covet honor,
       I am the most offending soul alive.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To long for inordinately or unlawfully; to hanker after
    (something forbidden).
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not covet thy neighbor's house. --Ex. xx.
                          17.
 
   Syn: To long for; desire; hanker after; crave.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covet \Cov"et\, v. i.
   To have or indulge inordinate desire.
   [1913 Webster]
 
      Which [money] while some coveted after, they have erred
      from the faith.             --1 Tim. vi.
                          10.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covet
   v 1: wish, long, or crave for (something, especially the
      property of another person); "She covets her sister's
      house"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top