ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสถียร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสถียร-, *เสถียร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสถียร(adv) stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสถียร(adv) stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสถียรภาพ(n) stability, See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness, Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว, Example: ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสถียร, เสถียร-(สะเถียน, -เถียนระ-) ว. มั่นคง, แข็งแรง, คงตัว.
เสถียรภาพ(สะเถียนระ-) น. ความมั่นคง, ความคงตัว, ความไม่เปลี่ยนแปลง, เช่น เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stableเสถียร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
handlingเสถียรภาพการบังคับรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric power system stabilityเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Employment stabilizationเสถียรภาพการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Political stabilityเสถียรภาพทางการเมือง [TU Subject Heading]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stabilityเสถียรภาพ, Example: ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]
slope stabilityslope stability, เสถียรภาพของลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น Wild Reeds (1994)
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ The Birdcage (1996)
It's definitely an image. Let's try and stabilize it.แน่นอนว่ามันเป็นภาพ ลองและรักษาเสถียรภาพของมัน Contact (1997)
You're making a big mistake, Paul. This is an unstable system.คุณกำลังทำผิดพลาดใหญ่พอ นี่คือระบบที่ไม่เสถียร Dante's Peak (1997)
It's stable?มันเสถียรแล้วเหรอ Primer (2004)
Aaron, it's stable?อารอน มันเสถียรแล้วใช่ไหม Primer (2004)
And what you do is when it gets there, you bring it back... and there you go, it coasts.สิ่งที่ต้องทำพอมาถึงขั้นนี้ก็แค่ โยกสวิตช์กลับ... ปล่อยมันไปของมันเอง มันก็จะเสถียรอยู่แบบนั้น Primer (2004)
- Is it stable?- มันเสถียรไม๊? Transporter 2 (2005)
- Yes, it's stable.- ครับ, เสถียรครับ. Transporter 2 (2005)
Ask Professor Househoffer to stabilize the gate.แล้วก็ให้ศาสตราจารย์ฮาวฮอฟเฟอร์ตรึงประตูให้เสถียรไว้ด้วย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
And so all those wind and ocean current patterns that have formed since the Iast ice age and have been relatively stable, they're all up in the air and they change.เช่นเดียวกับแบบแผนของกระแสลมและกระแสน้ำ ที่ก่อรูปขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย และดำเนินมาอย่างค่อนข้างเสถียร มันเริ่มไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไป An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสถียร[sathīen] (adj) EN: stable ; firm ; steady
เสถียร[sathīen] (adv) EN: stably ; firmly ; strongly  FR: stable ; constant
เสถียรภาพ[sathīenraphāp] (n) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness  FR: stabilité [ f ] ; équilibre [ m ]
เสถียรภาพด้านราคา[sathīenraphāp dān rākhā] (n, exp) FR: stabilité des prix [ f ]
เสถียรภาพทางการเงิน[sathīenraphāp thāng kānngoen] (n, exp) EN: monetary stability  FR: stabilité monétaire [ f ]
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ[sathīenraphāp thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic stability  FR: stabilité économique [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stability(n) เสถียรภาพ, See also: ความมั่นคง, Syn. consistency, steadiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ
stabilise(สเท'บิไลซ) vi., vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง, สม่ำเสมอ, มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation, stabilization n., Syn. secure, brace, Ant. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ, มั่นคง, มีเสถียรภาพ) , สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ, มั่นคง, มีเสถียรภาพ)
stabilize(สเท'บิไลซ) vi., vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง, สม่ำเสมอ, มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation, stabilization n., Syn. secure, brace, Ant. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ, มั่นคง, มีเสถียรภาพ) , สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ, มั่นคง, มีเสถียรภาพ)

English-Thai: Nontri Dictionary
instability(n) ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่คงที่
stability(n) เสถียรภาพ, ความคงที่, ความมั่นคง, ความเที่ยง, ความแน่วแน่
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ, การทำให้คงที่, การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง, ทำให้คงที่, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ, คงที่, มั่นคง, แน่วแน่
unsteady(adj) ไม่แน่นอน, ไม่เที่ยง, ไม่มั่นคง, ไม่คงที่, ไร้เสถียรภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top