Search result for tas (168 entries) (0.0598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tas-, *tas*.
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
taser (n vt ) ช็อตด้วยไฟฟ้า tasers, tasered, tasering (To taser someone) Taser เป็นยี่ห้อปืนไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง เป็นอาวุธที่ใช้เพื่อป้องกันตัว หรืออาวุธที่ตำรวจใช้เพื่อทำให้ผู้ร้ายล้มลง หรือหมดสติ ได้ข้อมูลจาก answers.com A Taser is an electroshock weapon that uses Electro-Muscular Disruption (EMD) technology[1] to cause neuromuscular incapacitation[2] (NMI) and strong muscle contractions through the involuntary stimulation of both the sensory nerves and the motor nerves.
Image:
task force [ท๊าสค์ ฟอร์ส] (n ) คณะทำงานเฉพาะกิจ กองกำลังเฉพาะกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
task    [N] งานหนัก, See also: งานที่ยาก, ภารกิจ, งานที่สำคัญ, Syn. job, duty
task    [VT] ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก, See also: ทำให้ทำงานหนักเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย
Tass    [N] หนังสือพิมพ์ของรัสเซีย
taste    [N] รสชาติ, See also: รส, Syn. flavour, savour
taste    [N] รสนิยม, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, judgment
taste    [N] ประสาทในการรับรส
taste    [N] การชิม, See also: การลิ้มรส, การชิมรส
taste    [N] ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง), Syn. experience, sample
taste    [VT] ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try
taste    [VI] ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taskภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
taskภารกิจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
task force๑. คณะทำงานเฉพาะกิจ๒. กำลังรบเฉพาะกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
task managementการจัดการภารกิจ [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taste centre; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taste-blindnessอาการไม่รู้บางรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tastes, elementary; tastes, fundamentalแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tastes, fundamental; tastes, elementaryแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tasamanian aboriginesชาวพื้นเมืองแทสเมเนียน [TU Subject Heading]
Taskภารกิจ [การจัดการความรู้]
taskภารกิจ
งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้เสร็จปกติ มักจะหมายถึงงานในภาวะการทำงานแบบ multiprogramming หรือ multitasking [คอมพิวเตอร์]
Task analysisการวิเคราะห์ภาระกิจ [TU Subject Heading]
Task related monitoringการเฝ้าสังเกตตามภารกิจ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Tasmaniaแทสเมเนีย [TU Subject Heading]
Tasmanian devilทัสมาเนียน เดวิล [TU Subject Heading]
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tasOnce you can get the taste for gambling, it's hard to give it up.
tasThis sort of music is not to the taste of everybody.
tasThese cookies aren't expensive but they taste good.
tasThe cake tastes divine!
tasThis cake tastes like it has cheese in it.
tasThis cake tastes too sweet for me.
tasThis coffee tastes burnt.
tasThis coffee tastes bitter.
tasThis salad tastes of lemon.
tasThis juice tastes sour.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
task managementการจัดภารกิจหมายถึงการจัดภารกิจในด้านการปฏิบัติการของชุดคำสั่ง เป็นต้นว่า การกำหนด ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล (เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ หรือ operating system)
task switchingการสลับภารกิจหมายถึง การสลับงานที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายงานในคราวเดียวกัน เช่น สามารถทำงานตามโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมในเวลาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ
tassel(แทส'เซิล) n.พู่,พู่ห้อย,ฝอยฝักข้าวโพดหรือพืชอื่น ๆ vt. ประดับด้วยพู่,เอาฝอยฝักข้าวโพดออก vi. งอกฝอย (ฝักข้าวโพด), See also: tasseler,tasseller n.
tastable(เทส'สะเบิล) adj. =tasteable (ดู)
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious

English-Thai: Nontri Dictionary
task(n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
task(vt) ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ใช้สมองหนัก,ให้ทำงานหนัก
taskmaster(n) หัวหน้าคนงาน,ผู้ควบคุมงาน
tassel(n) พู่,ฝอยฝักข้าวโพด
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
taste(vt) ชิม,ลิ้มรส
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสเด็ด    [ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
ลิ้มรส    [V] taste, Syn. ชิมรส, ลิ้มชิมรส, Example: รับประกันได้ว่าฝีมืออาหารร้านนี้เป็นรสชาติที่คุณไม่เคยได้ลิ้มรสจากที่ใดมาก่อน, Thai definition: ลองรสดูโดยใช้ลิ้นในการรับรส
รสนิยม    [N] taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
อร่อย    [ADJ] delicious, See also: tasty, Syn. โอชะ, Example: อาหารไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบ และห่อหมก, Thai definition: มีรสดี
เทียบ    [V] taste, See also: test, try, sample, Thai definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
รส    [N] taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count unit: รส, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ง้วน    [N] savour, See also: taste, relish, flavour, Syn. รสโอชะ, รสอร่อย, Ant. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ, Example: ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน
งาน    [N] task, See also: work, job, Syn. เรื่อง, ผลงาน, ชิ้นงาน, Example: เขาได้เขียนงานออกมาโดยได้รับความต้อนรับอย่างดีจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วไป, Count unit: เรื่อง, ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำ
พู่    [N] tuft, See also: tassel, Example: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 การตกแต่งช้างทรงจะแต่งด้วยพู่หน้าหูช้าง, Count unit: พู่, Thai definition: กลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ ไหม ด้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยมากใช้ห้อยประดับ
ภารธุระ    [N] task, See also: business, Example: เมื่อเวลาท่านรัฐมนตรีมาถึง เขาจะต้องเอาภารธุระกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด, Thai definition: การงานที่รับทำ, กิจการที่ขวนขวายประกอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phārakit) EN: perform a task   FR: accomplir une tâche
เบซิคตัส[TM] (Bēsiktas) EN: Besiktas   FR: Besiktas [m]
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
บุษบาริมทาง [n. exp.] (butsabā rimthāng) EN: Indian asystasia   
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TASH    T AE1 SH
TASM    T AE1 S AH0 M
TASK    T AE1 S K
TASS    T AE1 S
TASCA    T AA1 S K AH0
TASKS    T AE1 S K S
TASSI    T AE1 S IY0
TASTE    T EY1 S T
TASCH    T AE1 SH
TASTY    T EY1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
task    (v) (t aa1 s k)
tasks    (v) (t aa1 s k s)
taste    (v) (t ei1 s t)
tasty    (j) (t ei1 s t ii)
tasked    (v) (t aa1 s k t)
tassel    (n) (t a1 s l)
tasted    (v) (t ei1 s t i d)
taster    (n) (t ei1 s t @ r)
tastes    (v) (t ei1 s t s)
tasking    (v) (t aa1 s k i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たしか, tashika] (adj adv) แน่นอนว่า, ถ้าจำไม่ผิดคิดว่า
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
助ける[たすける, tasukeru] (vt) ช่วยเหลือ
多数[たすう, tasuu] (n) จำนวนมาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
助ける[たすける, tasukeru] Thai: ช่วยเหลือ English: to help
助ける[たすける, tasukeru] Thai: ช่วยชีวิต
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)
足す[たす, tasu] Thai: ทำธุระ English: to do (e.g. one's business)
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน English: to help each other
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
達する[たっする, tassuru] Thai: ถึง English: to reach
達する[たっする, tassuru] Thai: เข้าสู่ English: to get to

German-Thai: Longdo Dictionary
Tasche(n) |die, pl. Taschen| กระเป๋า เช่น Aktentasche กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าทำงาน
Taschenrechner(n) |der, pl. Taschenrechner| เครื่องคิดเลข
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任务栏[rèn wù lán, 任務欄] taskbar [Add to Longdo]
入味[rù wèi, 入味] tasty; to be absorbed in sth; interesting [Add to Longdo]
可口[kě kǒu, 可口] tasty; to taste good [Add to Longdo]
[wèi, 味] taste [Add to Longdo]
品味[pǐn wèi, 品味] taste [Add to Longdo]
塔什干[Tǎ shí gān, 塔什干] Tashkent (capital of Uzbekistan) [Add to Longdo]
塔斯曼尼亚[tǎ sī màn ní yà, 塔斯曼尼亞] Tasmania [Add to Longdo]
塔斯社[Tǎ sī shè, 塔斯社] TASS; Information Telegraph Agency of Russia [Add to Longdo]
塔斯马尼亚洲[Tǎ sī mǎ ní yà zhōu, 塔斯馬尼亞洲] Tasmania [Add to Longdo]
好吃[hǎo chī, 好吃] tasty; delicious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set [Add to Longdo]
コンピュータサイエンス[こんぴゅーたさいえんす, konpyu-tasaiensu] computer-science [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
タスク[たすく, tasuku] task [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
他薦[たせん, tasen] Empfehlung (durch andere) [Add to Longdo]
助かる[たすかる, tasukaru] gerettet_werden, sich_retten [Add to Longdo]
助ける[たすける, tasukeru] helfen, retten [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
多層[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
多才[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
多数[たすう, tasuu] grosse_Menge, Mehrheit [Add to Longdo]
小刀[こがたな, kogatana] Taschenmesser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tas \Tas\, n. [F.]
   A heap. [Obs.] "The tas of bodies slain." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tas \Tas\, v. t.
   To tassel. [Obs.] "A purse of leather tassed with silk."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAS
     Tag Abuse Syndrome (SGML, HTML, slang)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tas [ta]
   accumulation; crowd; heap; mass; multitude; pile
   heap; pile; stack
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tas [tɑs]
   accumulation; crowd; heap; mass; multitude; pile
   hand‐bag
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bowl
 
 1. kase, çukur kap
 2. tas, leğen
 3. tahta top
 4. birkaç tip top oyunu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stoup
 
 1. maşrapa, tas
 2. Katolik kiliselerinde kapıya yakın olan ve içinde su bulunan kurna.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vessel
 
 1. kap, tas, tekne: tekne, gemi
 2. (anat.) damar, kanal
 3. alet. blood vessel kan damarı.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top