ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thematic

TH IY0 M AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thematic-, *thematic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thematic(adj) เกี่ยวกับใจความสำคัญ, Syn. topical, subjective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thematic(ธีแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ theme (ดู), See also: thematically adv.
mathematic(al) (แมธธะแมท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับคณิตศาสตร์,แน่นอน,แม่นยำ., See also: mathematic al ly adv.
mathematiciann. นักคณิตศาสตร์
mathematics(แมธธะแมท'ทิคซฺ) n. คณิตศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์
mathematics(n) คณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
suggest a profound thematic connection.มันก็จะสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกินใจ Intermediate Documentary Filmmaking (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทย์[jōt] (n) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic  FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[kaē panhā khanittasāt] (v, exp) EN: solve a mathematical problem  FR: résoudre un problème mathématique [m]
คณิตศาสตร์[khanittasāt] (n) EN: mathematics ; math  FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.)
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[khanittasāt børisut] (n, exp) EN: pure mathematics ; pure math
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[khanittasāt fisik] (n, exp) EN: mathematical physics  FR: physique mathématique [f]
คณิตศาสตร์การเงิน[khanittasāt kānngoen] (n, exp) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics
นักคำนวณ[nakkhamnūan] (n) EN: mathematician
นักคณิตศาสตร์[nak khanittasāt] (n) EN: mathematician  FR: mathématicien [m] ; mathématicienne [f]
องค์ประกอบ[ongprakøp] (n) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite  FR: élément [m]
ปัญหาคณิฅศาสตร์[panhā khanittasāt] (n, exp) EN: mathematical problem  FR: problème mathématique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THEMATIC TH IY0 M AE1 T IH0 K
THEMATICALLY TH AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thematic (j) θˈɪmˈætɪk (th i1 m a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
ダイブテーブル[daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
ハッセ[hasse] (n) Hasse, Helmut (1898-1979) (mathematician) [Add to Longdo]
プリンキピア[purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
メタ数学[メタすうがく, meta suugaku] (n) {math} metamathematics [Add to Longdo]
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation [Add to Longdo]
英数国[えいすうこく, eisuukoku] (n) English, Mathematics and Japanese [Add to Longdo]
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P) [Add to Longdo]
応用数学[おうようすうがく, ouyousuugaku] (n) {math} applied mathematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System [Add to Longdo]
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thematic \The*mat"ic\, a. [Gr. ?: cf. F. th['e]matique.]
   1. (Gram.) Of or pertaining to the theme of a word. See
    {Theme}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Of or pertaining to a theme, or subject.
    [1913 Webster]
 
   {Thematic catalogue} (Mus.), a catalogue of musical works
    which, besides the title and other particulars, gives in
    notes the theme, or first few measures, of the whole work
    or of its several movements.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thematic
   adj 1: relating to or constituting a topic of discourse
   2: of or relating to a melodic subject [ant: {unthematic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top