ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世論

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世論-, *世論*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创世论[chuàng shì lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] creationism (relig.), #958,445 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世論(P);輿論;與論(oK)[よろん(P);せろん(世論)(P), yoron (P); seron ( yoron )(P)] (n) public opinion; (P) [Add to Longdo]
世論操作[よろんそうさ, yoronsousa] (n) manipulation of public opinion [Add to Longdo]
世論調査[せろんちょうさ;よろんちょうさ, seronchousa ; yoronchousa] (n) public opinion poll [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such an act will be judged at the bar of public opinion.そういう行為は世論の裁きを受けるだろう。
The plan was given up under the pressure of public opinion.その計画は世論の圧力で中止になった。
The opinion poll was based on a random sample of adults.その世論調査は無作為に選ばれた成人に基づいてなされた。
The general opinion is against the war.一般の世論は戦争に反対である。
We must appeal to public opinion about the matter.私たちはその件について世論に訴えていなければならない。
The newspaper reflects public opinion.新聞は世論を反映する。
Public opinion obliged him to retire.世論のために彼は引退をよぎなくされた。
Public opinion obliged him to retire.世論のため彼は引退を余儀なくされた。
The trend of public opinion is against corporal punishment.世論の趨勢は体罰反対の方向である。
The tide of public opinion is turning against sexism.世論の流れは性差別反対の方に向かっている。
Public opinion was strongly in favor of the project.世論はその計画を強く支持した。
Public opinion is opposed to the policy.世論はその政策に反対している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because public opinion wouldn't allow spending on space exploration.[JA] 宇宙探査への巨額出費など 世論が許さない Interstellar (2014)
Just about fake news and manipulating public opinion.[JA] 単なるフェイクニュースや 世論操作ではないんだ The Flag House (2017)
Anyone who'll listen, anyone who can change the conversation.[JA] ちゃんと聞く耳を 持った― 世論を変えてくれる人に Found (2015)
It's his pollster I'm worried about.[JA] 心配なのは彼の世論調査員だ Prophets (2014)
But PR said it would be a nightmare if they didn't.[JA] だがそうしないと 世論が納得しない Care (2016)
I hate to admit it, you blockhead, but public opinion leads me to believe that after all these years,[JA] 癪だけど 認めざるを得ないわ でも結局 世論のせいなのよ ここ数年来─ The Peanuts Movie (2015)
Despite everyone's predictions, you've managed to pull ahead of Sebastian Blood in recent polls.[JA] 大方の予測にも関わらず、 最近の世論調査ではセバスチャン・ブラッドを 引き離しております Seeing Red (2014)
We wait too long, somebody else will, then we'll never get control of this thing.[JA] 別の誰かが世論を動かしたら 事態は収拾困難に... Cover (2015)
You say I've divided a city because I don't accept your explanation, which is why we can't move on from those two fateful days in July.[JA] "私が公式見解に反対する事で 世論の対立を産み―" "そのせいで7月の―" "テロの記憶が 消えずにいると" Alex (2016)
You're ahead in the latest polls.[JA] 最新の世論調査では あなたが先んじている Seeing Red (2014)
That man is Simon Lee, pollster to the re-election campaign of Governor Murray.[JA] その男性はサイモン・リー マレー知事の 再選キャンペーンの世論調査者 Prophets (2014)
Pollster, pooched the election.[JA] 世論調査員は選挙を拡張した Prophets (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top