ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poised

P OY1 Z D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poised-, *poised*, pois, poise
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
Beneath our poised appearance the truth is, we are completely out of control.เพื่อคงไว้ซึ่งสัมปชัญญะ ทั้งที่.. ..ความเป็นจริงคือ เราสูญเสียความเป็นตัวเอง.. ..โดยสิ้นเชิง The Matrix Reloaded (2003)
let's see what these two poised young women have to say about the last day of school!มาดูกันว่าสองสาวนี้ จะว่ายังไงกับวันสุดท้ายของการเรียน Raise Your Voice (2004)
Peter winds up, poised to take yet another wicket!ปีเตอร์ ทวิสส์เครื่องร้อนแล้ว มาช่วยปลุกนักฝัน... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
but homophobic organizations also sent out hate mail, and are poised to foil the contest, while the police...แต่องค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์ ได้ส่งจดหมายแสดงความไม่พอใจ และได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกวด... คำสั่งมาแล้ว Go Go G-Boys (2006)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น Three Kingdoms (2008)
but after three years, Charles Bartowski is poised to become the weapon we have always dreamed of.แต่หลังจากสามปี, ชาลส์ บาร์ทาวสกี้ มีความพร้อม ที่จะมาเป็นอาวุธที่เราฝันถึง Chuck Versus the Subway (2010)
I have found myself dropped behind enemy lines... poised to destroy the Glee Club from within.ฉันมาพบว่าตัวเองอยู่ในดงของศัตรู กำลังทำลายมันจากข้างใน Comeback (2011)
- So poised and quite a figure.- กริยาท่าทีสวยสมเหมาะเจาะ Roots (2011)
Kate is poised and alert and just gave a very touching toast alone!เคทดูโอเค และยังคงตื่นตัวอยู่ และเพิ่งพูดดื่มอวยพร \ ที่ซาบซึ้ง คนเดียว! I Must Confess (2011)
I'm poised to get what's rightfully mine, and you won't have go through your impetuous plan to marry Emily.ที่ทำให้ฉันเยือกเย็น ในการตัดสินใจอะไรในส่วนตัว และลูกก็ไม่ต้อง วางแผนอย่างหุนหันพลันแล่น แต่งงานกับอีมิลี่ Commitment (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
POISED P OY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poised (v) pˈɔɪzd (p oi1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angriffsbereit {adj}poised to attack [Add to Longdo]
bereit; ...bereit {adj} | für etw. bereit sein | sprungbereit {adj}poised to ... | to be poised for sth. | poised ready to spring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. t. [imp. & p. p. {Poised}, ; p. pr. & vb. n.
   {Poising}.] [OE. poisen, peisen, OF. & F. peser, to weigh,
   balance, OF. il peise, il poise, he weighs, F. il p[`e]se,
   fr. L. pensare, v. intens. fr. pendere to weigh. See {Poise},
   n., and cf. {Pensive}.] [Formerly written also {peise}.]
   1. To balance; to make of equal weight; as, to poise the
    scales of a balance.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold or place in equilibrium or equiponderance.
    [1913 Webster]
 
       Nor yet was earth suspended in the sky;
       Nor poised, did on her own foundation lie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To counterpoise; to counterbalance.
    [1913 Webster]
 
       One scale of reason to poise another of sensuality.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To poise with solid sense a sprightly wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To ascertain, as by the balance; to weigh.
    [1913 Webster]
 
       He can not sincerely consider the strength, poise
       the weight, and discern the evidence. --South.
    [1913 Webster]
 
   5. To weigh (down); to oppress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lest leaden slumber peise me down to-morrow. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 balanced \bal"anced\ adj.
   being in a state of proper balance or equilibrium; --
   opposite of {unbalanced}. the carefully balanced seesaw a
   properly balanced symphony orchestra a balanced assessment of
   intellectual and cultural history a balanced blend of
   whiskeys the educated man shows a balanced development of all
   his powers [Narrower terms: {counterbalanced,
   counter-balanced, counterpoised}; {well-balanced}; {poised}]
   [Related terms: stable --- (maintaining equilibrium)]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poised
   adj 1: marked by balance or equilibrium and readiness for
       action; "a gull in poised flight"; "George's poised
       hammer"
   2: in full control of your faculties; "the witness remained
     collected throughout the cross-examination"; "perfectly
     poised and sure of himself"; "more self-contained and more
     dependable than many of the early frontiersmen"; "strong and
     self-possessed in the face of trouble" [syn: {collected},
     {equanimous}, {poised}, {self-collected}, {self-contained},
     {self-possessed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top