ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smack

S M AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smack-, *smack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smack(vi) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vt) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vi) ปะทะกันเสียงดัง, See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง, Syn. hit, pelt, slap
smack(vt) จูบเสียงดัง, Syn. kiss, smooch
smack(n) การตบ, See also: การตี, Syn. hit, pat, spank
smack(n) เสียงตีดังผัวะ, See also: เสียงดังเพี้ยะ
smack(n) การจูบเสียงดัง
smack(adv) อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด้วยเสียงกระแทกดังๆ
smack(adv) โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตรง
smack(n) รสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smack(สแมค) n. รสชาติ, รส, กลิ่น, ปริมาณเล็กน้อย, จำนวนนิดหน่อย, ท่าทาง, ทำนอง, เรือจับปลา vi. มีรส, มีรสชาติ, เป็นนัย, มีท่าทาง vt., vi., n. (การ) ตี, ตบ, ตีผาง, จูบเสียงดัง, ดูดเสียงดัง, กระทบดัง, ตีดัง, ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง, โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง, คล่องแคล่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
smack(n) กลิ่น, รส, ทำนอง, ท่วงท่า
smack(n) การตี, การหวีดร้อง, การต่อยผาง, การจูบเสียงดัง
smack(vi) ตี, หวีดร้อง, ตบ, ต่อยผาง, จูบเสียงดัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll smack you upside the head for talking that foolishness!พูดยังงี้มันน่าตบกบาลแก้โง่ Casualties of War (1989)
I'd like to smack his face.ฉันชอบตบหน้าเขา Goodfellas (1990)
One month. Right smack in one month. Now, don't tell nobody about it.อีกหนึ่งเดือน ทันทีที่ครบหนึ่งเดือน อย่าบอกใครละ Of Mice and Men (1992)
Am I the only one that thinks this smacks of sharp practice of cheating?พ่อเป็นคนเดียวรึเปล่าที่คิดว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการโกง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We put it right smack in the middle.เราใส่มันขวาตีที่อยู่ตรงกลาง Contact (1997)
Come here. Mama didn´t have to smack me three times.แม่ไม่เห็นต้องฟาดผมตั้งสามที Nothing to Lose (1997)
Oh, smack me two times!ตะปบมือสองทีดัง ๆ Nothing to Lose (1997)
Smack on the nose, Sol.รอยโดนตั๊นมาครับ Pi (1998)
If your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.ถ้าเด็กของคุณต้องการที่จะรู้ว่าใครใส่ลงตีกับคุณป้ายของฉันคือ 38, 723 Showtime (2002)
Touch me again and I'm going to smack you so hard, even your children will feel it.- ถ้าขืนเเตะต้องตัวฉันอีกฉันจะชกคุณให้น่วมเลย แม้แต่ไข่คุณจะชกให้หน้าเขียวแน่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
It smacks of desperation all the things you aren't.It smacks of desperation all the things you aren't. Crusade (2004)
Yeah, will you shut up, you neurotic nut? Why, I'd smack you if I had a hand.เออๆ หุบปากไปเลยไอ้ประสาท พ่อต่อยให้ตายเลยถ้ามีมือ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smackShe gave me a smack on the cheek.
smackShe smacked him across the face.
smackThis soup smacks of fish.
smackYesterday I was on my way home from work when I ran smack into my old girlfriend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุ๊บ(v) smack, See also: kiss, Syn. จูบ, Example: กรกมลอิงเข้ามาหาเขาแล้วจุ๊บเขาเบาๆ ข้างแก้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผียะ[phia] (x) EN: slapping sound ; slap ; smack
รส[rot] (n) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang  FR: goût [ m ] ; saveur [ f ] ; parfum [ m ] ; relent [ m ] ; odeur [ f ]
รสชาติ[rotchāt] (n) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)  FR: saveur [ f ] ; goût [ m ] ; relent [ m ] ; appétit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMACK S M AE1 K
SMACKS S M AE1 K S
SMACKED S M AE1 K T
SMACKING S M AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smack (v) smˈæk (s m a1 k)
smacks (v) smˈæks (s m a1 k s)
smacked (v) smˈækt (s m a1 k t)
smacker (n) smˈækər (s m a1 k @ r)
smackers (n) smˈækəz (s m a1 k @ z)
smacking (v) smˈækɪŋ (s m a1 k i ng)
smackings (n) smˈækɪŋz (s m a1 k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zā, ㄗㄚ, ] smack one's lips, #35,220 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(leichter) Geschmack { m }; Geruch { m }; Hauch { m }; Spur { f } (von)smack (of) [Add to Longdo]
Heroin { n }smack [ slang ] [Add to Longdo]
Schlag { m }; Klaps { m } | ein Schlag ins Gesichtsmack | a smack in the eye [Add to Longdo]
direkt; genau; mitten { adv }smack [ coll. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n, vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
どすっ[dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばちん[bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぺんぺん[penpen] (n, vs) smack; spanking [Add to Longdo]
アイススマック[aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream) [Add to Longdo]
スマック[sumakku] (n) smack [Add to Longdo]
ヘキヘキ;へきへき[hekiheki ; hekiheki] (n, vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something [Add to Longdo]
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, v. t.
   1. To kiss with a sharp noise; to buss.
    [1913 Webster]
 
   2. To open, as the lips, with an inarticulate sound made by a
    quick compression and separation of the parts of the
    mouth; to make a noise with, as the lips, by separating
    them in the act of kissing or after tasting.
    [1913 Webster]
 
       Drinking off the cup, and smacking his lips with an
       air of ineffable relish.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a sharp noise by striking; to crack; as, to smack
    a whip. "She smacks the silken thong." --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, adv.
   As if with a smack or slap. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, v. i. [imp. & p. p. {Smacked}; p. pr. & vb. n.
   {Smacking}.] [OE. smaken to taste, have a taste, -- from the
   noun; cf. AS. smecan taste; akin to D. smaken, G. schmecken,
   OHG. smechen to taste, smach?n to have a taste (and, derived
   from the same source, G. schmatzen to smack the lips, to kiss
   with a sharp noise, MHG. smatzen, smackzeen), Icel. smakka to
   taste, Sw. smaka, Dan. smage. See 2d {Smack}, n.]
   1. To have a smack; to be tinctured with any particular
    taste.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or exhibit and indication or suggestion of the
    presence of any character or quality; to have a taste, or
    flavor; -- used with of; as, a remark smacking of
    contempt.
    [1913 Webster + PJC]
 
       All sects, all ages, smack of this vice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To kiss with a close compression of the lips, so as to
    make a sound when they separate; to kiss with a sharp
    noise; to buss.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a noise by the separation of the lips after
    tasting anything.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, n. [D. smak; akin to LG. smack, smak, Dan.
   smakke, G. schmacke, F. semaque.] (Naut.)
   A small sailing vessel, commonly rigged as a sloop, used
   chiefly in the coasting and fishing trade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, n.
   Same as {heroin}; -- a slang term. [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, n. [OE. smak, AS. ssm?c taste, savor; akin to D.
   smaak, G. geschmack, OHG. smac; cf. Lith. smagus pleasant.
   Cf. {Smack}, v. i.]
   1. Taste or flavor, esp. a slight taste or flavor; savor;
    tincture; as, a smack of bitter in the medicine. Also used
    figuratively.
    [1913 Webster]
 
       So quickly they have taken a smack in covetousness.
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       They felt the smack of this world.  --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. A small quantity; a taste. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A loud kiss; a buss. "A clamorous smack." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A quick, sharp noise, as of the lips when suddenly
    separated, or of a whip.
    [1913 Webster]
 
   5. A quick, smart blow; a slap. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smack
   adv 1: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into
       her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}]
   n 1: a blow from a flat object (as an open hand) [syn: {slap},
      {smack}]
   2: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   3: a sailing ship (usually rigged like a sloop or cutter) used
     in fishing and sailing along the coast
   4: street names for heroin [syn: {big H}, {hell dust}, {nose
     drops}, {smack}, {thunder}, {skag}, {scag}]
   5: an enthusiastic kiss [syn: {smack}, {smooch}]
   6: the act of smacking something; a blow delivered with an open
     hand [syn: {smack}, {smacking}, {slap}]
   v 1: deliver a hard blow to; "The teacher smacked the student
      who had misbehaved" [syn: {smack}, {thwack}]
   2: have an element suggestive (of something); "his speeches
     smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism" [syn:
     {smack}, {reek}, {smell}]
   3: have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of
     nutmeg" [syn: {smack}, {taste}]
   4: kiss lightly [syn: {smack}, {peck}]
   5: press (the lips) together and open (the lips) noisily, as in
     eating

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top