ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relish

R EH1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relish-, *relish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relish(vt) เพลิดเพลิน, See also: สนุก, ชอบ, Syn. enjoy, delight in, like
relish(vt) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย, Syn. enjoy eating, savour
relish(vt) ปรุงรส, Syn. garnish, taste
relish(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความชื่นชอบ, Syn. enjoyment, gusto, zest
relish(n) เครื่องปรุงรส, Syn. condiment, sauce, seasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ, รสอร่อย, รสนิยม, เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, ความอร่อย, ความชอบ, ความรื่นเริง, สิ่งที่ให้ความรื่นเริง, vt. ปรุงรส,
disrelish(ดิสเรล'ลิช) vt., n. (การ) ไม่ชอบ, รังเกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
relish(n) ความเอร็ดอร่อย, รสชาติ, ความชอบ, เครื่องปรุงรส
disrelish(n) ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความเบื่อหน่าย
disrelish(vt) ไม่ชอบ, รังเกียจ, เบื่อหน่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Good. I shall relish it.- ดี ผมจะจำไว้ The Illusionist (2006)
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น The Rat (2006)
I personally relish the competition of another store.ผมชอบอยู่แล้วที่ต้องแข่งขัน กับคู่แข่ง Hot Fuzz (2007)
I don't relish the thought of killing another creature, even a sadistic one like James.เราจะฉีกพวกเข้าเป็นชิ้นๆ แล้วเผาซะ ผมไม่ชอบความคิดที่ต้องเข่นฆ่าผู้อื่น Twilight (2008)
Relish the moment.ซึมซับช่วงเวลานี่ Heaven and Hell (2008)
Relish this moment, okay?สนุกกับมันซ่ะ ใจไหม? The Ugly Truth (2009)
There are about a thousand people who would relish taking you down.นั่นคื่ประมาณร้อยคน คนที่พอใจที่จะทำให้เธอตกต่ำลง The Age of Dissonance (2009)
I relish the thought of another full year of constantly besting you.ฉันรอแทบไม่ไหว ที่จะได้ดวลกับนายอีกปี Journey to Regionals (2010)
If I made you relish everything that others even can't dream of... you should give something back to me.ถ้าฉันให้ความสุขสบายทุกอย่างกับแก ความสุขสบายที่คนอื่นไม่เคยได้แม้แต่จะฝัน แกก็ควรจะตอบแทนอะไรให้ฉันบ้าง Episode #1.12 (2010)
I was very glad for a negative on that one. I didn't really relish the thought of feeling like a 19th century slut.ฉันดีใจมากที่ไม่ได้เป็นโรคนั้น ไม่ได้ปลื้มสาวยุค ศ.ต.19 เท่าไหร่ Love & Other Drugs (2010)
... He possesses no measurable talent, his arrogance rivals even that of his father and he seems to relish in his fame...เค้าไม่เคยมีอะไรดีซักอย่าง ขี้เกียจหยิ่งจองหองซะยิ่งกว่าพ่อ ชอบมีชื่อเสียงให้ผู้คนสนใจ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Yes, I relish the thought of a stranger covering my body with oil and rubbing it.ใช่ ผมชอบให้คนแปลกหน้า เอาน้ำมันมาทาและนวดตัวผม The Roommate Transmogrification (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relishDangers give relish to an adventure.
relishHe did not relish this simple family life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรุงรส(n) seasoning, See also: relish, condiment, flavouring

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่น[khaen] (adv) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly  FR: à contrecoeur
เครื่องปรุงรส[khreūangprung rot] (n) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer  FR: assaisonnement [ m ] ; condiment [ m ]
กินอย่างเอร็ดอร่อย[kin yāng aret-arøi] (v, exp) EN: eat with relish  FR: manger avec délectation
น้ำพริกอ่อง[nāmphrik ǿng] (xp) EN: Thai Northern Style Pork and Tomato Relish
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (v) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed  FR: jubiler
รสชาติ[rotchāt] (n) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)  FR: saveur [ f ] ; goût [ m ] ; relent [ m ] ; appétit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELISH R EH1 L IH0 SH
RELISHED R EH1 L IH0 SH T
RELISHES R EH1 L IH0 SH AH0 Z
RELISHES R EH1 L IH0 SH IH0 Z
RELISHING R EH1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relish (v) rˈɛlɪʃ (r e1 l i sh)
relished (v) rˈɛlɪʃt (r e1 l i sh t)
relishes (v) rˈɛlɪʃɪz (r e1 l i sh i z)
relishing (v) rˈɛlɪʃɪŋ (r e1 l i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
玩味[がんみ, ganmi] (n, vs) relish; appreciation [Add to Longdo]
旨がる[うまがる, umagaru] (v5r) to relish; to show a liking for [Add to Longdo]
賞味[しょうみ, shoumi] (n, vs) relish; gusto; appreciation [Add to Longdo]
舌鼓を打つ[したつづみをうつ, shitatsudumiwoutsu] (exp, v5t) to smack one's lips at; to eat with relish [Add to Longdo]
前菜[ぜんさい, zensai] (n) relishes; hors d'oeuvres; smorgasbord [Add to Longdo]
摘み物;撮み物(iK)[つまみもの, tsumamimono] (n) relish; drinking snack [Add to Longdo]
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish [Add to Longdo]
味あう[あじあう, ajiau] (v5u, vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish [Add to Longdo]
味わう[あじわう, ajiwau] (v5u, vt) to taste; to savor; to relish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relish \Rel"ish\ (r[e^]l"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Relished}
   (r[e^]l"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Relishing}.] [Of.
   relechier to lick or taste anew; pref. re- re- + lechier to
   lick, F. l['e]cher. See {Lecher}, {Lick}.]
   1. To taste or eat with pleasure; to like the flavor of; to
    partake of with gratification; hence, to enjoy; to be
    pleased with or gratified by; to experience pleasure from;
    as, to relish food.
    [1913 Webster]
 
       Now I begin to relish thy advice.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He knows how to prize his advantages, and to relish
       the honors which he enjoys.      --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a relish to; to cause to taste agreeably.
    [1913 Webster]
 
       A savory bit that served to relish wine. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relish \Rel"ish\, v. i.
   To have a pleasing or appetizing taste; to give
   gratification; to have a flavor.
   [1913 Webster]
 
      Had I been the finder-out of this secret, it would not
      have relished among my other discredits. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A theory, which, how much soever it may relish of wit
      and invention, hath no foundation in nature.
                          --Woodward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relish \Rel"ish\, n. (Carp.)
   The projection or shoulder at the side of, or around, a
   tenon, on a tenoned piece. --Knight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relish \Rel"ish\, n.
   1. A pleasing taste; flavor that gratifies the palate; hence,
    enjoyable quality; power of pleasing.
    [1913 Webster]
 
       Much pleasure we have lost while we abstained
       From this delightful fruit, nor known till now
       True relish, tasting.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When liberty is gone,
       Life grows insipid, and has lost its relish.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Savor; quality; characteristic tinge.
    [1913 Webster]
 
       It preserve some relish of old writing. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A taste for; liking; appetite; fondness.
    [1913 Webster]
 
       A relish for whatever was excellent in arts.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       I have a relish for moderate praise, because it bids
       fair to be judicious.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is used to impart a flavor; specifically,
    something taken with food to render it more palatable or
    to stimulate the appetite; a condiment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Taste; savor; flavor; appetite; zest; gusto; liking;
     delight.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relish
   n 1: vigorous and enthusiastic enjoyment [syn: {gusto},
      {relish}, {zest}, {zestfulness}]
   2: spicy or savory condiment
   3: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   v 1: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take
      pleasure in; "She relished her fame and basked in her
      glory" [syn: {enjoy}, {bask}, {relish}, {savor}, {savour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top