Search result for

themselves

(42 entries)
(0.0633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -themselves-, *themselves*, themselve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
themselves[PRON] ด้วยตัวของพวกเขาเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
themselves(เธม'เซลซฺ') pron.,pl. พวกเขา,พวกเขาเหล่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
By themselves, no.ถ้าเป็นยาพวกนี้จริงๆไม่มีทาง Adverse Events (2008)
I ask, How can the Jedi protect you, if they cannot protect themselves?ขอกราบทูลถามหน่อยเถอะว่า เจไดจะคุ้มครองพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อพวกนั้นยังไม่มีน้ำยาคุ้มครองตัวเอง? Ambush (2008)
Looks like the engines are set to destroy themselves.ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์นี่ จะถูกตั้งให้ระเบิดตัวเองนะ Destroy Malevolence (2008)
Letting everyone see the snakes for themselves.จะให้ทุกคนเห็นงูบนโล่ด้วยตาตัวเอง Valiant (2008)
Why did you stop me? I have to give our knights to prove themselves.ท่านหยุดข้าไว้ทำไม อัศวินของเราต้องพิสูจน์ตัวเอง Excalibur (2008)
Those who have power should restrain themselves from using it.ผู้ใดที่มีอำนาจ ควรจะรู้จักยับยั้งใจที่จะใช้มัน Lair of Grievous (2008)
If they hear themselves, they'll stop transmitting.ถ้าพวกมันได้ยินเสียงตัวเอง พวกมันก็จะหยุดส่งสัญญาณ The Bank Job (2008)
To hog the books to themselves.เห็นแก่ตัวซ่อนหนังสือไว้ให้ตัวเอง Heartbreak Library (2008)
Maybe the Indians caught up with them, or they got to squabbling amongst themselves over their prize, kill each other off.บางทีพวก อินเดียน จับเขาไว้ได้ หรืออาจจะสู้กันเอง เพื่อเเย่งสมบัติ แล้วก็ฆ่ากันตาย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Everybody feels different about themselves one way or another.ทุก ๆ คนรู้สึกแตกต่างกันไปเกี่ยวกับตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Unless the protesters set themselves on fire, they're not our story.ยกเว้นผู้ประท้วงจะจุดไฟเผาตัวเอง ไม่งั้นเราไม่สน Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
themselvesAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
themselvesAll his political enemies showed themselves at his funeral.
themselvesAll the children sat up and behaved themselves at the party.
themselvesAngels watch from above as men fight amongst themselves.
themselvesAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
themselvesAs they grow old, many people become unable to look after themselves.
themselvesChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
themselvesChildren quickly adapt themselves to their new life.
themselvesCockroaches hide themselves during the day.
themselvesDo you think real neurotics really go and call themselves such?
themselvesEvery person has a right to defend themselves.
themselvesFour boy amused themselves playing cards.

CMU English Pronouncing Dictionary
THEMSELVES    DH EH0 M S EH1 L V Z
THEMSELVES    DH AH0 M S EH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
themselves    (prp) (dh @1 m s e1 l v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
我勝ち;我がち[われがち, waregachi] (adj-na) (usu. as 我勝ちに) (See 我勝ちに) everybody for himself; everyone for themselves [Add to Longdo]
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
紺屋の白袴[こうやのしろばかま, kouyanoshirobakama] (exp) specialists often fail to apply their skills to themselves; The dyer wears white [Add to Longdo]
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves [Add to Longdo]
大国主義[たいこくしゅぎ, taikokushugi] (n) policy favouring major powers (favoring); policy of great powers favorable only to themselves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们自己[tā men zì jǐ, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] themselves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Themselves \Them*selves"\, pron.
     The plural of himself, herself, and itself. See {Himself},
     {Herself}, {Itself}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top