ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -予-, *予*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
選会[よせんかい] (n ) A preliminary competition

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[予, yǔ, ㄩˇ] to give; to award
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 925

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ, / ] accord; give; show (respect), #1,499 [Add to Longdo]
[yǔ yǐ, ㄩˇ ㄧˇ, ] to give; to pay out, #2,762 [Add to Longdo]
[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow, #5,721 [Add to Longdo]
[shòu yǔ, ㄕㄡˋ ㄩˇ, ] to award; to confer, #5,965 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] I, #6,068 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] to give, #6,068 [Add to Longdo]
[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] not grant, #8,319 [Add to Longdo]
[jì yú, ㄐㄧˋ ㄩˊ, ] to express; to show; to place (importance); to have high hopes, #15,864 [Add to Longdo]
[cì yǔ, ㄘˋ ㄩˇ, / ] to grant; to bestow, #16,314 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng Yú qiàn, ㄡ ㄧㄤˊ ㄩˊ ㄑㄧㄢˋ, / ] Ouyang Yuqian (1889-1962), actor and New Culture activist in Chinese theatre, opera and film, #99,940 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よじつ, yojitsu] มาจาก2คำคือ 測+実績=実 หมายความว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual มีข้อแตกต่างกันหรือไม่
[よそう, yosou] (vt) พยากรณ์,คาดการณ์
[よやく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)
[よせん, yosen] (n) รอบคัดเลือก
[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よこく, yokoku] (n vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือนล่วงหน้า , See also: R. 通知、警告
防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา
[よき, yoki] การคาดการณ์ , See also: S. よそく, R.
[よそく, yosoku] (n) การคาดคะเน,การคาดการณ์ , See also: S. 期, R. よき
[よび, yobi] (n) สำรอง
備知識[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
備知識[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
[よてい, yotei] Thai: แผน English: plans (vs)
[よてい, yotei] Thai: กำหนดนัดหมาย English: schedule
[よてい, yotei] Thai: การเตรียมการล่วงหน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
て(P);兼ねて(P)[かねて, kanete] (adv,n,adj-no) previously; already; lately; (P) [Add to Longdo]
[あらかじめ, arakajime] (adv,adj-f) beforehand; in advance; previously; (P) [Add to Longdo]
め用意[あらかじめようい, arakajimeyoui] (n,vs) advance preparation [Add to Longdo]
[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price [Add to Longdo]
[よか, yoka] (n) preparatory course; preparatory department [Add to Longdo]
科生[よかせい, yokasei] (n) preparatory-department student [Add to Longdo]
[よかく, yokaku] (n,vs) hunch; foreboding; premonition [Add to Longdo]
[よかん, yokan] (n,vs) presentiment; premonition; (P) [Add to Longdo]
[よき, yoki] (n,vs) expectation; assume will happen; forecast; (P) [Add to Longdo]
期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの約はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気報では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
Here is the demand forecast for 1998.1998年の需要測です。
I plan to stay there a week.1週間滞在の定です。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
I made a doctor's appointment for two.2時に医者の約をした。
I'd like to reserve a table for two.2人分の席を約したいのですが。
I have a reservation for two nights.2日間約してあります。
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の約を確認したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに約を再確認して下さい。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の息子の診察の約をお願いします。
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯医者の約がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifteen.[CN] 不评论 Zoolander 2 (2016)
- I don't have the time. - No, I understand, but... - So I have to work through it.[JA] 定があったんで 先に走った CounterPunch (2017)
He sets me atingle. I set him aflame.[CN] 我们彼此给对方激情 One Hour with You (1932)
To guide along the paths of legal learning,[CN] 为你们在法律学业上给指导 Bordertown (1935)
Considering his name value, and data like sales and pre-sales, 3,000 is plenty for first printing.[JA] ネームバリュー 売り上げ 約状況 データからいって 初版の3000部で十分だよ Appeal (2017)
To help endow a law school.[CN] 去赠帮助一所法律院校 Bordertown (1935)
"l have no power over the living."[CN] "我没有生杀夺的大权" The Phantom Carriage (1921)
- And they don't see the traditional boxer. So they think, "Oh, boy, I can probably beat him."[JA] 大方の想では 負けると見られているが CounterPunch (2017)
There was an emergency council budget meeting last night.[JA] 昨夜 算会議があった Smell the Weakness (2017)
We have made reservations at 7:00 p.m. today.[JA] (ひとみ) 本日の19時より レストランを約してありますので Ready (2017)
Other than for pretending you're in the Dukes of Hazzard I'm struggling to think of a single use for it.[JA] 売春婦を約できる The Widow Maker (2017)
It was Midori Suzumura who was supposed to die.[JA] (佑希) 死ぬのは 鈴村(すずむら)みどりの定だったんですよ Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]
見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]
[よてい, yotei] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]
防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]
[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]
約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] im_voraus, vorher [Add to Longdo]
備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
[よち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]
[よさん, yosan] Voranschlag, Etat, Budget [Add to Longdo]
[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
[よしゅう, yoshuu] Vorbereitung [Add to Longdo]
[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top