ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapscallion

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapscallion-, *rapscallion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, kind of a real rapscallion.คุณรู้ชนิดของ Rapscallion จริง. Now You See Me (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapscallion    (n) rˈæpskˈælɪəʴn (r a1 p s k a1 l i@ n)
rapscallions    (n) rˈæpskˈælɪəʴnz (r a1 p s k a1 l i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapscallion \Rap*scal"lion\ (r[a^]p*sk[a^]l"y[u^]n), n. [See
   {Rascallion}.]
   A rascal; a good-for-nothing fellow. [Colloq.] --Howitt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapscallion
   n 1: a deceitful and unreliable scoundrel [syn: {rogue},
      {knave}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag},
      {varlet}]
   2: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
     {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top