Search result for

ag

(186 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ag-, *ag*.
English-Thai: Longdo Dictionary
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท,[คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้]] (n ) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน
AggravateAggravate
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age    [N] การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, See also: นิติภาวะ
age    [N] ความแก่, Syn. oldness, old age, elderliness
age    [N] ช่วงชีวิต, See also: ช่วง, ช่วงวัย, Syn. duration, lifetime, span
age    [VT] ทำให้แก่ขึ้น, See also: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น
age    [VI] มีอายุเพิ่มขึ้น, See also: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
age    [N] ระดับการพัฒนา
age    [N] รุ่น, Syn. generation
age    [N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
age    [N] อายุ
age    [SUF] เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agalactia; agalactosisภาวะน้ำนมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agalactosis; agalactiaภาวะน้ำนมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agalmatoliteหินตุ๊กตาจีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agarวุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agastriaสภาพไร้กระเพาะอาหารแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agateอะเกต, โมรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
AGC (automatic gain control)เอจีซี (การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Ag-Ab Complexสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Aganglionicช่วงที่ไม่มีแกงเกลียน [การแพทย์]
Aganglionic Segmentแกงเกลียนเซลล์ [การแพทย์]
Agarวุ้นทะเล, แผ่นวุ้น, วุ้น, วุ้นผสมอาหาร [การแพทย์]
agarวุ้น,   วุ้นชนิดหนึ่งได้จากการสกัดสาหร่ายสีแดง ใช้เป็นสารอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Agar Dilutionเจือจางในอาหารวุ้น [การแพทย์]
Agar Gel Diffusionวิธีตกตะกอนในเนื้อวุ้น [การแพทย์]
Agar Mediaเนื้อวุ้น, อาหารวุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agIn case of an emergency, get in touch with my agent right away.
agIn case of an emergency, get in touch with my agent.
agI'm looking forward to seeing you again soon.
agI look forward to meeting you again soon.
agThere may come a time when we shall meet again in the near future.
agI'm looking forward to seeing you again before long.
agI will be seeing her again one of these days.
agProlong the agony.
agSeen against the sky, the mountain looked really beautiful.
agMy shoes hurt. I'm in agony.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
ag-(คำเสริมหน้า) ad-
ag.abbr. August
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agadir(อากาเดียร์') n. ชื่อเมืองท่าในมอรอคโค
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama

English-Thai: Nontri Dictionary
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม    [N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
ยอมให้    [V] yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
วัยคะนอง    [N] wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
ส.ป.ก. [N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อุปกรณ์การเกษตร    [N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
สวนเกษตร    [N] agricultural garden
บริษัทตัวแทน    [N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
วนเกษตร    [N] agro forestry, Example: หลังจากที่เขาได้ทำวนเกษตรมา 10 ปีเศษ เขาก็ค้นพบว่านี่คือทางออกที่เหมาะสม, Thai definition: การทำกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของที่ดินในชนบท
สมัย    [N] age, See also: era, Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
สัญญา    [N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   

CMU English Pronouncing Dictionary
AG    AE1 G
AGA    AA1 G AH0
AGO    AH0 G OW1
AGE    EY1 JH
AGES    EY1 JH AH0 Z
AGIN    AA0 JH IY1 N
AGCO    AE1 G K OW2
AGED    EY1 JH D
AGED    EY1 JH AH0 D
AGEE    EY1 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AGM    (n) (ei2 jh i e1 m)
age    (v) (ei1 jh)
ago    (a) (@1 g ou1)
Agra    (n) (aa1 g r @)
aged    (j) (ei1 jh i d)
aged    (v) (ei1 jh d)
ages    (v) (ei1 jh i z)
agin    (in) (@1 g i1 n)
agog    (j) (@1 g o1 g)
ague    (n) (ei1 g y uu)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise
挙げる[あげる, ageru] Thai: ชักว่าว English: to fly
上がる[あがる, agaru] Thai: เข้าบ้านหรือห้อง
上がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
上がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด

French-Thai: Longdo Dictionary
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable [Add to Longdo]
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] against the law or discipline [Add to Longdo]
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China [Add to Longdo]
亚格门农[Yà gé mén nóng, ㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] Agamemnon [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent [Add to Longdo]
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, ] aggressors; invaders [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
挙がる[あがる, agaru] festgenommen_werden [Add to Longdo]
挙げる[あげる, ageru] nennen, geben, zaehlen, festnehmen [Add to Longdo]
揚がる[あがる, agaru] emporsteigen [Add to Longdo]
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ag
   n 1: a soft white precious univalent metallic element having the
      highest electrical and thermal conductivity of any metal;
      occurs in argentite and in free form; used in coins and
      jewelry and tableware and photography [syn: {silver}, {Ag},
      {atomic number 47}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top