ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yellower

Y EH1 L OW0 ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yellower-, *yellower*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yellower มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yellower*)
CMU English Pronouncing Dictionary
YELLOWER Y EH1 L OW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yellower (j) jˈɛlouər (y e1 l ou @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gelberyellower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yellow \Yel"low\ (y[e^]l"l[-o]), a. [Compar. {Yellower}
   (y[e^]l"l[-o]*[~e]r); superl. {Yellowest}.] [OE. yelow,
   yelwe, [yogh]elow, [yogh]eoluw, from AS. geolu; akin to D.
   geel, OS. & OHG. gelo, G. gelb, Icel. gulr, Sw. gul, Dan.
   guul, L. helvus light bay, Gr. chlo`n young verdure, chlwro`s
   greenish yellow, Skr. hari tawny, yellowish. [root]49. Cf.
   {Chlorine}, {Gall} a bitter liquid, {Gold}, {Yolk}.]
   1. Being of a bright saffronlike color; of the color of gold
    or brass; having the hue of that part of the rainbow, or
    of the solar spectrum, which is between the orange and the
    green.
    [1913 Webster]
 
       Her yellow hair was browded [braided] in a tress.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A sweaty reaper from his tillage brought
       First fruits, the green ear and the yellow sheaf.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The line of yellow light dies fast away. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Cowardly; hence, dishonorable; mean; contemptible; as, he
    has a yellow streak. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Sensational; -- said of some newspapers, their makers,
    etc.; as, yellow journal, journalism, etc. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Yellow atrophy} (Med.), a fatal affection of the liver, in
    which it undergoes fatty degeneration, and becomes rapidly
    smaller and of a deep yellow tinge. The marked symptoms
    are black vomit, delirium, convulsions, coma, and
    jaundice.
 
   {Yellow bark}, calisaya bark.
 
   {Yellow bass} (Zool.), a North American fresh-water bass
    ({Morone interrupta}) native of the lower parts of the
    Mississippi and its tributaries. It is yellow, with
    several more or less broken black stripes or bars. Called
    also {barfish}.
 
   {Yellow berry}. (Bot.) Same as {Persian berry}, under
    {Persian}.
 
   {Yellow boy}, a gold coin, as a guinea. [Slang] --Arbuthnot.
 
   {Yellow brier}. (Bot.) See under {Brier}.
 
   {Yellow bugle} (Bot.), a European labiate plant ({Ajuga
    Chamaepitys}).
 
   {Yellow bunting} (Zool.), the European yellow-hammer.
 
   {Yellow cat} (Zool.), a yellow catfish; especially, the
    bashaw.
 
   {Yellow copperas} (Min.), a hydrous sulphate of iron; --
    called also {copiapite}.
 
   {Yellow copper ore}, a sulphide of copper and iron; copper
    pyrites. See {Chalcopyrite}.
 
   {Yellow cress} (Bot.), a yellow-flowered, cruciferous plant
    ({Barbarea praecox}), sometimes grown as a salad plant.
 
   {Yellow dock}. (Bot.) See the Note under {Dock}.
 
   {Yellow earth}, a yellowish clay, colored by iron, sometimes
    used as a yellow pigment.
 
   {Yellow fever} (Med.), a malignant, contagious, febrile
    disease of warm climates, attended with jaundice,
    producing a yellow color of the skin, and with the black
    vomit. See {Black vomit}, in the Vocabulary.
 
   {Yellow flag}, the quarantine flag. See under {Quarantine},
    and 3d {Flag}.
 
   {Yellow jack}.
    (a) The yellow fever. See under 2d {Jack}.
    (b) The quarantine flag. See under {Quarantine}.
 
   {Yellow jacket} (Zool.), any one of several species of
    American social wasps of the genus {Vespa}, in which the
    color of the body is partly bright yellow. These wasps are
    noted for their irritability, and for their painful
    stings.
 
   {Yellow lead ore} (Min.), wulfenite.
 
   {Yellow lemur} (Zool.), the kinkajou.
 
   {Yellow macauco} (Zool.), the kinkajou.
 
   {Yellow mackerel} (Zool.), the jurel.
 
   {Yellow metal}. Same as {Muntz metal}, under {Metal}.
 
   {Yellow ocher} (Min.), an impure, earthy variety of brown
    iron ore, which is used as a pigment.
 
   {Yellow oxeye} (Bot.), a yellow-flowered plant
    ({Chrysanthemum segetum}) closely related to the oxeye
    daisy.
 
   {Yellow perch} (Zool.), the common American perch. See
    {Perch}.
 
   {Yellow pike} (Zool.), the wall-eye.
 
   {Yellow pine} (Bot.), any of several kinds of pine; also,
    their yellowish and generally durable timber. Among the
    most common are valuable species are {Pinus mitis} and
    {Pinus palustris} of the Eastern and Southern States, and
    {Pinus ponderosa} and {Pinus Arizonica} of the Rocky
    Mountains and Pacific States.
 
   {Yellow plover} (Zool.), the golden plover.
 
   {Yellow precipitate} (Med. Chem.), an oxide of mercury which
    is thrown down as an amorphous yellow powder on adding
    corrosive sublimate to limewater.
 
   {Yellow puccoon}. (Bot.) Same as {Orangeroot}.
 
   {Yellow rail} (Zool.), a small American rail ({Porzana
    Noveboracensis}) in which the lower parts are dull yellow,
    darkest on the breast. The back is streaked with brownish
    yellow and with black, and spotted with white. Called also
    {yellow crake}.
 
   {Yellow rattle}, {Yellow rocket}. (Bot.) See under {Rattle},
    and {Rocket}.
 
   {Yellow Sally} (Zool.), a greenish or yellowish European
    stone fly of the genus {Chloroperla}; -- so called by
    anglers.
 
   {Yellow sculpin} (Zool.), the dragonet.
 
   {Yellow snake} (Zool.), a West Indian boa ({Chilobothrus
    inornatus}) common in Jamaica. It becomes from eight to
    ten long. The body is yellowish or yellowish green, mixed
    with black, and anteriorly with black lines.
 
   {Yellow spot}.
    (a) (Anat.) A small yellowish spot with a central pit, the
      fovea centralis, in the center of the retina where
      vision is most accurate. See {Eye}.
    (b) (Zool.) A small American butterfly ({Polites Peckius})
      of the Skipper family. Its wings are brownish, with a
      large, irregular, bright yellow spot on each of the
      hind wings, most conspicuous beneath. Called also
      {Peck's skipper}. See Illust. under {Skipper}, n., 5.
      
 
   {Yellow tit} (Zool.), any one of several species of crested
    titmice of the genus {Machlolophus}, native of India. The
    predominating colors of the plumage are yellow and green.
    
 
   {Yellow viper} (Zool.), the fer-de-lance.
 
   {Yellow warbler} (Zool.), any one of several species of
    American warblers of the genus {Dendroica} in which the
    predominant color is yellow, especially {Dendroica
    aestiva}, which is a very abundant and familiar species;
    -- called also {garden warbler}, {golden warbler}, {summer
    yellowbird}, {summer warbler}, and {yellow-poll warbler}.
    
 
   {Yellow wash} (Pharm.), yellow oxide of mercury suspended in
    water, -- a mixture prepared by adding corrosive sublimate
    to limewater.
 
   {Yellow wren} (Zool.)
    (a) The European willow warbler.
    (b) The European wood warbler.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top