ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liking

L AY1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liking-, *liking*, lik
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liking(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ, การชื่นชอบ, ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality

English-Thai: Nontri Dictionary
liking(n) ความชอบ, ความพอใจ, ความถูกใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm liking who I am.โว้ Glease (2012)
Afterwards, they started liking it, like cigarettes.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มอย่างอื่นอีก เช่นสูบบุหรี่ Léon: The Professional (1994)
The Sisters have taken quite a liking to you.น้องสาวได้รับความชื่นชอบมากกับคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Can you imagine anybody not liking Eddie Kirby?คุณนึกภาพออกไหมว่า มีใครบ้าง ที่ไม่เหมือน เอ็ดดี้ คริบี้ส์? The Story of Us (1999)
And since then, I've lost my liking for them.ตั้งแต่นั้น ฉันไม่พิศวาสมันอีกเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
And since I liked liking him, I liked him even more.และตั้งแต่นั้นฉันก็ชอบที่จะอยู่กับเขา ฉันชอบเขามาก My Tutor Friend (2003)
Seems to have taken a liking to me.ดูเหมือนว่ามันจะชอบฉัน Howl's Moving Castle (2004)
I'm liking the grandpa look.ผมทรงเหมือนคุณปู่. Fantastic Four (2005)
You're not being disloyal to Dad by liking George.ลูกไม่ได้ทรยศพ่อถ้าหากลูกจะชอบจอร์จ The Amityville Horror (2005)
And even some of the home crowd not liking that one.แม้แต่กองเชียร์เจ้าบ้านก็ยังไม่ชอบใจ The Longest Yard (2005)
I know what I like, and I am liking what I see.I know what I like, and I am liking what I see. Imagine Me & You (2005)
Since when did you stop liking the stories I tell?ลูกไม่ชอบมันตั้งแต่เมื่อไหร่กัน? House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likingFred took a liking to Jane and started dating her.
likingHe has a liking for modern music.
likingHe suddenly took a liking to detective stories.
likingI cannot help liking him in spite of his many faults.
likingI could hardly keep from liking him.
likingIf you have no liking for modern music, you will not enjoy this concert.
likingI have a liking for chemistry as well as for physics.
likingI have no liking for such birds.
likingLiking children the way she does Sue should become a teacher.
likingNot liking carrots, he didn't eat it.
likingShe gave me a necktie which was completely to my liking.
likingShe has a great liking for rich foods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสนิยม(n) taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai Definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ความชอบ(n) liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความนิยมชมชอบ(n) popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ความชอบ[khwām chøp] (n) EN: liking ; fondness ; affection  FR: affection [ f ]
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [ f ]
ความนิยมชมชอบ[khwām niyom chomchøp] (n, exp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval
โปรดปราน[prōtprān] (v) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour  FR: préférer
รสนิยม[rotniyom] (n) EN: taste ; liking ; preference ; fondness  FR: goût [ m ] ; penchant [ m ] ; préférence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIKING L AY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liking (v) lˈaɪkɪŋ (l ai1 k i ng)
likings (n) lˈaɪkɪŋz (l ai1 k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, / ] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorliebe { f }; Neigung { f } | Vorlieben { pl }; Neigungen { pl }liking | likings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き[ずき, zuki] (adj-na, n) liking; fondness; love; (P) #1,236 [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) #2,585 [Add to Longdo]
好み[ごのみ, gonomi] (n) liking; taste; choice; (P) #7,624 [Add to Longdo]
好み[ごのみ, gonomi] (adj-na, adj-no, suf) (1) being fond of; having a liking for; (2) to the liking of; favored by; popular with #7,624 [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) #8,979 [Add to Longdo]
嗜好[しこう, shikou] (n, vs) taste; liking; preference #14,234 [Add to Longdo]
甘辛両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n, adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
奇麗好き[きれいずき, kireizuki] (adj-na, n) liking to keep things clean [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n, vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like \Like\, v. t. [imp. & p. p. {Liked} (l[imac]kt); p. pr. &
   vb. n. {Liking}.] [OE. liken to please, AS. l[imac]cian,
   gel[imac]cian, fr. gel[imac]c. See {Like}, a.]
   1. To suit; to please; to be agreeable to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Cornwall him liked best, therefore he chose there.
                          --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
       I willingly confess that it likes me much better
       when I find virtue in a fair lodging than when I am
       bound to seek it in an ill-favored creature. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To be pleased with in a moderate degree; to approve; to
    take satisfaction in; to enjoy.
    [1913 Webster]
 
       He proceeded from looking to liking, and from liking
       to loving.              --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. To liken; to compare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Like me to the peasant boys of France. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liking \Lik"ing\ (l[imac]k"[i^]ng), p. a.
   Looking; appearing; as, better or worse liking. See {Like},
   to look. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Why should he see your faces worse liking than the
      children which are of your sort?     --Dan. i. 10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liking \Lik"ing\, n.
   1. The state of being pleasing; a suiting. See {On liking},
    below. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being pleased with, or attracted toward, some
    thing or person; hence, inclination; desire; pleasure;
    preference; -- often with for, formerly with to; as, it is
    an amusement I have no liking for.
    [1913 Webster]
 
       If the human intellect hath once taken a liking to
       any doctrine, . . . it draws everything else into
       harmony with that doctrine, and to its support.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Appearance; look; figure; state of body as to health or
    condition. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       I shall think the worse of fat men, as long as I
       have an eye to make difference of men's liking.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their young ones are in good liking. --Job. xxxix.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   {On liking}, on condition of being pleasing to or suiting;
    also, on condition of being pleased with; as, to hold a
    place of service on liking; to engage a servant on liking.
    [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Would he be the degenerate scion of that royal line
       . . . to be a king on liking and on sufferance?
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liking
   n 1: a feeling of pleasure and enjoyment; "I've always had a
      liking for reading"; "she developed a liking for gin" [ant:
      {dislike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top