หรือคุณหมายถึง fondneß?
Search result for

fondness

(21 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondness-, *fondness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fondness    [N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fondnessI have a fondness for sweets.
fondnessHe has a great fondness for music.
fondnessHe has a morbid fondness for murder mysteries.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอ    [N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
ความชอบ    [N] liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความชอบพอ    [N] fondness, See also: affection, liking, Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบ[n.] (khwām chøp) EN: liking ; fondness ; affection   FR: affection [f]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness   FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
รสนิยม[n.] (rotniyom) EN: taste ; liking ; preference ; fondness   FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FONDNESS    F AA1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondness    (n) (f o1 n d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛唱[あいしょう, aishou] (n,vs) fondness for singing [Add to Longdo]
英雄色を好む[えいゆういろをこのむ, eiyuuirowokonomu] (exp) (id) Great men have great fondness for the sensual pleasures [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na,n) liking; fondness; love; (P) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fondness \Fond"ness\, n.
   1. The quality or state of being fond; foolishness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fondness it were for any, being free,
       To covet fetters, though they golden be. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Doting affection; tender liking; strong appetite,
    propensity, or relish; as, he had a fondness for truffles.
    [1913 Webster]
 
       My heart had still some foolish fondness for thee.
                          --Addison.
 
   Syn: Attachment; affection; love; kindness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fondness
   n 1: a predisposition to like something; "he had a fondness for
      whiskey" [syn: {fondness}, {fancy}, {partiality}]
   2: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   3: a quality proceeding from feelings of affection or love [syn:
     {affectionateness}, {fondness}, {lovingness}, {warmth}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top