Search result for

adolescence

(43 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adolescence-, *adolescence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adolescence[N] ขั้นกลางของการพัฒนา
adolescence[N] ช่วงวัยรุ่น, Syn. teens, puberty, youth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)

English-Thai: Nontri Dictionary
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adolescenceวัยรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adolescenceวัยรุ่น [ดู teenager] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adolescenceวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่นสาว [การแพทย์]
Adolescence ; Teenagersวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescence Syndrome, Delayedกลุ่มอาการเป็นหนุ่มสาวช้า [การแพทย์]
Adolescence, Psychology ofจิตวิทยาวัยรุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mom, please stop trying to psychoanalyze my adolescence... with your shrink friends.แม่ ช่วยเลิกให้ผมไปทำจิตบำบัด กับเพื่อนจิตแพทย์ของแม่เถอะ Dare (2009)
Pierce and Troy didn't get along at first, but now they're bonding through mutual adolescence.แต่ตอนนี้พวกเขาผูกพันกันผ่านความเป็นวัยรุ่นที่โตเต็มวัย เงียบไปเลย! Football, Feminism and You (2009)
And the truth is, we can raise Hope far better than a man in suspended adolescence, his bipolar, alcoholic mother and the...เราเลี้ยงโฮปได้ดีกว่าเด็กวัยรุ่น ใจแตก มีแม่ขี้เมา และพ่อ... Meet the Grandparents (2010)
Actually it's in it adolescence.ควา่มจริงปรากฏแล้ว Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Mood swings are also a symptom of adolescence, along with emo music and masturbation.อารมณ์ขึ้นๆลงๆยังเป็นอาการของวัยรุ่น รวมไปถึงดนตรีอีโมและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง Bombshells (2011)
She covets an adolescence that was taken from her.เธอไข่วคว้าวัยเยาว์ที่ ถูกพรากไปจากเธอ Restless (2011)
I'm following Boss Pak's instructions. I'm still in my adolescence.เพื่อทำตามคำแนะนำของเจ้านายปาร์ค ผมยังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่เลยนะ Me Too, Flower! (2011)
Welcome to adolescence.ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยหนุ่มสาว Dangerous Liaisons (2012)
I have an entire childhood and adolescence worth of questions.ตลอดทั้งชีวิตวัยเด็กที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ กับ เต็มไปด้วยคำถาม Return (2012)
Adolescence can be a time of conflict and rebellion.วัยรุ่นอาจมีช่วงที่ขัดแย้งหรือเป็นขบถบ้างนะครับ Tricks and Treats (2012)
I assure you, the only thing Pierce is trapped in is adolescence.สิ่งเดียวที่ขังเพียร์ซไว้คือความเป็นวัยรุ่น เขาเป็นเด็กวัยหัดเดินสูงอายุ Paranormal Parentage (2013)
Adolescence-- it's a 20th century invention.พวกวัยรุ่น นั่นมันคำจำกัดความของศตวรรษที่ 20 I Ain't a Judas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adolescenceAdolescence is viewed as time of transition.
adolescenceHow long adolescence continues is determined by biological factors.
adolescenceI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
adolescenceThat very tune reminded me of my adolescence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยแรกรุ่น[N] puberty, See also: adolescence, teens, Example: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย, Thai definition: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
วัยหนุ่ม[n.] (wainum) EN: boyhood ; youth   FR: jeunesse [f] ; adolescence [f] ; première jeunesse [f]
วัยหนุ่มสาว[n.] (wainumsāo) EN: youth ; boyhood ; girlhood ; adolescence ; salad days   FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]
วัยแรกรุ่น[n. exp.] (wai raēk run) FR: début de l'adolescence [m]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: youth ; adolescence   FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]
วัยสาว[n.] (waisāo) EN: girlhood ; youth   FR: adolescence d'une femme [f] ; jeunesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADOLESCENCE    AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N S
ADOLESCENCE    AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adolescence    (n) (a2 d @ l e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はる, haru] (n-adv,n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) [Add to Longdo]
成熟期[せいじゅくき, seijukuki] (n) period of maturity; adolescence; puberty [Add to Longdo]
青年期[せいねんき, seinenki] (n) adolescence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青年期[qīng nián qī, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] adolescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adolescence \Ad`o*les"cence\, n. [Fr., fr. L. adolescentia.]
   The state of growing up from childhood to manhood or
   womanhood; youth, or the period of life between puberty and
   maturity, generally considered to be, in the male sex, from
   fourteen to twenty-one. Sometimes used with reference to the
   lower animals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adolescence
   n 1: the time period between the beginning of puberty and
      adulthood
   2: in the state that someone is in between puberty and adulthood

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 adolescence [adɔlɛsãs]
   adolescence; puberty
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top