Search result for

yob

(51 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yob-, *yob*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yob[SL] ผู้ชายที่ทำพฤติกรรมหยาบคาย, Syn. yobbo
yobbo[SL] ผู้ชายที่ทำพฤติกรรมหยาบคาย, Syn. yob

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
God, you take them off me, you ruddy cruddy rugger-bugger yob! Put me down!Ιt'ѕ bеаutіful. Cloud Atlas (2012)
You're just a yobbo!นายนี่น้า Episode #18.2 (2012)
It doesn't have a yobbo body kit or a map of a track on the dash and although its engine IS turbocharged, it's only a 0.8-litre two-cylinder that makes a modest 84 horsepower.มันไม่มีชุดแต่งตลกๆ หรือรูปสนามบนหน้าปัด และปั่นพลังเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบชาร์จ มันเป็นเครื่อง 0.8 ลิตร สองสูบ Episode #18.3 (2012)
Pelako ameso yobe elegguaPelako ameso yobe eleggua Haunted (2015)
Yobbo!เราหามันเจอแล้ว! Episode #1.1 (2006)
That's right. Do you agree, Yobbo?ใช่ ถูกต้อง คุณก็เห็นด้วยใช่ไหมคะที่รัก? Episode #1.1 (2006)
Yobbo, this is all my fault. Trusted the wrong friends and became his guardian for the loan. Enough.แม่จ๋า ทั้งหมดเป็นความผิดพ่อเองที่เชื่อใจเพื่อนเลว ๆ ยอมค้ำประกันเงินกู้ให้เค้า Episode #1.1 (2006)
Yobi, The Five Tailed Fox1000 years fox: Yeoubi ยออูบี จิ้งจอก 1000 ปี Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
It's Yobi, Y.O.B.Iยออูบี ค่ะ "ยอ.อู.บี" Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
What a lovely name. Yobi, Yobi...ชื่อน่ารักจังนะครับ ยออูบี... Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Then I should take Yobi to the class and introduce her to the others.ถ้างั้นผมจะพายออูบีไปที่ห้องเรียน แล้วจะแนะนำเธอให้เพื่อนๆรู้จักนะครับ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Yobi Yobiยออูบี... Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yob    (n) (y o1 b)
yobo    (n) (y o1 b ou)
yobs    (n) (y o1 b z)
yobos    (n) (y o1 b ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予防[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เรียก English: to call
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เชิญ English: to invite

Japanese-English: EDICT Dictionary
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
ぶよぶよ[, buyobuyo] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) soft and flabby [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
インフルエンザの予防接種[インフルエンザのよぼうせっしゅ, infuruenza noyobousesshu] (n) influenza vaccination; flu shot [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] (n) {comp} Hypermedia; Time-based Structuring Language; HyTime [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram [Add to Longdo]
呼び出し[よびだし, yobidashi] call [Add to Longdo]
呼び出し時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] Vorbeugung, Verhuetung, Vorsicht [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
呼び声[よびごえ, yobigoe] -Ruf, -Schrei [Add to Longdo]
呼び戻す[よびもどす, yobimodosu] zurueckrufen [Add to Longdo]
呼び鈴[よびりん, yobirin] Klingel [Add to Longdo]
呼ぶ[よぶ, yobu] -rufen, zu_sich_rufen, einladen, nennen, benennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yob
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top