หรือคุณหมายถึง fondneß?
Search result for

fondness

(33 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondness-, *fondness*, fondnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fondness[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's true fondnessเรื่องจริงรึเปล่า Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
At our time together with a hint of fondness?ที่เราอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักใคร่ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
I probably mentioned in the past my fondness for a TV program called Cougar Town.ผมอาจเคยกล่าวถึงมันในอดีตตอนที่ ผมยังชื่นชอบซีรี่ย์ส Cougar Town Critical Film Studies (2011)
One of them sacrificed her life to save mine... not because of any fondness she had for me, but so I could stop Thomas.พวกเขาคนหนึ่งสละชีวิต เพื่อช่วยชีวิตผม ไม่ใช่เพราะเธอชอบผม Turnabout (2011)
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค The Wolf and the Lion (2011)
Is one of those things your fondness for orange juice?เสียงน่ากลัวมาก สวัสดี เชลดอน The Good Guy Fluctuation (2011)
Incredibly, it wasn't your fondness of the beer bath at Chodovar or your restraining orders that caught her eye.เยี่ยมไปเลย ไม่ใช่ความชอบส่วนตัวของนาย เรื่องอ่างอาบน้ำเบียร์ที่ Chodovar นะ หรือคุณยับยั้งคำสั่งจับตาดูเธอแล้ว Con-Heir (2012)
She wanted him silenced, so she saw an opportunity in her new husband's fondness for teenage virgins.เธอต้องการให้เขาเงียบ แล้วเธอก็เห็นถึงโอกาสจากความชื่นชอบของสามีใหม่ ด้วยพรหมจรรย์ของสาวแรกรุ่น Whatever I Am, You Made Me (2012)
And Maxine's fondness for intellectuals presents us with a graceful way to help cover up your identity.โอ้ แม็กชีนชื่นชอบคนที่ฉลาดรอบรู้ ทำตัวสง่างามนุ่มนวล ช่วยปกปิดตัวตนคุณได้ดี Bury the Lede (2012)
I developed a fondness for firearms.ฉันก็เริ่มชอบปืนมากขึ้น Revelations (2012)
Apart from your fondness for my gloves, what made you decide to call me again?นอกจากความชื่นชอบในถุงมือของผมแล้ว อะไรทำให้คุณโทรหาผมอีก ผมไม่ได้พูดดีกับคุณเลยสักนิด The Best Offer (2013)
Are you holding back your fondness♪ Are you holding back your fondness เจ้าจะกลับไปหารักเก่าของเจ้า Frozen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fondnessHe has a great fondness for music.
fondnessHe has a morbid fondness for murder mysteries.
fondnessI have a fondness for sweets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
ความชอบ[N] liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความชอบพอ[N] fondness, See also: affection, liking, Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบ[n.] (khwām chøp) EN: liking ; fondness ; affection   FR: affection [f]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness   FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
รสนิยม[n.] (rotniyom) EN: taste ; liking ; preference ; fondness   FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FONDNESS    F AA1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondness    (n) (f o1 n d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛唱[あいしょう, aishou] (n,vs) fondness for singing [Add to Longdo]
英雄色を好む[えいゆういろをこのむ, eiyuuirowokonomu] (exp) (id) Great men have great fondness for the sensual pleasures [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na,n) liking; fondness; love; (P) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fondness \Fond"ness\, n.
   1. The quality or state of being fond; foolishness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fondness it were for any, being free,
       To covet fetters, though they golden be. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Doting affection; tender liking; strong appetite,
    propensity, or relish; as, he had a fondness for truffles.
    [1913 Webster]
 
       My heart had still some foolish fondness for thee.
                          --Addison.
 
   Syn: Attachment; affection; love; kindness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fondness
   n 1: a predisposition to like something; "he had a fondness for
      whiskey" [syn: {fondness}, {fancy}, {partiality}]
   2: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   3: a quality proceeding from feelings of affection or love [syn:
     {affectionateness}, {fondness}, {lovingness}, {warmth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top