ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rascal

R AE1 S K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rascal-, *rascal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rascal(n) คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
rascality(n) ความสารเลว, See also: ความเลวทราม, Syn. roguery, villainy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion, scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest, mean

English-Thai: Nontri Dictionary
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How'd the rascal do it?เจ้าเด็กผีนั่นทำได้ยังไงกันนะ ? Cinema Paradiso (1988)
- He's a real rascal now.เดี๋ยวนี้เขาร้ายนะ The Bodyguard (1992)
That rascal is really laughable.คนเลวนั้นหรือ.. น่าหัวเราะจริง ๆ Sweet Spy (2005)
Why is that rascal so stubborn?ทำไมไอ้บ้านั้นถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้? Sweet Spy (2005)
You little rascals know nothing about our own history.ไอ้ไก่อ่อนอย่างพวกนาย ยังไม่รู้ถึงประวัติของพวกเราดี.. Dasepo Naughty Girls (2006)
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า Almost Love (2006)
Rascal cat.เจ้าแมวอันธพาล Om Shanti Om (2007)
Who's the rascal who's always hanging around in the teahouse?แถวร้านน้ำชานี่มีอันธพาลด้วยรึไงนะ? Flowers for My Life (2007)
Hyung, looks like this rascal has made a mistake.พี่เขย,ดูเหมือนไอ้บ้านี่มันจะทำผิดไปน่ะ Flowers for My Life (2007)
That rascal looks like he's something, but in actual fact he's still afraid of me.ไอ้บ้านั่นมันยังไงกันนะ แต่ความจริงแล้วมันคงกลัวชั้นน่ะ Flowers for My Life (2007)
But now, that rascal can take this against me.แต่ไอ้บ้านั่นมันจะเล่นงานชั้นตอนนี้ก็ได้ Flowers for My Life (2007)
You saw how that rascal treated me, right?หนูเห็นที่ไอ้บ้านั่นทำกับอาใช่มั๊ย? Flowers for My Life (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธพาล(adj) delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai Definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
เสเพล(adj) roguish, See also: rascally, Syn. เหลวไหล, Ant. เอางานเอาการ, Example: เขากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตเสเพล กินใช้เที่ยวเตร่อย่างฟุ่มเฟือย, Thai Definition: ชอบประพฤติเหลวไหล, ไม่เอางานเอาการ, ชอบประพฤติในทางเสื่อมเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
คนขี้โกง[khon khī kōng] (n, exp) EN: rascal
คนเลว[khon lēo] (n, exp) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal  FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
นักเลง[naklēng] (n) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave  FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
เสเพล[sēphlē] (adj) EN: roguish ; rascally  FR: pervers ; vicieux

CMU English Pronouncing Dictionary
RASCAL R AE1 S K AH0 L
RASCALS R AE1 S K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rascal (n) rˈaːskl (r aa1 s k l)
rascals (n) rˈaːsklz (r aa1 s k l z)
rascally (j) rˈaːskəliː (r aa1 s k @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄦ˙, / ] rascal; rogue; little devil (term of endearment) [Add to Longdo]
小淘气[xiǎo táo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] rascal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuft {m} | Schufte {pl}rascal | rascals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain [Add to Longdo]
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
野郎[やろう, yarou] (n) rascal; (P) [Add to Longdo]
腕白小僧[わんぱくこぞう, wanpakukozou] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]
腕白坊主[わんぱくぼうず, wanpakubouzu] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rascal \Ras"cal\, a.
   Of or pertaining to the common herd or common people; low;
   mean; base. "The rascal many." --Spencer. "The rascal
   people." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      While she called me rascal fiddler.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rascal \Ras"cal\ (r[a^]s"kal), n. [OE. rascaille rabble,
   probably from an OF. racaille, F. racaille the rabble,
   rubbish, probably akin to F. racler to scrape, (assumed) LL.
   rasiculare, rasicare, fr. L. radere, rasum. See {Rase}, v.]
   [1913 Webster]
   1. One of the rabble; a low, common sort of person or
    creature; collectively, the rabble; the common herd; also,
    a lean, ill-conditioned beast, esp. a deer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He smote of the people seventy men, and fifty
       thousand of the rascal.        --Wyclif (1
                          Kings [1
                          Samuel] vi.
                          19).
    [1913 Webster]
 
       Poor men alone? No, no; the noblest deer hath them
       [horns] as huge as the rascal.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A mean, trickish fellow; a base, dishonest person; a
    rogue; a scoundrel; a trickster.
    [1913 Webster]
 
       For I have sense to serve my turn in store,
       And he's a rascal who pretends to more. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rascal
   n 1: a deceitful and unreliable scoundrel [syn: {rogue},
      {knave}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag},
      {varlet}]
   2: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
     {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top