ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motif

M OW0 T IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motif-, *motif*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motif(n) บรรทัดฐาน, See also: มาตรฐาน, ลักษณะเด่น, Syn. subject, topic, theme

English-Thai: Nontri Dictionary
motif(n) ใจความสำคัญ, ลักษณะสำคัญ, บรรทัดฐาน, มาตรฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motifแนวเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
motifแม่บท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like this whole Santa Fe motif you've got going here Rico. Very Arizona, very Tex Mex.ฉันชอบที่แกทำที่นี่นะทูโก้ มันมีความเป็นอริโซน่าดี The A-Team (2010)
In other words, it seems we've left the Western motif and are entering a more of a Star Wars scenario.อีกอย่าง เราจะทิ้งธีมคาวบอย แล้วเข้าสู่ธีม Star Wars For a Few Paintballs More (2011)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า The Best Offer (2013)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่ลาย(n) motif, See also: principal decorative design, primary pattern, Thai Definition: ลายตอนที่เป็นประธานมีซ้ำๆ กันเป็นแถวไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [ m ]
ดอก[døk] (n) EN: [ classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads ]  FR: [ classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus ]
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
เหตุฟ้องหย่า[hēt føng yā] (n, exp) EN: ground for divorce  FR: motif de divorce [ m ]
เหตุผล[hētphon] (n) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ]
ลาย[lāi] (n) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe  FR: dessin [ m ] ; figure [ f ] ; motif [ m ] ; rayure [ f ] ; raie [ f ]
ลวดลาย[lūatlāi] (n) EN: design ; pattern  FR: motif [ m ]
รู้สึกไว[rūseuk wai] (adj) FR: émotif ; susceptible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOTIF M OW0 T IY1 F
MOTIFS M OW0 T IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motif (n) mˈoutˈiːf (m ou1 t ii1 f)
motifs (n) mˈoutˈiːfs (m ou1 t ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母题[mǔ tí, ㄇㄨˇ ㄊㄧˊ,   /  ] motif (loan word); main idea; theme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主題[しゅだい, shudai] (n) { ling } subject; theme; motif; (P) #3,178 [Add to Longdo]
モチーフ(P);モティーフ(P)[mochi-fu (P); motei-fu (P)] (n) motif (fre #4,693 [Add to Longdo]
動機[どうき, douki] (n) motive; incentive; motif; (P) #8,554 [Add to Longdo]
ライトモチーフ[raitomochi-fu] (n) leitmotif (ger [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) { Buddh } Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
画因[がいん, gain] (n) art motif [Add to Longdo]
画題[がだい, gadai] (n) motif; theme; subject (of picture) [Add to Longdo]
楽想[がくそう, gakusou] (n) melodic subject; theme; motif [Add to Longdo]
曲想[きょくそう, kyokusou] (n) musical theme; motif [Add to Longdo]
作意[さくい, sakui] (n) idea; design; motif; conception; intention [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モティーフ[もていーふ, motei-fu] Motif [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motif \Mo"tif\, n. [F.]
   Motive. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. In literature and the fine arts, a salient feature or
    element of a composition or work; esp., the theme, or
    central or dominant feature; specif. (Music), a motive[3].
    See also {leitmotif}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
       This motif, of old things lost, is a favorite one
       for the serious ballade.       --R. M. Alden.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       The design . . . is . . . based on the peacock -- a
       motif favored by decorative artists of all ages.
                          --R. D. Benn.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Dressmaking) A decorative appliqu['e] design or figure,
    as of lace or velvet, used in trimming; also, a repeated
    design.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motif
   n 1: a design or figure that consists of recurring shapes or
      colors, as in architecture or decoration [syn: {motif},
      {motive}]
   2: a theme that is repeated or elaborated in a piece of music
     [syn: {motif}, {motive}]
   3: a unifying idea that is a recurrent element in literary or
     artistic work; "it was the usual `boy gets girl' theme" [syn:
     {theme}, {motif}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 motif /mɔtif/ 
  account; motive; reason

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top