ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลอดภัย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอดภัย-, *ปลอดภัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม(org) Transport Safety Center

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอดภัย(v) be safe, See also: be out of danger, be free from harm, be secure, Example: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน, Thai Definition: พ้นภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลอดภัยก. พ้นภัย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Safe.ปลอดภัย Captivity (2007)
He's safe.เขาปลอดภัย Reckoner (2009)
Breach secured.รังเพลิง ปลอดภัย The Great Dictator (1940)
No harm.ไม่เปนไร ผมปลอดภัย The Great Dictator (1940)
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
Is he safe?เขามีความปลอดภัย? The Ugly American (1963)
# But ev'ry now and then I feel so insecureแค่ทุกขณะนี้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้น Help! (1965)
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
Now my sister is safe and rises up.ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น Help! (1965)
- Your famous Ringo is safe.ริงโก้ ที่มีชื่อเสียงของคุณมีความ ปลอดภัย เขาไม่ Help! (1965)
# But ev'ry now and then I feel so insecureแค่ทุกขณะนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้น Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอดภัย[pløtphai] (v) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure  FR: être en sécurité
ปลอดภัย[pløtphai] (adj) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure  FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf

English-Thai: Longdo Dictionary
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all right(adj) ปลอดภัย, Syn. uninjured, unhurt, safe
breathe again(phrv) รู้สึกปลอดภัย, See also: ปลอดภัย
harmless(adj) ซึ่งไม่เป็นอันตราย, See also: ปลอดภัย
safe and sound(idm) ปลอดภัย, See also: สุขภาพดี
invulnerable(adj) ปลอดภัย, See also: ซึ่งไม่อาจทำลายไม่ได้, Syn. safe, indestructible, invincible, Ant. vulnerable
safe(adj) ปลอดภัย, See also: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง, Syn. harmless, inoffensive, mild, secure, unobjectionable, Ant. harmful, dangerous
sure(adj) มั่นคง, See also: ปลอดภัย, Syn. firm, secure, steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
all rightปลอดภัย, ใช่, สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน, แน่นอน, ปลอดภัย, กล้า, มั่นใจ, กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
castle(คาส'เซิล) { castled, castling, castles } n. ประสาท, คฤหาสน์, ป้อมปราการ, ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย, สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ, ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด, มั่นใจที่สุด, แน่นอนเกินไป, ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย, ภัย, ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย, ภัย, ภยันตราย, ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย, ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, เป็นอันตราย, น่ากลัว
immune(adj) ปลอดภัย, คงทน, พ้นอันตราย
immunity(n) ความรอดพ้น, ความปลอดภัย, ความทนทาน
insecure(adj) ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นใจ, ความไม่แน่นอน, ความไม่มั่นคง
safe(adj) ไว้ใจได้, ปลอดภัย, มั่นคง, แน่นหนา
safety(n) เครื่องป้องกัน, ความปลอดภัย
secure(adj) มั่นคง, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไร้กังวล, มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง, ทำให้แน่นหนา, ทำให้ปลอดภัย, จับกุม, รับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安全[あんぜん, anzen] (adj) ปลอดภัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[たい, tai] (n) ปลอดภัย ; สงบ ; สันติ ประเทศไทย

German-Thai: Longdo Dictionary
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Syn. Wärter
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., Syn. ungefährlich

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top