ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impassable

IH2 M P AE1 S AH0 B AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impassable-, *impassable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impassable[ADJ] ซึ่งผ่านไปไม่ได้, See also: ที่ผ่านไม่ได้, ที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. impenetrable, Ant. passable
impassable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, See also: ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impassable(อิมพาส'ซะเบิล) adj. ห้ามผ่าน,ผ่านไม่ได้,เอาชนะไม่ได้,หมุนเวียนไม่ได้., See also: impassability n. impassably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a simple matter of finding our way through Emyn Muil an impassable labyrinth of razor-sharp rocks.มันจะง่ายไปไหม ที่เราจะเดินทางผ่าน อิมีน มูอิล เส้นทางเขาวงกต ซึ่งเต็มไปด้วยหินที่แหลมคม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Roads are impassable across New York State as far south as Pennsylvania.......จนกว่าพายุจะผ่านไป ถนนใช้การไม่ได้ทั่วรัฐนิวยอร์ก... ...เลยไปทางใต้ถึงเพนซิลวาเนีย... The Day After Tomorrow (2004)
If the river becomes impassable, it'll take a lot longer.ถ้าหากเราผ่านแม่น้ำนี้ไปไม่ได้ มันจะทำให้เราเสียเวลามากขึ้น Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
And In front of the weak you become as impassable as the Taesan mountain.และต่อหน้าคนอ่อนแอ ให้ยืนกรานเหมือนเขาแทซาน Warrior Baek Dong-soo (2011)
The rest is sheer rock, impassable, absent wings.ส่วนที่เหลือเป็นร็อคที่แท้จริง ไม่สามารถใช้ได้ปีกขาด Chosen Path (2012)
Diotimus told of the bridge being impassable this late in season.ไดโอติมัสบอกว่าการเชื่อมต่อ คงทำไม่ได้จนช่วงท้ายของสถานการณ์ Blood Brothers (2013)
The mountains are impassable.เทิอกเขานี้แทบผ่านไม่ได้ Internment (2013)
The mountains are impassable.ตัดทางผ่านเขา เป็นไปไม่ได้ First of His Name (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPASSABLE    IH2 M P AE1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impassable    (j) ˈɪmpˈaːsəbl (i1 m p aa1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, ] impassable; insurmountable; insuperable, #44,031 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbefahrbar; unpassierbar {adj} | unbefahrbarer | am unbefahrbarstenimpassable | more impassable | most impassable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impassable \Im*pass"a*ble\, a. [Cf. {Unpassable}.]
   Incapable of being passed; not admitting a passage; as, an
   impassable road, mountain, or gulf. --Milton. --
   {Im*pass"a*ble*ness}, n. -- {Im*pass"a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impassable
   adj 1: incapable of being passed [syn: {impassable},
       {unpassable}] [ant: {passable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top