ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tasteful

T EY1 S T F AH0 L   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tasteful-, *tasteful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tasteful[ADJ] ซึ่งมีรสนิยม, Syn. delicate, fine, cultivated, nice, Ant. tasteless
tasteful[ADJ] ซึ่งมีรสชาติดี, Syn. delicious, delectable, pleasing, tasty, Ant. tasteless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant

English-Thai: Nontri Dictionary
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all tasteful Page 3 stuff.ก็แค่ภาพเพจทรีที่มีรสนิยม Close Encounters (2017)
I don't see any reason to be tasteful about Auschwitz.ผมไม่เห็นเหตุผลใด ๆ ที่จะมี รสนิยมเกี่ยวกับ Auschwitz Denial (2016)
Big gun, tasteful scar.มีปืนใหญ่ มีรอยแผลเป็นเท่ๆ Dissonance Theory (2016)
Princes Sophie, welcome to our tasteful and appropriate home.เจ้าหญิงโซฟี ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรา Shattered Bass (2011)
That is a tasteful gift-free zone.ถนน36และ48 นั่นมันแหล่งของขวัญไร้รสนิยม. While You Weren't Sleeping (2011)
If Helen had anything to do with this wedding, it is going to be perfect and tasteful and beautiful.ถ้าได้เฮเลนช่วยด้วย มันจะเป็นอะไรที่ perfect และก็สวยงามมาก Bridesmaids (2011)
At a tasteful dinner, in front of the whole board.อาหารค่ำที่มีรสนิยมดีในหน้าของคณะกรรมการทั้งหมด The Witches of Bushwick (2010)
Now, this is a tasteful nude.นี่สิ ที่หนูเรียกว่านู้ดดูดดื่ม Excellence in Broadcasting (2010)
I'm gonna go find some hardcover photography books of tasteful nudes.หนูจะไปหาหนังสือรวมรูปถ่าย ปกแข็ง ที่มีรูปนู้ดดูดดื่มซะหน่อย Excellence in Broadcasting (2010)
What a tasteful solution.ช่างเป็นข้อแก้ตัวที่สวยงามมาก Boom Crunch (2009)
CHILDREN PURCHASE TASTEFUL BOUQUETS...เด็กๆซื้อช่อดอกไม้สวยๆ Mother Said (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tastefulFor my tastes, I'd prefer plainer, or rather, more tasteful clothing.

CMU English Pronouncing Dictionary
TASTEFUL    T EY1 S T F AH0 L
TASTEFULLY    T EY1 S T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tasteful    (j) tˈɛɪstfəl (t ei1 s t f @ l)
tastefully    (a) tˈɛɪstfəliː (t ei1 s t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmackvoll {adj} | geschmackvoller | am geschmackvollstentasteful | more tasteful | most tasteful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive [Add to Longdo]
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful [Add to Longdo]
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
渋い着物[しぶいきもの, shibuikimono] (n) tasteful dress [Add to Longdo]
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently [Add to Longdo]
風韻[ふういん, fuuin] (n) elegance; tastefulness [Add to Longdo]
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tasteful \Taste"ful\ (t[=a]st"f[.u]l), a.
   1. Having a high relish; savory. "Tasteful herbs." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Having or exhibiting good taste; in accordance with good
    taste; tasty; as, a tasteful drapery.
    [1913 Webster] -- {Taste"ful*ly}, adv. --
    {Taste"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tasteful
   adj 1: having or showing or conforming to good taste [ant:
       {tasteless}]
   2: free from what is tawdry or unbecoming; "a neat style"; "a
     neat set of rules"; "she hated to have her neat plans upset"
     [syn: {neat}, {refined}, {tasteful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top