ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrutinize

S K R UW1 T AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrutinize-, *scrutinize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา, ตรวจสอบ, Syn. view, study
scrutinize(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinizer(n) ผู้พินิจพิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt., vi. เข้าใจ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe, scan

English-Thai: Nontri Dictionary
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, พิจารณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're not here to scrutinize religion with science.เราไม่ได้มานี่เพื่อถกกันเรื่องศาสนากับวิทยาศาสตร์ The Rite (2011)
♪ You try to cope with every lie they scrutinizeเธอพยายามจะรับมือกับความหลอกลวง พวกเค้ารู้ Michael (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างพินิจพิเคราะห์(v) scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai Definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
พินิศ(v) scrutinize, See also: examine, Syn. ดู, แลดู, เพ่งดู, เพ่งพินิศ, Example: เขาพินิศดูเธอด้วยความสงสัยในพฤติกรรมที่เธอแสดงออกมา, Thai Definition: มองดูด้วยความสนใจอย่างมาก, แลดูอย่างคิดพิจารณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชม[chom] (v) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment  FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
กลั่นกรอง[klankrøng] (v) EN: screen ; consider ; scrutinize
พินิจ[phinit] (v) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize  FR: examiner ; considérer
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCRUTINIZE S K R UW1 T AH0 N AY2 Z
SCRUTINIZED S K R UW1 T AH0 N AY2 Z D
SCRUTINIZES S K R UW1 T AH0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrutinize (v) skrˈuːtɪnaɪz (s k r uu1 t i n ai z)
scrutinized (v) skrˈuːtɪnaɪzd (s k r uu1 t i n ai z d)
scrutinizes (v) skrˈuːtɪnaɪzɪz (s k r uu1 t i n ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp, v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
眇める[すがめる, sugameru] (v1, vt) to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrutinize \Scru"ti*nize\, v. i.
   To make scrutiny.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrutinize \Scru"ti*nize\, v. t. [imp. & p. p. {Scrutinized}; p.
   pr. & vb. n. {Scrutinizing}.] [From {Scrutiny}.]
   To examine closely; to inspect or observe with critical
   attention; to regard narrowly; as, to scrutinize the measures
   of administration; to scrutinize the conduct or motives of
   individuals.
   [1913 Webster]
 
      Whose votes they were obliged to scrutinize. --Ayliffe.
   [1913 Webster]
 
      Those pronounced him youngest who scrutinized his face
      the closest.               --G. W. Cable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrutinize
   v 1: to look at critically or searchingly, or in minute detail;
      "he scrutinized his likeness in the mirror" [syn: {size
      up}, {take stock}, {scrutinize}, {scrutinise}]
   2: examine carefully for accuracy with the intent of
     verification; "audit accounts and tax returns" [syn: {audit},
     {scrutinize}, {scrutinise}, {inspect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top