ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foursquare

F AO1 R S K W EH0 R   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foursquare-, *foursquare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foursquare[ADJ] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady
foursquare[ADV] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน
foursquare[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง

English-Thai: Nontri Dictionary
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
foursquare(n) สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมด้านเท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am foursquare Hatfield.ฉันเป็นแฮตฟิลด์เต็มตัว Episode #1.2 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOURSQUARE    F AO1 R S K W EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foursquare    (j) fˈɔːskwɛəʴr (f oo1 s k w e@ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foursquare \Four"square`\ (f[=o]r"skw[^a]r`), a.
   Having four sides and four equal angles. --Sir W. Raleigh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foursquare
   adv 1: in a square position; "the building stood foursquare"
   2: with firmness and conviction; without compromise; "he stood
     foursquare for religious liberty and toleration"- C.G.Bowers;
     "dealt straightforwardly with all issues" [syn: {squarely},
     {foursquare}, {straightforwardly}]
   adj 1: characterized by firm and unwavering conviction; "a
       foursquare refusal to yield"
   n 1: (geometry) a plane rectangle with four equal sides and four
      right angles; a four-sided regular polygon; "you can
      compute the area of a square if you know the length of its
      sides" [syn: {square}, {foursquare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top