Search result for

yoga

(42 entries)
(0.0729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yoga-, *yoga*
Possible hiragana form: よが
English-Thai: Longdo Dictionary
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yoga[N] ปรัชญาศาสนาฮินดูที่สอนให้ควบคุมจิตใจและร่างกาย
yoga[N] ระบบการบริหารร่างกายและการควบคุมลมหายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yoga(โย'กะ) n. (ปรัชญาอินเดีย) โยคะ -Yogic adj. -Yogism n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yoga โยคะ [TU Subject Heading]
Yoga, Raja สมาธิ (โยคะ) [TU Subject Heading]
Yogacara (Buddhism) โยคาจาระ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yoga.โยคะ New York, I Love You (2008)
The Leaning Panther. I like that. Yoga's hot.แม่สาวเสือนี้ ฉันชอบนะ โอคะ ดูร้อนดี. The House Bunny (2008)
Anyway, she rented this when... she was gonna be the Maid Of Honor... for her yoga teacher.ไงก็ตาม เธอเช่านี่ไปตอนเธอจะเป็นเพื่อนเจ้าสาว สำหรับครูโยคะของเธอ Made of Honor (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And you cover them tuesday nights when i go to yoga?แล้วคุณดูลูกคืนวันอังคาร ตอนที่ฉันไปเล่นโยคะได้ไหม Road Kill (2009)
- yoga?- โยคะเหรอ? Road Kill (2009)
There's the beer Boggle and fountain yoga.อะไรนะ ดูก่อน ก็มี... ดวนเบียร์ และ การเล่นโยคะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
That's when your husband starts banging his yoga teacher.นั่นก็คือ เมื่อสามีของคุณเริ่มกระแทกกับครูสอนโยคะของเค้า The Debarted (2009)
Really, Karl, my yoga instructor?เธอทำได้ไงคาร์ล บนเตียงของเรา If... (2010)
-I was gonna do a cleanse and yoga.ฉันว่าฉันจะอยู่ชำระล้างจิตใจ แล้วก็เล่นโยคะ Last Tango, Then Paris (2010)
I even do yoga.แถมเล่นโยคะอีกต่างหาก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าโยคะ[n. exp.] (thā yōkha) FR: pose de yoga [f]
โยคะ[n.] (yōkha) EN: yoga   FR: yoga [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOGA    Y OW1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yoga    (n) (y ou1 g @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yoga {m,n}yoga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ヨーガ(P);ヨガ(P)[, yo-ga (P); yoga (P)] (n) yoga (san [Add to Longdo]
ヨガの流行[ヨガのりゅうこう, yoga noryuukou] (n) the cult of yoga [Add to Longdo]
泳がせる[およがせる, oyogaseru] (v1) to let someone swim; to let someone go free [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
巨額[きょがく, kyogaku] (adj-na,n,adj-no) great sum; (P) [Add to Longdo]
巨岩[きょがん, kyogan] (n) huge rock; crag [Add to Longdo]
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river [Add to Longdo]
虚学[きょがく, kyogaku] (n) (See 文学) the soft sciences (social science, humanities, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑜伽[yú jiā, ㄩˊ ㄐㄧㄚ, ] yoga [Add to Longdo]
瑜珈[yú jiā, ㄩˊ ㄐㄧㄚ, ] Yoga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yoga \Yo"ga\, n. [Skr. y[=o]ga union.]
   A species of asceticism among the Hindoos, which consists in
   a complete abstraction from all worldly objects, by which the
   votary expects to obtain union with the universal spirit, and
   to acquire superhuman faculties.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yoga
   n 1: Hindu discipline aimed at training the consciousness for a
      state of perfect spiritual insight and tranquility that is
      achieved through the three paths of actions and knowledge
      and devotion
   2: a system of exercises practiced as part of the Hindu
     discipline to promote control of the body and mind

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 yoga [jɔga]
   yoga
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 yoga [joɤ°a]
   yoga
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yoga
 
 1. Yoga.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Yoga [joːgaː] (n) , s.(n )
   yoga
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top