ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yoga

Y OW1 G AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yoga-, *yoga*
Possible hiragana form: よが
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yoga(n) ปรัชญาศาสนาฮินดูที่สอนให้ควบคุมจิตใจและร่างกาย
yoga(n) ระบบการบริหารร่างกายและการควบคุมลมหายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yoga(โย'กะ) n. (ปรัชญาอินเดีย) โยคะ -Yogic adj. -Yogism n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yogaโยคะ [TU Subject Heading]
Yoga, Rajaสมาธิ (โยคะ) [TU Subject Heading]
Yogacara (Buddhism)โยคาจาระ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I met him at yoga and he's off-limits.-ไม่เป็นไร Valentine (2001)
I remember thinking "How can yoga make anyone that happy?"ผมยังคิดเลยว่า "โยคะมันจะทำให้คนมีความสุขได้ไงวะ" Hope Springs (2003)
You better get your rest. I have a yoga session at dawn.เจ้าทำได้ดีแล้ว เชิญเจ้าพักผ่อนได้ ข้าต้องเข้าญาณอีกครั้งก่อนเช้าวันรุ่งขึ้น Mulan 2: The Final War (2004)
You know, some automotive yoga could really lower your RPM's, man.คุณจะรู้ว่าบางโยคะยานยนต์จริงๆ สามารถลดรอบของมนุษย์ Cars (2006)
she was a yoga teacher.ตอนนั้น เธอเป็นครูสอนโยคะ The Kids Are Alright (2007)
It is yoga hour and Mommy's on the phone.นี่มันชั่วโมงโยคะ และแม่ก็กำลังโทรศัพท์อยู่ The Nanny Diaries (2007)
And I think Charlie is busy in a pre-natal yoga class. Hmm.และฉันว่าชาร์ลีคงยุ่งอยู่กับคลาสโยคะก่อนคลอด Betty's Baby Bump (2008)
And her yoga partner canceled.ว่าคู่เล่นโยคะเธอไม่มาน่ะ Betty's Baby Bump (2008)
So, I'm here to be your yoga partner and your friend.เขามาไม่ได้ ฉันก็เลยมา เป็นคู่โยคะเธอ Betty's Baby Bump (2008)
We can't be yoga partners or friends.เราเป็นคู่เล่นหรือเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอก Betty's Baby Bump (2008)
Anyway, she rented this when... she was gonna be the Maid Of Honor... for her yoga teacher.ไงก็ตาม เธอเช่านี่ไปตอนเธอจะเป็นเพื่อนเจ้าสาว สำหรับครูโยคะของเธอ Made of Honor (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าโยคะ[thā yōkha] (n, exp) FR: pose de yoga [ f ]
โยคะ[yōkha] (n) EN: yoga  FR: yoga [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YOGA Y OW1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yoga (n) jˈougə (y ou1 g @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑜伽[yú jiā, ㄩˊ ㄐㄧㄚ, ] yoga, #12,811 [Add to Longdo]
瑜珈[yú jiā, ㄩˊ ㄐㄧㄚ, ] Yoga [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yoga { m, n }yoga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no, adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ヨーガ(P);ヨガ(P)[yo-ga (P); yoga (P)] (n) yoga (san [Add to Longdo]
ヨガの流行[ヨガのりゅうこう, yoga noryuukou] (n) the cult of yoga [Add to Longdo]
泳がせる[およがせる, oyogaseru] (v1) to let someone swim; to let someone go free [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
巨額[きょがく, kyogaku] (adj-na, n, adj-no) great sum; (P) [Add to Longdo]
巨岩[きょがん, kyogan] (n) huge rock; crag [Add to Longdo]
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river [Add to Longdo]
虚学[きょがく, kyogaku] (n) (See 文学) the soft sciences (social science, humanities, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yoga \Yo"ga\, n. [Skr. y[=o]ga union.]
   A species of asceticism among the Hindoos, which consists in
   a complete abstraction from all worldly objects, by which the
   votary expects to obtain union with the universal spirit, and
   to acquire superhuman faculties.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yoga
   n 1: Hindu discipline aimed at training the consciousness for a
      state of perfect spiritual insight and tranquility that is
      achieved through the three paths of actions and knowledge
      and devotion
   2: a system of exercises practiced as part of the Hindu
     discipline to promote control of the body and mind

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 yoga /jɔga/ 
  yoga

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Yoga /joːgaː/ 
  yoga

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 yoga /joɤ°a/
  yoga

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top