ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yonder

Y AA1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yonder-, *yonder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yonder(-เดอะ) adj., adv. ที่นั่น, ที่โน่น, ทางโน้น, Syn. yond, yon

English-Thai: Nontri Dictionary
yonder(adj, adv, n) ทางโน้น, ที่โน่น, ที่นั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง Yellow Submarine (1968)
What happened up yonder at the house, that wasn't your fault.เกิดอะไรขึ้นขึ้นที่โน่นที่บ้าน, \นั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณ. Black Snake Moan (2006)
There's an ambulance comin'. Man over yonder went to call.เดี๋ยวจะมีรถพยาบาลมา คนที่อยู่บ้านทางโน้นโทรเรียกให้แล้ว No Country for Old Men (2007)
I need your authorization on this PWE form before we, us, over yonder working can do the other side of the road, supervisor.ฉันต้องการลายเซ้นของนายบนนี่ ก่อนที่เราจะ ย้ายไปทำงาน อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะ หัวหน้า It Hurts Me Too (2010)
* To find what lies yonder ** เพื่อไปอยู่ทาวโน้น * Furt (2010)
But soft, what light through yonder window breaks?But soft, what light through yonder window breaks? Toy Story 3 (2010)
Look, love, what envious streaks do lace the severing clouds in yonder east.ไม่ใช่ไนติงเกล, ดูริ้วร้ายเถิด ชื่นใจ รุ่งเรืองประเทืองในกลีบเมฆภาคบุรพา I Am Unicorn (2011)
Yonder breaks a ♪#เพื่อทรง# Swan Song (2012)
Okay, I am just gonna perch here yonder so we can talk... okay?โอเค ฉันจะนั่งจมปรักอยู่นี่ เราจะได้คุยกัน โอเคไหม There's Bo Place Like Home (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yonderHe lives in yonder house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นู้น(adv) yonder, See also: that, there over there, over yonder, Syn. นู่น, โน่น, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน่น[nōn] (pron) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là ; là-bas
โน้น[nōn] (adj) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là-bas ; là-haut
ที่โน่น[thīnōn] (adv) EN: yonder ; at that place over there  FR: là-bas ; au loin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YONDER Y AA1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yonder (j) jˈɒndər (y o1 n d @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那边[nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] yonder, #4,324 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn, adj-no) (1) (uk) (See 何処, 此処, 其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P) [Add to Longdo]
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn, adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1, 此方・こちら・1, 其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yonder \Yon"der\, adv. [OE. yonder, [yogh]onder; cf. OD. ginder,
   Goth. jaindr? there. ????. See {Yond}, adv.]
   At a distance, but within view.
   [1913 Webster]
 
      Yonder are two apple women scolding.   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yonder \Yon"der\, a.
   Being at a distance within view, or conceived of as within
   view; that or those there; yon. "Yon flowery arbors, yonder
   alleys green." --Milton. "Yonder sea of light." --Keble.
   [1913 Webster]
 
      Yonder men are too many for an embassage. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yonder
   adv 1: at or in an indicated (usually distant) place (`yon' is
       archaic and dialectal); "the house yonder"; "scattered
       here and yon"- Calder Willingham [syn: {yonder}, {yon}]
   adj 1: distant but within sight (`yon' is dialectal); "yonder
       valley"; "the hills yonder"; "what is yon place?" [syn:
       {yonder}, {yon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top