ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savour-, *savour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savour(n) รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savour(vi) มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savour(vt) ใส่เครื่องปรุงรส, See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส, Syn. relish
savoury(adj) มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savoury(n) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury(n) พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savour of(phrv) (พูด) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, Syn. smack of, smell of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savour(เซ'เวอะ) n. รส, รสชาติ, กลิ่น, คุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ, อำนาจกระตุ้นใจ, ความอร่อย, การทำให้ตื่นเต้น, แรงดึงดูด, เสน่ห์, ความเจริญอาหาร, ชื่อเสียง, ความบริสุทธิ์. vi. มีรส, มีรสชาด, มีกลิ่น, แนะนำ, ให้ข้อคิดเห็น, เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น, ปรุงกลิ่น, ทำให้มีรสชาด
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด, รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing, palatable, appetizing, reputab
unsavoury(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ, ไม่น่ากิน, น่ารำคาญ, น่ารังเกียจ, มีกลิ่นน่ารังเกียจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
savour(n) รสชาติ, กลิ่น, เสน่ห์, แรงดึงดูด, ลักษณะเฉพาะ, ความอร่อย
savour(vt) ชิมรส, ได้กลิ่น, ลิ้มรส, แต่งกลิ่น
savoury(adj) รสดี, กลิ่นดี, ดึงดูดใจ, น่ากิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
savour[(เซ'เวอะ)] (vt) ดื่มด่ำ EX. savour the moment (ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, in turn, have tried to teach him. You have to savour life while you can.คุณควรหาความสุขกับชีวิตบ้างในขณะที่ทำได้ Memoirs of a Geisha (2005)
Take care, my love. That savours strongly of bitterness.ดูแลตัวเองนะ พี่ที่รัก นั่นต้องเก็บความขมขื่นไว้อย่างมาก Pride & Prejudice (2005)
Savour a fine French roast.ใส่เครื่องปรุงรสในขนมปังปิ้ง The British Invasion (2007)
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
savourIt's nice to sip and savour drinks other than beer as well from time to time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง้วน(n) savour, See also: taste, relish, flavour, Syn. รสโอชะ, รสอร่อย, Ant. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ, Example: ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน
ชิม(v) taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ลอง, ลิ้ม, Example: แม่ครัวมักชิมอาหารทุกครั้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก, Thai Definition: ลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้น, ทดลองให้รู้รสเสียก่อน
ของเลื่อน(n) savoury, Thai Definition: สำรับคาวหวานที่เจ้าภาพในงานทำบุญนำไปให้ผู้ที่นับถือด้วยไมตรีจิต
ของเลื่อนเตือนขันหมาก(n) savoury, Thai Definition: สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาวเตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว
ลอง(v) taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ทดลอง, พิสูจน์, Example: ถ้าเราอยากจะลองดิสก์ยี่ห้อใหม่ ควรจะเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเป็นที่รู้จักพอสมควร, Thai Definition: การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
กับแกล้ม[kapklaēm] (n) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine  FR: plats accompagnant les alcools
กลิ่น[klin] (n) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma  FR: odeur [ f ] ; senteur [ f ] ; fumet [ m ]
ลิ้มรส[lim rot] (v, exp) EN: taste ; experience  FR: savourer
มันดี[man dī] (x) EN: tasty  FR: savoureux ; succulent
มะตะบะ[mataba] (n) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries
มีรส[mī rot] (adj) FR: sapide ; savoureux ; qui a de la saveur

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savour (v) sˈɛɪvər (s ei1 v @ r)
savours (v) sˈɛɪvəz (s ei1 v @ z)
savoury (n) sˈɛɪvəriː (s ei1 v @ r ii)
savoured (v) sˈɛɪvəd (s ei1 v @ d)
savouries (n) sˈɛɪvərɪz (s ei1 v @ r i z)
savouring (v) sˈɛɪvərɪŋ (s ei1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop) [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
セボリー[sebori-] (n) savory; savoury [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard [Add to Longdo]
不味[ふみ, fumi] (adj-na, n) distaste; unsavoriness; unsavouriness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, v. i. [imp. & p. p. {Savored}; p. pr. & vb. n.
   {Savoring}.] [Cf. OF. savorer, F. savourer. See {Savor}, n.]
   [Written also {savour}.]
   1. To have a particular smell or taste; -- with of.
    [1913 Webster]
 
   2. To partake of the quality or nature; to indicate the
    presence or influence; to smack; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       This savors not much of distraction. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have rejected everything that savors of party.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To use the sense of taste. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By sight, hearing, smelling, tasting or savoring,
       and feeling.             --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, n. [OE. savour, savor, savur, OF. savor, savour,
   F. saveur, fr. L. sapor, fr. sapere to taste, savor. See
   {Sage}, a., and cf. {Sapid}, {Insipid}, {Sapor}.] [Written
   also {savour}.]
   1. That property of a thing which affects the organs of taste
    or smell; taste and odor; flavor; relish; scent; as, the
    savor of an orange or a rose; an ill savor.
    [1913 Webster]
 
       I smell sweet savors and I feel soft things. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specific flavor or quality; characteristic
    property; distinctive temper, tinge, taint, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Why is not my life a continual joy, and the savor of
       heaven perpetually upon my spirit?  --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense of smell; power to scent, or trace by scent. [R.]
    "Beyond my savor." --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Pleasure; delight; attractiveness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She shall no savor have therein but lite. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Taste; flavor; relish; odor; scent; smell.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savour
   n 1: the taste experience when a savoury condiment is taken into
      the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
      {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   v 1: have flavor; taste of something [syn: {taste}, {savor},
      {savour}]
   2: give taste to [syn: {savor}, {savour}]
   3: taste appreciatively; "savor the soup" [syn: {savor},
     {savour}]
   4: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take
     pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory"
     [syn: {enjoy}, {bask}, {relish}, {savor}, {savour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top