ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palatable

P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palatable-, *palatable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palatable[ADJ] อร่อย, See also: ถูกปาก, Syn. delicious, Ant. distasteful, unsavory
palatable[ADJ] ซึ่งเป็นที่พอใจ, Syn. acceptable, delectable, pleasant, Ant. unacceptable, unpleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palatable(แพล'ละทะเบิล) adj. น่ากิน,อร่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did hear that there was a time when sermon making was not so palatable to you as at present.ฉันได้ยินมาว่ามันมีช่วงเวลานึงที่การเป็นพระ ไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณเหมือนเช่นตอนนี้ Episode #1.6 (1995)
I've been thinking about Dr. Greene's efforts to make science palatable for the masses.ฉันมานั่งนึกดูเรื่องความพยายามของดร.กรีน ที่จะทำให้ประชากรหมู่มากเข้าใจวิทยาศาสตร์ The Herb Garden Germination (2011)
A waning moon will definitely make your reunion with your psycho ex-boyfriend a lot more palatable to me.แสงจันทร์ที่ลดน้อยลงจะทำให้ การกลับมาเจอกันใหม่ของเธอ กับแฟนเก่าโรคจิต ทำให้ฉันพอใจมากขึ้นเท่านั้น Addicted to Love (2012)
There is no palatable exit strategy.มันไม่มีทางออกที่น่าพอใจ You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
But if we keep there is no palatable going with HFT, at least we can give our investors something when that happens.แต่ถ้าเรายังใช้ HFT ต่อ อย่างน้อย เราสามารถ ให้บางอย่างกับนักลงทุน เมื่อมันเกิดขึ้น You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant

CMU English Pronouncing Dictionary
PALATABLE P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palatable (j) pˈælətəbl (p a1 l @ t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmackhaft; wohlschmeckend {adj} | schmackhafter; wohlschmeckender | am schmackhaftesten; am wohlschmeckendstenpalatable | more palatable | most palatable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口に合う[くちにあう, kuchiniau] (exp,v5u) to be palatable; to suit one's taste [Add to Longdo]
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palatable \Pal"a*ta*ble\, a. [From {Palate}.]
   Agreeable to the palate or taste; savory; hence, acceptable;
   pleasing; as, palatable food; palatable advice. Opposite of
   {unpalatable}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palatable
   adj 1: acceptable to the taste or mind; "palatable food"; "a
       palatable solution to the problem" [syn: {palatable},
       {toothsome}] [ant: {unpalatable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top