ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เที่ยง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เที่ยง-, *ไม่เที่ยง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The skirt-wearing days do not last forever.สังขารมันไม่เที่ยง The Damage a Man Can Do (2008)
Not fast enough. Not accurate enough.ยังเร็วไม่พอ ยังไม่เที่ยงตรงพอ The Itch (2008)
And what happens when I put him into V-tach because the sonogram isn't precise enough?และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันทำให้เขา V-tach เพราะโซโนแกรมไม่เที่ยงตรงพอ The Itch (2008)
Nothing lasts.ทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยงThe Curious Case of Benjamin Button (2008)
And my stockings?นี่ยังไม่เที่ยงคืนเลยนะ ข่าวเม้าท์ฉันมันเด็ดเกินกว่าที่จะรอ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Uh, it's just before noon.อืมม ยังไม่เที่ยงเลย In the Beginning (2012)
Chillax, bro. It's not even noon.ชิลแล็กซ์ นี่ยังไม่เที่ยงเลย Economics of Marine Biology (2013)
- It's barely noon.-นี่ยังไม่เที่ยงเลยนะ Us (2014)
Karaoke? It's not even noon yet.c.bg_transparentคาราโอเกะเหรอ นี่ยังไม่เที่ยงเลย/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
I don't think Laura needs reminding of life's impermanence.เราไม่ต้องย้ำความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ให้ลอร่าฟังหรอก Logan (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose[ADJ] ไม่เที่ยงตรง, See also: ไม่แน่นอน, ไม่ถูกต้อง, Syn. vague, general, indefinite, imprecise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaccuracy(อินแอค' คิวระซี) n. ความไม่แม่นยำ, ความไม่ละเอียด, ความไม่เที่ยง, ความไม่แน่นอน, Syn. errore, fault, mistake
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.
unrighteous(อันไร'เชิส) adj. ไม่ถูกต้อง,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ยุติธรรม,ร้าย,บาปหนา., See also: unrighteousness n., Syn. incorrect
unsteady(อันสเทด'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่มั่นคง,เปลี่ยนแปลงง่าย,ไม่เที่ยง., See also: unsteadily adv. unsteadiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
ungenau(adj adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top