ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imp

IH1 M P   
188 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imp-, *imp*
English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, S. fall in value
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imp[VT] ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
imp[N] เด็กซุกซน, See also: เด็กดื้อรั้น
imp[N] ภูตน้อย, See also: ปีศาจน้อย, ภูตตัวเล็กที่เกเร, เทพธิดาน้อย, Syn. elf, sprite
impel[VT] กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
imply[VT] บอกเป็นนัย, See also: แสดงนัย, Syn. hint, indicate, suggest
impact[N] การอัด, See also: การชน, Syn. collision, crash, smash
impact[N] ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
impact[VT] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impact[VI] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impair[VT] ทำให้แย่ลง, See also: ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้เสียหาย, Syn. diminish, undermine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน
impair(อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,เลวลง., See also: impairable adj. impairer n. impairment n., Syn. diminish,injure
impala(อิมแพล'ละ) n. ละมั่งอาฟริกามีเข่างอคดกระโดดเก่ง
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง., Syn. empale., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy
imparity(อิมแพ'ริที) n. การขาดความเสมอภาค,ความไม่เท่ากัน, Syn. inequality
impart(อิมพาร์ทฺ') vt. บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,เผย,ให้,มอบ,แบ่งให้,ส่ง, See also: impartation,impartment n. imparter n., Syn. divulge,reveal,discover

English-Thai: Nontri Dictionary
imp(n) ผี,เด็กซน,ลูกลิงลูกค่าง
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ
impale(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง,ความยุติธรรม,ความเป็นธรรม
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impact damageความเสียหายจากการถูกกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted calculusนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted fractureกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted toothฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impair the reputationทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired capitalทุนที่ลดมูลค่าลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
impact basinimpact basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impact Extrusionวิธีอิมแพกต์เอกซ์ทรูชัน [การแพทย์]
Impact factorค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี
Impact factor คือ ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้

วิธีคำนวณหาค่า Impact Factor ในรอบ 2 ปี มีดังนี้

A= จำนวนรายการอ้างอิงในปี 2003 ที่อ้างอิงถึงบทความปี 2001-2002

B= จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี 2001-2002 โดยวารสารนั้น

C= A/B = Impact factor ปี 2003 ของวาสารชื่อนั้น หรือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนั้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (2001-2002) และได้รับการอ้างอิงในปี 2003

ตัวอย่างเช่น ค่า Impact factor ปี 2003 ของวารสาร Science หมายความว่า มีการตีพิมพ์บทความในวารสาร Science ในปี 2001-2002 และถูกนำมาอ้างอิงในปี 2003 มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นเท่าไร พบว่าวารสารที่ดีจะมีค่า Impact factor สูง ดังนั้น Impact factor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และ จัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้ด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของนักวิจัยจากแต่ละสถาบันได้เป็นอย่างดี Impact factor นี้คิดขึ้นโดย ยูจีน การ์ฟิลด์ (Eugene Garfield) ผู้ก่อตั้ง Institute for Scientific Information (ISI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับวารสารของวารสารจากทั่วโลก มีการใช้ค่า Impact Factor รวมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Cited Half-Life และ Immediacy Index มาพิจารณาประกอบกัน โดยได้รวบรวมและสรุป ไว้ใน Journal Citation Report (JCR) เป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดทำโดย Institute Scientific Information (ISI) ตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์]
impact stilling basinimpact stilling basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impact Strengthแรงกระทบ [การแพทย์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactedฟันชน [การแพทย์]
Impactionการอัดแน่น, การอัดกด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impair the rightทำให้สิทธิ์ลดลง
Imperial Household Agency (org ) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
Imperial Palace (n ) พระราชวังหลวง
impermanenceไม่ยั่งยืน
implosive[im'plosiv] (n adj) n.เสียง/พยัญชนะที่เกิดจากการอัดลมในปาก adj.(เสียง)ที่เกิดจากการอัดลมในปาก(เมื่อเริ่มเปล่งเสียงพยัญชนะบางตัว เช่นp/k)
Import Entry (n ) ใบขนสินค้าขาเข้า
impression (n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์
Improvideใช้แทน, แทนกัน, ดัดแปลง, หาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น since we didn't have money for furniture, we improvided.
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So tell your wife to return that little shit of an Imp to King's Landing.งั้นก็บอกให้ภรรยาเจ้าส่งตัว เดอะ อิมพ์กลับคืนมาเสีย กลับมาที่คิงส์แลนด์ดิ้ง A Golden Crown (2011)
But the Imp is half my size.แต่เดอะ อิมพ์มีขนาดตัว เพียงครึ่งของข้า A Golden Crown (2011)
Tell your wife to return that little shit of an Imp to King's Landing.บอกให้ภรรยาเจ้าส่งตัว เดอะ อิมพ์กลับมา ที่คิงส์แลนด์ดิ้ง You Win or You Die (2011)
Your wife has let the Imp slip through her fingers.ภรรยาท่านปล่อยปีศาจน้อย\ หลุดมือไปแล้ว The Pointy End (2011)
You're trying to tell me that imp is the Blood King? ♪ I never touched this.จะบอกฉันว่าไอ้แคระนั่น เป็นราชาเลือดเหรอ ฉันไม่เคยแตะต้องมัน Flesh and Blood (2012)
Mozzie's more of an imp than a devil.ส่วนมอสซี่ก็น่าจะเป็นยิ่งกว่ามารร้าย Stealing Home (2012)
Your Lord Imp is gonna miss you.พระเจ้าเด็กซนของคุณ \ n จะไปคิดถึงคุณ Blackwater (2012)
The Imp has set the river afire.คนแคระได้กำหนด แม่น้ำไฟ Blackwater (2012)
Run off with the evil imp you don't think anyone knows about, in the name of love, or stand next to my son with a crown on your head and citizens at your feet.หนีไปกับเจ้าปีศาจแคระตนนั้น เจ้าคงไม่คิดว่าจะมีใครรู้เรื่องสินะ เพื่อความรัก The Miller's Daughter (2013)
Once we'd got King Joffrey safely away from the mob, the Imp rounded on him.พอเราช่วยกษัตริย์จอฟฟรีย์ ออกมาจาก ผู้ประท้วงได้ปลอดภัย ดิ อิมพ์ก็เดินไปหาเขา The Laws of Gods and Men (2014)
It wasn't the first time the Imp threatened Joffrey.นั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิ อิมพ์ขู่จอฟฟรีย์ The Laws of Gods and Men (2014)
But now I seek vengeance on Sansa the whore and my brother the Imp who killed his own king.แต่ตอนนี้ข้าขอแก้แค้นนังซานซ่า และน้องของข้า เดอะอิมพ์ ผู้สังหารกษัตริย์ No One (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impA ban wheat imports was enacted.
impAccuracy is important in arithmetic.
imp"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
impActually, the present method has plenty of room for improvement.
impActually, this method has plenty of room for improvement.
impA curfew was imposed on the city.
impAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
impA dictionary is an important aid in language learning.
impA few important facts emerged after the investigation.
impA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
impA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
impAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย[N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
จับอกจับใจ[V] impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ผู้ยากไร้[N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
ผู้นำเข้า[N] importer, Ant. ผู้ส่งออก, Example: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด, Count unit: ราย, Thai definition: ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
ภาษีนำเข้า[N] import duty, See also: customs duty, Ant. ภาษีส่งออก, Example: ศรีลังกายกเว้นและลดหย่อนภาษีนำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าจากอินเดีย จำนวน 1,208 รายการ, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลที่นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ
คู่เอก[N] important match, See also: important fight, Example: เขาแทบไม่เคยพลาดการแข่งขันนัดสำคัญๆ โดยเฉพาะการชกมวยคู่เอก, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งขันที่เด่นที่สุด, โดยปริยายหมายถึงคู่ยอดนิยมมาพบกันในการแข่งขันวันนั้น
ตั้งข้อแม้[V] impose condition, Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง, Example: แม่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งจะให้รางวัล, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง
ทะลึ่งตึงตัง[ADV] impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary
IMP IH1 M P
IMPLY IH2 M P L AY1
IMPEL IH2 M P EH1 L
IMPART IH2 M P AA1 R T
IMPALE IH2 M P EY1 L
IMPACT IH1 M P AE0 K T
IMPACT IH2 M P AE1 K T
IMPAIR IH2 M P EH1 R
IMPEND IH2 M P EH1 N D
IMPALA IH2 M P AA1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imp (n) ˈɪmp (i1 m p)
imps (n) ˈɪmps (i1 m p s)
impel (v) ˈɪmpˈɛl (i1 m p e1 l)
imply (v) ˈɪmplˈaɪ (i1 m p l ai1)
impact (n) ˈɪmpækt (i1 m p a k t)
impact (v) ˈɪmpˈækt (i1 m p a1 k t)
impair (v) ˈɪmpˈɛəʳr (i1 m p e@1 r)
impala (n) ˈɪmpˈaːlə (i1 m p aa1 l @)
impale (v) ˈɪmpˈɛɪl (i1 m p ei1 l)
impart (v) ˈɪmpˈaːt (i1 m p aa1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must, #24 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run, #886 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] implicate; tired, #1,175 [Add to Longdo]
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able, #1,469 [Add to Longdo]
进口[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out, #2,098 [Add to Longdo]
印象[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression, #2,665 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
impfen(vt) |impfte, hat geimpft| ฉีดวัคซีน เช่น Ich muß mich gegen Pokken impfen lassen. = ผมต้องไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ(โรคฝีดาษ)
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfstoff(n) |der, pl. Impfstoffe| เซรุ่มหรือวัคซีนป้องกันโรค
Impfung(n) |die, pl. Impfungen| การรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
Schimpfwort(n) |das, pl. Schimpfwörte| คำสบถ, คำด่าทอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imparitätskontrolle {f}odd-even check [Add to Longdo]
Imperfekt {n}imperfect [Add to Longdo]
Imperialismus {m}imperialism [Add to Longdo]
Impfarzt {m} | Impfärzte {pl}vaccinator | vaccinators [Add to Longdo]
Impfausweis {m}vaccination card [Add to Longdo]
Impfschein {m} | Impfscheine {pl}certificate of vaccination | certificates of vaccination [Add to Longdo]
Impfung {f}; Schutzimpfung {f}immunization [Add to Longdo]
Impfung {f}inoculation [Add to Longdo]
Implantat {n} | Implantate {pl}implant | implants [Add to Longdo]
Implantation {f}; Einpflanzung {f}implantation [Add to Longdo]
Implementierung {f}; Implementation {f}implementation [Add to Longdo]
Implikation {f}; Auswirkung {f}implication [Add to Longdo]
Implikation {f}; Verwicklung {f} | Implikationen {pl}; Verwicklungen {pl}implication | implications [Add to Longdo]
Implosion {f}implosion [Add to Longdo]
Import {m}; Einfuhr {f}; Einführen {n} | gewerbliche Einfuhr {f}import; importing | industrial imports [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
インポート[いんぽーと, inpo-to] import (vs) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
痘苗[とうびょう, toubyou] Impfstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imp \Imp\ ([i^]mp), n. [OE. imp a graft, AS. impa; akin to Dan.
   ympe, Sw. ymp, prob. fr. LL. impotus, Gr. ? engrafted,
   innate, fr. ? to implant; ? in + ? to produce; akin to E. be.
   See 1st {In-}, {Be}.]
   1. A shoot; a scion; a bud; a slip; a graft. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An offspring; progeny; child; scion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The tender imp was weaned.      --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. A young or inferior devil; a little, malignant spirit; a
    puny demon; a contemptible evil worker.
    [1913 Webster]
 
       To mingle in the clamorous fray
       Of squabbling imps.          --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   4. Something added to, or united with, another, to lengthen
    it out or repair it, -- as, an addition to a beehive; a
    feather inserted in a broken wing of a bird; a length of
    twisted hair in a fishing line. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imp \Imp\, v. t. [imp. & p. p. {Imped}; p. pr. & vb. n.
   {Imping}.] [AS. impian to imp, ingraft, plant; akin to Dan.
   ympe, Sw. ympa, OHG. impf[=o]n, impit[=o]n, G. impfen. See
   {Imp}, n.]
   1. To graft; to insert as a scion. [Obs.] --Rom. of R.
    [1913 Webster]
 
   2. (Falconry) To graft with new feathers, as a wing; to
    splice a broken feather. Hence, [Fig.]: To repair; to
    extend; to increase; to strengthen; to equip. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Imp out our drooping country's broken wing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who lazily imp their wings with other men's plumes.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Here no frail Muse shall imp her crippled wing.
                          --Holmes.
    [1913 Webster]
 
       Help, ye tart satirists, to imp my rage
       With all the scorpions that should whip this age.
                          --Cleveland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imp
   n 1: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn:
      {elf}, {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   2: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
     {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IMP
     Interface Message Processors (ARPANET, MILNET)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top