Search result for

yo

(212 entries)
(0.0617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yo-, *yo*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother
young sister (n ) younger sister

English-Thai: Longdo Dictionary
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
YOLO(jargon slang ) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว, จะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Yo![SL] เฮ้, See also: ฟังทางนี้, ฟังก่อน, คอยเดี๋ยว
yob[SL] ผู้ชายที่ทำพฤติกรรมหยาบคาย, Syn. yobbo
yoga[N] ปรัชญาศาสนาฮินดูที่สอนให้ควบคุมจิตใจและร่างกาย
yoga[N] ระบบการบริหารร่างกายและการควบคุมลมหายใจ
yoke[N] แอก, See also: เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน
yoke[N] คานหิ้วน้ำ, See also: คานหาบ
yoke[N] การกดขี่
yoke[N] ส่วนที่อยู่รอบๆ ไหล่และข้อมือของเสื้อผ้า
yoke[N] เครื่องผูกมัด, See also: พันธะ
yoke[VT] ใส่แอก, See also: เทียมแอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yoga(โย'กะ) n. (ปรัชญาอินเดีย) โยคะ -Yogic adj. -Yogism n.
yoghourt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว
yoghurt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว
yogi(โย'กี) n. โยคี,ผู้ปฏิบัติวิธีโยคะ (ดูYoga) pl. yogis, Syn. yogin
yogini(โย'กะนี) n. หญิงที่ปฏิบัติวิธีโยคะ
yogurt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว
yoicks(ไฮคฺ) interj. คำอุทานเร่งให้สุนัขล่าสัตว์ไล่กวดสุนัขจิ้งจอก, Syn. huic
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,
yoke bonen. กระดูกโหนกแก้ม
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
yoke(vt) ใส่แอก,เอาไว้ใต้อำนาจ,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,กดขี่
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส
yokel(n) คนบ้านนอก,ชาวไร่,ชาวนา,คนท้องนา
yolk(n) ไข่แดง
yon(adj,adv,n ทางโน้น,ที่โน่น,ที่นั่น
yonder(adj,adv,n ทางโน้น,ที่โน่น,ที่นั่น
yore(adv) ครั้งกระโน้น,สมัยก่อน,นานมาแล้ว,เก่าแก่
you(pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yokeก้ามปู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
yolk sacถุงไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yolk sacถุงไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yolk; vitellusไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
York-Antwerp Rulesกฎยอร์ก-แอนต์เวิร์ป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young populationประชากรเยาว์วัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young streamธารปฐมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yoga โยคะ [TU Subject Heading]
Yoga, Raja สมาธิ (โยคะ) [TU Subject Heading]
Yogacara (Buddhism) โยคาจาระ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Yogurt โยเกิร์ต [TU Subject Heading]
yolk sacถุงไข่แดง, ถุงเก็บอาหารสะสมในเอ็มบริโอของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  สำหรับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ถุงไข่แดงจะไม่เจริญมากนักและไม่ได้สะสมอาหาร เพราะเอ็มบริโอได้รับอาหารจากแม่โดยตรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
York-Antwerp Rules กฎยอร์ค-แอทเวิพ [TU Subject Heading]
Young adults วัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
young riveryoung river, แม่น้ำใหม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Young women เยาวสตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yo (adv ) คำทักทายแบบวัยรุ่น
See also: S. hey, A. bye,
Yo[โย่ว] (adv ) คำทักทายแบบวัยรุ่น , สวัสดี , ไง
Yoo[ยู] หนึ่งเดียวเท่านั้น เช่น Your only one คนเดียวของคุณ เขาหรือคุณเป็นของเขาคนเดียวเป็นที่ต้องการเป็นที่รักที่กล่าวถึงผู้เดียว
you (adj ) คุณ
you always seem to duckyou always seem to duck
you bet (colloq ) แน่นอน
you can say it again (phrase ) พูดอีกก็ถูกอีก
You rock!คุณสุดยอดมาก!
You're close (phrase ) (ที่คุณพูดนั้น) ใกล้เคียง
young sisteryounger sister

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
- You know about the dress.เธอรู้เรื่องชุด.. The Serena Also Rises (2008)
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกับเรื่องที่เธอพยายามทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนอื่นสินะ? The Serena Also Rises (2008)
Maybe, maybe, but you know what?ก็คงงั้นน่ะครับ คุณรู้อะไรมั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
You'll always be second-rate.นายหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด The Serena Also Rises (2008)
Harris was right when he cut you loose.แฮริสหนะทำถูกแล้วที่บอกว่านายมันขี้แพ้ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
What do you mean?คุณหมายถึงอะไร The Serena Also Rises (2008)
Yeah, you know, I'm-- I'm not gonna use it, though.เอ่อ แต่ ผมคงไม่ใช้มันเขียนหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
You're gonna have a hell of a story.นายได้แก่นของเรื่องมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
- You really shook it up. - Yeah.มันได้ใจมาก // ครับ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yo$100 will cover all your expenses for the trip.
yo2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
yo3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
yo3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
yoA 10% tax will be withheld from the payment to you.
yoA bicycle will rust if you leave it in the rain.
yoAbide by your promise.
yoAbout all, take care of yourself.
yoAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
yoAbove all, be careful about what you eat and drink.
yoAbove all, be true to yourself.
yoAbove all, take care of yourself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย[N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
ขอแสดงความนับถือ[V] Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
สุดท้อง[ADJ] youngest
ไอ้[PRON] you
วัยหนุ่มสาว[N] youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
รุ่นหลัง[ADJ] next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
ลื้อ[PRON] you, Syn. คุณ, มึง, ท่าน, เอ็ง, แก, Ant. อั๊ว, Example: กล้องที่ลื้อใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร ถ่ายดีไหม, Thai definition: สรรพนามที่ 2 ใช้เมื่อพูดกับผู้เสมอกันหรือผู้น้อย, Notes: (จีน)
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นงเยาว์[N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย
สุดท้อง[ADJ] youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ไอ้ถ่อย[X] (ai thǿi) EN: you shit !   
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
เอาอย่างไร[X] (ao yāngrai) EN: what do you want ? ; what's the answer ?   
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
YO    Y OW1
YOE    Y OW1
YOO    Y UW1
YON    Y AA1 N
YOM    Y OW1 M
YOM    Y AA1 M
YOU    Y UW1
YOH    Y OW1
YOW    Y AW1
YOES    Y OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yob    (n) (y o1 b)
yon    (j) (y o1 n)
you    (prp) (y uu)
York    (n) (y oo1 k)
yobo    (n) (y o1 b ou)
yobs    (n) (y o1 b z)
yoga    (n) (y ou1 g @)
yogi    (n) (y ou1 g ii)
yoke    (v) (y ou1 k)
yolk    (n) (y ou1 k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予防[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน
四時[よじ, yoji] (n) สี่นาฬิกา
予実[よじつ, yojitsu] มาจาก2คำคือ 予測+実績=予実 หมายความว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual มีข้อแตกต่างกันหรือไม่
四日[よっか, yokka] (n) วันที่สี่ของเดือน,สี่วัน
翌日[よくじつ, yokujitsu] (n) วันรุ่งขึ้น
[よめ, yome] (n) ลูกสะใภ้
四十[よんじゅう, yonjuu] (n) สี่สิบ
喜んで[よろこんで, yorokonde] (adv) ด้วยความยินดี
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj) ดี, โอเค, ใช้ได้
[よる, yoru] (n) กลางคืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
善い行い[よいおこない, yoiokonai] (n ) กุศลกรรม
宵積み[よいづみ, yoizumi] (n) การนำสินค้าขึ้นรถในตอนเย็นเพื่อขนส่งในตอนเช้า goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
良い統治[よいとうじ, yoitouji] (n) ธรรมาภิบาล(Good Governance)
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) ดาวศุกร์ ดาวประกายพฤกษ์ ดาวรุ่ง
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
要項[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
用語[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
葉酸[ようさん, yousan] (n ) กรดโฟลิก , See also: R. folic acid
様式[ようしき, youshiki] รูปแบบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
寄せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
四つ[よっつ, yottsu] Thai: สี่ชิ้น
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yoga {m,n}yoga [Add to Longdo]
Youngster {m}youngster [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
[にょろ, nyoro] (n) tilde [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] you, #9 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] (once) again; also; both... and...; again, #60 [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, ] to use, #78 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb), #134 [Add to Longdo]
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
你们[nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙, / ] you (plural), #210 [Add to Longdo]
有关[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
有些[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat, #401 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
[よ, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[よ, yo] im_voraus, vorher [Add to Longdo]
予備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
予測[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
予知[よち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  yo
     I
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top