ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yogi

Y OW1 G IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yogi-, *yogi*
Possible hiragana form: よぎ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yogi(โย'กี) n. โยคี,ผู้ปฏิบัติวิธีโยคะ (ดูYoga) pl. yogis, Syn. yogin
yogini(โย'กะนี) n. หญิงที่ปฏิบัติวิธีโยคะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Freaked the yogi right out.เจ๋งป่ะ Never Been Kissed (1999)
Tell me, uh, Bambi or Yogi ever hunt you back?บอที อ่า แบมบี หรือ โยกี เคยล่าคุณกลับมั่งป่ะ? Wendigo (2005)
And she was chattering away the whole time about this yogi master i just have to meet,และเธอพูดไม่หยุดตลอดเวลา ถึงครูสอนโยคะที่ผมต้องเจอให้ได้ See-Through (2007)
Oh, don't mention that backstabbing yogini to me!ไม่ต้องเอายายโยคี จอมหักหลังนั่นมาอ้างเลย High School Musical 2 (2007)
I need to call my mother, and I need to call my yogi.ฉันต้องการโทรหาแม่ และฉันต้องการโทรหาโยกีของฉัน Chuck Versus Santa Claus (2008)
As Yogi Berra used to say, when you come to a fork in the road, take it.ดังเช่นคำพูดของโยคี เบอร์ร่า กล่าวไว้ เมื่อคุณมาถึงทางแยกตรงถนน ยอมรับมัน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Everything I always hoped for, right, Yogi?เราแค่.. ไปเจอกันที่งานแสดงดนตรี Just Go with It (2011)
My Yogi Bear. My Boo-Boo.แสดงสดที่ "อินเดกคาร์ด" Just Go with It (2011)
Because you look like Yogi?เพราะนายดูเหมือนหมีหรอ The First Time (2011)
I let all that stuff go with the help of my yogi, my Sega Genesis.ฉันปล่อยวางทุกอย่าง เหมือนโยคี คัมภีร์ของฉัน Southern Comfort (2012)
He has yogi Ray Bengali's cobra.เค้ามีงูของเรย์ เบงกอล We All Fall Down (2012)
I believe it was Yogi Berra who once said, this is like deja vu all over again.ฉันเชื่อในสิ่งที่ Yogi Berra ได้พูดไว้ครั้งนึง มันเหมือนเดจาวู ทั้งหมดมันเกิดขึ้นซ้ำซาก Truth: Part 1 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยคี[n.] (yōkhī) EN: yogo ; ascetic   FR: yogi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOGI    Y OW1 G IY0
YOGIISM    Y OW1 G IH2 Z AH0 M
YOGIISMS    Y OW1 G IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yogi    (n) jˈougiː (y ou1 g ii)
yogis    (n) jˈougɪz (y ou1 g i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと泳ぎ;一泳ぎ[ひとおよぎ, hitooyogi] (n,vs) a swim [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument [Add to Longdo]
泳ぎ(P);游ぎ[およぎ, oyogi] (n) swimming; (P) [Add to Longdo]
泳ぎ回る[およぎまわる, oyogimawaru] (v5r) to swim around [Add to Longdo]
泳ぎ手[およぎて, oyogite] (n) swimmer [Add to Longdo]
泳ぎ出す[およぎだす, oyogidasu] (v5s) to strike out; to start swimming [Add to Longdo]
泳ぎ方[およぎかた, oyogikata] (n) way of swimming [Add to Longdo]
泳ぎ様[およぎよう, oyogiyou] (exp) way of swimming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制御切れ[せいぎょぎれ, seigyogire] control break [Add to Longdo]
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yogi \Yo"gi\, n. [Skr. y[=o]gin.]
   A follower of the yoga philosophy; an ascetic. [Spelt also
   {yokin}.] --Whitworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Yogi
   n 1: United States baseball player (born 1925) [syn: {Berra},
      {Lawrence Peter Berra}, {Yogi}, {Yogi Berra}]
   2: one who practices yoga and has achieved a high level of
     spiritual insight

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top