ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scamp

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scamp-, *scamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scamp[SL] เด็กเล็กๆ
scamp[N] เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scampi[N] อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
scamper[VI] รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush

English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait. Back off, scamp.ถอยไป ไอ้เบื้อก Blazing Saddles (1974)
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า Pulp Fiction (1994)
I am busy enjoying my adolescence, so scamper off and do the same.พี่ไม่เห็นหรอว่า ฉันกำลังยุ่งกับการเป็นวัยรุ่นอยู่ พี่ก็หัดทำอย่างนี้บ้างสิ 10 Things I Hate About You (1999)
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน The Time Machine (2002)
No. Little scamps.ช่าย พวกเด็กเปรตนะครับ Love Actually (2003)
Hey, sweetie. You, uh, scamper up that ladder and- and fix that light.เฮ้ ที่รัก เธอ ปีนบันไดนั่นไปซ่อมไฟซะ Just My Luck (2006)
He's such a scamp.เขาซนอย่างกับเด็ก Now You Know (2007)
No! Scampering! No!ห้ามไต่ตามตัว! Ratatouille (2007)
No scampering or scurrying. Understand, Little Chef?ห้ามไต่ตามตัว ห้ามลนลาน เข้าใจไหม? Ratatouille (2007)
Why don't you do yourself a favor-- scamper.ทำไมไม่หาทางเองล่ะ คนเก่ง-- Fire/Water (2007)
You are such a scamp.คุณนี่ทำเป็นเด็กๆ In Buddy's Eyes (2008)
Scampering about in a slip is one way to shed old skin.จะพลาดท่าแล้ววิ่งหนี เหมือนว่าคุณผลัดผิวเก่าออก Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scampThe boys scampered in all directions at the sight of their teacher.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAMPER    S K AE1 M P ER0
SCAMPERED    S K AE1 M P ER0 D
SCAMPERING    S K AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scamp    (v) skˈæmp (s k a1 m p)
scampi    (n) skˈæmpiː (s k a1 m p ii)
scamps    (v) skˈæmps (s k a1 m p s)
scamped    (v) skˈæmpt (s k a1 m p t)
scamper    (v) skˈæmpər (s k a1 m p @ r)
scampers    (v) skˈæmpəz (s k a1 m p @ z)
scamping    (v) skˈæmpɪŋ (s k a1 m p i ng)
scampered    (v) skˈæmpəd (s k a1 m p @ d)
scampering    (v) skˈæmpərɪŋ (s k a1 m p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, ] scamper; scurry, #59,677 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scampi {pl}scampi [Add to Longdo]
Schuft {m} | Schufte {pl}scamp | scamps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
スカンピ[, sukanpi] (n) scampi [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
小坊主[こぼうず, kobouzu] (n) young priest; scamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scamp \Scamp\, v. t. [Cf. {Scamp},n., or {Scant}, a., and
   {Skimp}.]
   To perform in a hasty, neglectful, or imperfect manner; to do
   superficially. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      A workman is said to scamp his work when he does it in
      a superficial, dishonest manner.     --Wedgwood.
   [1913 Webster]
 
      Much of the scamping and dawdling complained of is that
      of men in establishments of good repute. --T. Hughes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scamp \Scamp\ (sk[a^]mp), n. [OF. escamper to run away, to make
   one's escape. Originally, one who runs away, a fugitive, a
   vagabond. See {Scamper}.]
   A rascal; a swindler; a rogue. --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scamp
   n 1: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
      {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]
   v 1: perform hastily and carelessly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top