ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsume

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsume-, *subsume*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subsume(vt) จัดเป็นกลุ่ม, See also: จัดเป็นหมวด, Syn. include
subsume under(phrv) รวมอยู่ใน, See also: รวมอยู่ใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsume (v) sˈəbsjˈuːm (s @1 b s y uu1 m)
subsumed (v) sˈəbsjˈuːmd (s @1 b s y uu1 m d)
subsumes (v) sˈəbsjˈuːmz (s @1 b s y uu1 m z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsume \Sub*sume"\, v. t. [Pref. sub- + L. sumere to take.]
   To take up into or under, as individual under species,
   species under genus, or particular under universal; to place
   (any one cognition) under another as belonging to it; to
   include under something else.
   [1913 Webster]
 
      To subsume one proposition under another. --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      A principle under which one might subsume men's most
      strenuous efforts after righteousness.  --W. Pater.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsume
   v 1: contain or include; "This new system subsumes the old one"
   2: consider (an instance of something) as part of a general rule
     or principle [syn: {subsume}, {colligate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top