ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tang

T AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tang-, *tang*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tang(n) รสจัด, See also: รสเข้มข้น, Syn. taste, flavor, savor
tang(n) กลิ่นแรง, See also: กลิ่นฉุน
tang(vt) ทำให้มีรสเข้มข้น
tang(vt) ทำให้มีกลิ่นแรง
tang(n) เสียงที่เกิดจากโลหะกระทบกัน
tang(vt) ทำให้เกิดเสียงของโลหะกระทบกัน, Syn. clang
tango(n) การเต้นแทงโก้, See also: จังหวะแทงโก้, จังหวะเต้นรำที่กำเนิดจากประเทศละตินอเมริกา
tango(vi) เต้นแทงโก
tangle(vi) ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, สับสน, Syn. involve, confuse, complicate
tangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่ง, ทำให้พันกันยุ่ง, Syn. involve, confuse, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tang(แทง) n., vt. (ทำให้) รสเข้มข้น, รสจัด, กลิ่นแรง, กลิ่นฉุน, ลักษณะเฉพาะ, ความหมาย, Syn. piquancy, bite
tangency(แทน'จะซี) n. การสัมผัสวง
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง, สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น, สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง, อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง, ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง }
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน, ส้มเปลือกหนา, สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้, แท้จริง, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง, สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete, real, material
tangle(แทง'เกิล) vi., vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง, พัวพัน, ต่อสู้, โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง, การต่อสู้, การทะเลาะวิวาท, การโต้เถียง, ความสับสน, ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tango(แทง'โก) n. จังหวะแทงโก้, คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร T pl. tangos
disentanglevt., vi. ปลด, เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง, ชำระสะสาง
entanglementn. การทำให้พัวพัน, ภาวะที่ถูกพัวพัน, สิ่งพัวพัน, ขดลวดที่กีดขวาง, ความซับซ้อน, Syn. complex

English-Thai: Nontri Dictionary
tang(n) รสจัด, กลิ่นฉุน, ความหมาย, ลักษณะเฉพาะ
tangent(adj) สัมผัสกัน, สัมผัสวง
tangent(n) เส้นสัมผัส, การสัมผัสวง
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน, ส้มจีน, สีส้มอมแดง
tangible(adj) สัมผัสได้, มีรูปร่าง, แน่ชัด, มีจริง, มีแก่นแท้
tangle(vi) พันกันยุ่ง, ยุ่งเหยิง, โต้เถียง, ต่อสู้
tangle(vt) พันกันยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่งเหยิง
disentangle(vt) คลาย, คลี่คลาย, ชำระสะสาง
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ยุ่ง, ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง, ความพัวพัน, สิ่งพัวพัน, สิ่งกีดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tangencyภาวะสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent๑. แทนเจนต์ [ เขียนแทนด้วย tan หรือ tg ]๒. เส้นสัมผัส [ มีความหมายเหมือนกับ tangent line ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent lineเส้นสัมผัส [ มีความหมายเหมือนกับ tangent ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent planeระนาบสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tangential sectionภาคตัดขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangentialityอาการตอบเฉียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tangible evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tangible propertyทรัพย์สินที่มีรูปร่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
Tangibleทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน [การบัญชี]
Tangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องได้ [การจัดการความรู้]
Tangible fixed assetสินทรัพย์ถาวรมีตัวตน [การบัญชี]
Tangramแทนแกรม, ภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกม ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และอีกชิ้นเป็ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangunyikaแทนกันยิก้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tang Shen.tang Shen Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Does no Tang mean no work?ไม่มีถังใช่ว่าไม่ต้องทำงาน Chuck Versus the Nemesis (2007)
There's a guy coming in here from corporate to interview you and tang for the assistant manager spot.เดี๋ยวจะมีคนมา... สัมภาษณ์นายกับถัง เรื่องตำแหน่งที่ว่าง Chuck Versus the Sandworm (2007)
Harry Tang is drunk with power.แฮร์รี ถังกำลังบ้าอำนาจ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Harry Tang is a control freak and his master remote is a symbol of that control.แฮร์รี ถังมันบ้าอำนาจ รีโมตครองพิภพเปรียบดังอำนาจของเขา Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Tang got himself a... Taste of the sweet life.ถังค้นพบชีวิตใหม่ที่นั่นแล้ว Chuck Versus the Truth (2007)
Had no choice but to give harry tang the assistant manager position.ฉันจำใจให้ถังเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ Chuck Versus the Truth (2007)
Sweet, crisp, slight tang on the finish.หวาน กรอบ เปรี้ยวนิดๆตอนจบ Ratatouille (2007)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangเดอะทิง เดอะแท๊ง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแท๊ง วัล่าวัลล้า บิงแบงค์ Alvin and the Chipmunks (2007)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทูเดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแทง วัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tang"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"
tangForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
tangService economy is a useful labor that does not produce a tangible commodity.
tangThe baby tangled the ball of yarn.
tangThey explored Lake Tanganyika in East Africa.
tangThis thread tangles easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รส(n) taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count Unit: รส, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เป็นตัวเป็นตน(adv) tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
เป็นชิ้นเป็นอัน(adv) substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย
อีนุงตุงนัง(adv) tangly, Syn. รุงรัง, Example: การสอบสวนของตำรวจมีข้อมูลยืนยันได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งยุ่งอีนุงตุงนังทุกวันนี้ มันเกิดจากคนแวดล้อมเขาทั้งนั้น, Thai Definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
อัมพิล(adj) sour, See also: tangy, Syn. เปรี้ยว, Thai Definition: มีรสเปรี้ยว
อีนุงตุงนัง(adj) tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai Definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
ความทุลักทุเล(n) tangle, See also: disorderliness, confusion, chaos, Syn. ความยากลำบาก, Example: เขาขับรถมาตามถนนดินลูกรังด้วยความทุลักทุเล, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ
แทนเจนต์(n) tangent, Example: ส่วนคำนวณเลขโฟลติ้งพอยต์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นโปรแกรมการบวก ลบ คูณ และหาร บางครั้งรวมโปรแกรมยกกำลัง หาค่าราก ไซน์โคไซน์ แทนเจนต์ และหาค่าลอการิทึ่ม, Thai Definition: อัตราส่วนแห่งไซน์ของมุมหารด้วยโคไซน์ของมุมนั้น, Notes: (อังกฤษ)
น่องแน่ง(v) connect, See also: tangled with others, disorder, Thai Definition: ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง
นัว(adv) entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเพอร์โบลามุมฉาก[haiphoēbōlā mumchāk] (n, exp) EN: rectangular hyperbola
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
โคลง[khlōng] (v) EN: roll ; sway ; shake ; rock  FR: tanguer
ความเข้มข้น[khwām khemkhon] (n) EN: intensity ; tanginess  FR: intensité [ f ]
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม[khwām yāo røp rūp sīlīem] (n, exp) FR: périmètre d'un rectangle [ m ]
กระจกหุง[krajok hung] (n, exp) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration
ลิงอุรังอุตัง[ling urang-utang] (n) EN: orang-utang ; orang-utan  FR: orang-outan [ m ] = orang-outang [ m ]
ไม่มีรูปร่าง[mai mī rūprāng] (adj) EN: intangible ; inform ; formless ; vague
มีมุมแหลม[mī mum laēm] (adj) FR: acutangle
มีรูปร่าง[mī rūprāng] (adj) EN: tangible ; material

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TANG T AE1 NG
TANG T AA1 NG
TANGE T AE1 N JH
TANGO T AE1 NG G OW0
TANGS T AE1 NG Z
TANGER T AE1 NG ER0
TANGOS T AE1 NG G OW0 Z
TANGLE T AE1 NG G AH0 L
TANGEN T AE1 NG AH0 N
TANGUMA T AA0 NG G UW1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tang (n) tˈæŋ (t a1 ng)
tango (n) tˈæŋgou (t a1 ng g ou)
tangs (n) tˈæŋz (t a1 ng z)
tangy (j) tˈæŋiː (t a1 ng ii)
tangle (v) tˈæŋgl (t a1 ng g l)
tangos (n) tˈæŋgouz (t a1 ng g ou z)
tangent (n) tˈænʤənt (t a1 n jh @ n t)
tangier (j) tˈæŋɪəʳr (t a1 ng i@ r)
tangled (v) tˈæŋgld (t a1 ng g l d)
tangles (v) tˈæŋglz (t a1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāng, ㄊㄤ, / ] soup; surname Tang, #2,071 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] sugar; sweets; candy, #2,330 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] to recline; to lie down, #2,491 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] (main) hall; large room, #3,375 [Add to Longdo]
[Táng, ㄊㄤˊ, ] Tang dynasty (618-907); surname Tang, #3,850 [Add to Longdo]
[tàng, ㄊㄤˋ, ] classifier for times, round trips or rows; a time; a trip, #4,593 [Add to Longdo]
糖尿病[táng niào bìng, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 尿] diabetes; diabetes mellitus, #5,669 [Add to Longdo]
[tàng, ㄊㄤˋ, / ] to scald; to burn; to iron; hot, #6,053 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] pond, #6,197 [Add to Longdo]
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount), #6,875 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Stoßstange(n) |die, pl. Stoßstangen| กันชนของรถยนต์
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tang { m }; Seetang { m }; Meeresalgen { pl } [ bot. ]seaweed [Add to Longdo]
Tangens hyperbolicus { m } [ math. ]hyperbolic tangent [Add to Longdo]
Tangens { m } [ math. ]tangent; tan [Add to Longdo]
Tangente { f } [ math. ]tangent [Add to Longdo]
Tangente { f } | Tangenten { pl }tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene { f } [ math. ]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil { m }tangent key [Add to Longdo]
Tango { m } | Tangos { pl }tango | tangoes [Add to Longdo]
tangential; Tangenten...; Tangential...tangential [Add to Longdo]
tangieren | tangiert | tangierte | tangiertento be tangent to | is tangent to | was tangent to | were tangent to [Add to Longdo]
Tanganjikadrossel { f } [ ornith. ]Kivu Ground Thrush [Add to Longdo]
Tangarenbuschammer { f } [ ornith. ]Tanager Finch [Add to Longdo]
Tanganjikasee { m }Lake Tanganyika [Add to Longdo]
Tangshan (Stadt in China)Tangshan (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
がったんごっとん[gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
アークコタンジェント[a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アークタンジェント[a-kutanjiento] (n) arctangent [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アルゼンチンタンゴ[aruzenchintango] (n) (See タンゴ) Argentine tango [Add to Longdo]
イースタングリップ[i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
単語[たんご, tango] Wort, Vokabel [Add to Longdo]
嘆願[たんがん, tangan] Gesuch, instaendige_Bitte [Add to Longdo]
昆布茶[こぶちゃ, kobucha] Tang-Tee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tang \Tang\, n. [Of imitative origin. Cf. {Twang}. This word has
   become confused with tang tatse, flavor.]
   A sharp, twanging sound; an unpleasant tone; a twang.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tang \Tang\ (t[a^]ng), n. [Of Scand. origin; cf. Dan. tang
   seaweed, Sw. t[*a]ng, Icel. [thorn]ang. Cf. {Tangle}.] (Bot.)
   A coarse blackish seaweed ({Fuscus nodosus}). --Dr. Prior.
   [1913 Webster]
 
   {Tang sparrow} (Zool.), the rock pipit. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tang \Tang\ (t[aum]ng), n. [Chin. T`ang.]
   A dynasty in Chinese history, from a. d. 618 to 905,
   distinguished by the founding of the Imperial Academy (the
   Hanlin), by the invention of printing, and as marking a
   golden age of literature.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tang \Tang\, n. [Probably fr. OD. tanger sharp, tart, literally,
   pinching; akin to E. tongs. [root]59. See {Tong}.]
   1. A strong or offensive taste; especially, a taste of
    something extraneous to the thing itself; as, wine or
    cider has a tang of the cask.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A sharp, specific flavor or tinge. Cf. {Tang} a
    twang.
    [1913 Webster]
 
       Such proceedings had a strong tang of tyranny.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       A cant of philosophism, and a tang of party
       politics.               --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   3. [Probably of Scand. origin; cf. Icel. tangi a projecting
    point; akin to E. tongs. See {Tongs}.] A projecting part
    of an object by means of which it is secured to a handle,
    or to some other part; anything resembling a tongue in
    form or position. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) The part of a knife, fork, file, or other small
      instrument, which is inserted into the handle.
      [1913 Webster]
    (b) The projecting part of the breech of a musket barrel,
      by which the barrel is secured to the stock.
      [1913 Webster]
    (c) The part of a sword blade to which the handle is
      fastened.
      [1913 Webster]
    (d) The tongue of a buckle. [Prov. Eng.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tang \Tang\, v. t. [imp. & p. p. {Tanged}; p. pr. & vb. n.
   {Tanging}.]
   To cause to ring or sound loudly; to ring.
   [1913 Webster]
 
      Let thy tongue tang arguments of state. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To tang bees}, to cause a swarm of bees to settle, by
    beating metal to make a din.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tang \Tang\, v. i.
   To make a ringing sound; to ring.
   [1913 Webster]
 
      Let thy tongue tang arguments of state. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tang
   n 1: a tart spicy quality [syn: {nip}, {piquance}, {piquancy},
      {piquantness}, {tang}, {tanginess}, {zest}]
   2: the imperial dynasty of China from 618 to 907 [syn: {Tang},
     {Tang dynasty}]
   3: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   4: a common rockweed used in preparing kelp and as manure [syn:
     {bladderwrack}, {black rockweed}, {bladder fucus}, {tang},
     {Fucus vesiculosus}]
   5: brown algae seaweed with serrated edges [syn: {serrated
     wrack}, {Fucus serratus}, {tang}]
   6: any of various coarse seaweeds [syn: {tang}, {sea tang}]
   7: any of various kelps especially of the genus Laminaria [syn:
     {sea tangle}, {tang}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tang /taŋ/ 
  seaweed

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tang /tɑŋ/
  shrew; vixen; Xanthippe

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tang
  tongs

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top