ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yokel

Y OW1 K EH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yokel-, *yokel*
English-Thai: Nontri Dictionary
yokel(n) คนบ้านนอก,ชาวไร่,ชาวนา,คนท้องนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, so, either we got monsters grabbing babies to make baby stew or we got a bunch of psychotic yokels grabbing babies to make baby stew.โอเค... งั้นเราก็จัดการกับ เจ้าตัวประหลาดที่จับเด็กไป ทำเป็นซุบเด็กตุ๋น Two and a Half Men (2010)
We put that money to a lot better use than those yokels in congress ever could.เราใส่ตัวเลขจำนวนเงินมากมายลงไป มากกว่าใครทั้งหมดในสภาคองเกตนั้น Game Change (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
YOKEL Y OW1 K EH0 L
YOKELSON Y OW1 K EH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yokel (n) jˈoukl (y ou1 k l)
yokels (n) jˈouklz (y ou1 k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P) [Add to Longdo]
田舎っ兵衛;田舎兵衛;田舎っぺ[いなかっぺえ(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺい(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺ, inakappee ( inaka tsu bee ; inaka bee ); inakappei ( inaka tsu bee ; inaka bee ); i] (n) (vulg) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yokel \Yo"kel\, n. [Perhaps from an AS. word akin to E. gawk.]
   A country bumpkin. [Eng.] --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yokel
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top