ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adolescence

AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adolescence-, *adolescence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adolescence[N] ขั้นกลางของการพัฒนา
adolescence[N] ช่วงวัยรุ่น, Syn. teens, puberty, youth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)

English-Thai: Nontri Dictionary
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adolescenceวัยรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adolescenceวัยรุ่น [ดู teenager] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adolescenceวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่นสาว [การแพทย์]
Adolescence ; Teenagersวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescence Syndrome, Delayedกลุ่มอาการเป็นหนุ่มสาวช้า [การแพทย์]
Adolescence, Psychology ofจิตวิทยาวัยรุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did you survive technological adolescence without destroying yourself?"คุณได้อย่างไร อยู่รอดวัยรุ่นเทคโนโลยี โดยไม่ทำลายตัวเอง? " Contact (1997)
In adolescence with peeping in neighbors' windows.เขยิบขึ้นจากการแอบดูหน้าต่างเพื่อนบ้าน Paradise (2008)
She covets an adolescence that was taken from her.เธอไข่วคว้าวัยเยาว์ที่ ถูกพรากไปจากเธอ Restless (2011)
I have an entire childhood and adolescence worth of questions.ตลอดทั้งชีวิตวัยเด็กที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ กับ เต็มไปด้วยคำถาม Return (2012)
Adolescence can be a time of conflict and rebellion.วัยรุ่นอาจมีช่วงที่ขัดแย้งหรือเป็นขบถบ้างนะครับ Tricks and Treats (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adolescenceAdolescence is viewed as time of transition.
adolescenceHow long adolescence continues is determined by biological factors.
adolescenceI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
adolescenceThat very tune reminded me of my adolescence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยแรกรุ่น[N] puberty, See also: adolescence, teens, Example: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย, Thai definition: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
วัยหนุ่ม[n.] (wainum) EN: boyhood ; youth   FR: jeunesse [f] ; adolescence [f] ; première jeunesse [f]
วัยหนุ่มสาว[n.] (wainumsāo) EN: youth ; boyhood ; girlhood ; adolescence ; salad days   FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]
วัยแรกรุ่น[n. exp.] (wai raēk run) FR: début de l'adolescence [m]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: youth ; adolescence   FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]
วัยสาว[n.] (waisāo) EN: girlhood ; youth   FR: adolescence d'une femme [f] ; jeunesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADOLESCENCE AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N S
ADOLESCENCE AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adolescence (n) ˌædəlˈɛsns (a2 d @ l e1 s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青年期[qīng nián qī, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] adolescence, #99,170 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はる, haru] (n-adv,n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) [Add to Longdo]
成熟期[せいじゅくき, seijukuki] (n) period of maturity; adolescence; puberty [Add to Longdo]
青年期[せいねんき, seinenki] (n) adolescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adolescence \Ad`o*les"cence\, n. [Fr., fr. L. adolescentia.]
   The state of growing up from childhood to manhood or
   womanhood; youth, or the period of life between puberty and
   maturity, generally considered to be, in the male sex, from
   fourteen to twenty-one. Sometimes used with reference to the
   lower animals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adolescence
   n 1: the time period between the beginning of puberty and
      adulthood
   2: in the state that someone is in between puberty and adulthood

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adolescence /adɔlɛsɑ̃s/ 
  adolescence; puberty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top