ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mathematics

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mathematics-, *mathematics*, mathematic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mathematics(n) คณิตศาสตร์, See also: เลข, เลขคณิต, วิชาคำนวณ, Syn. math

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mathematics(แมธธะแมท'ทิคซฺ) n. คณิตศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
mathematics(n) คณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mathematicsคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mathematicsคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematicsคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematicsคณิตศาสตร์ [การแพทย์]
Mathematics teachersครูคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was extremely brilliant. At 14 he won a mathematics olympiad.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ 14 เขาได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ The Russia House (1990)
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น Contact (1997)
I was doing advanced mathematics when I was 18, and it still took me over 20 years to do something worthy of a Field's medal.ชั้นก็ชนะการแข่งขันตอนอายุ 1 8 แล้วมันก็ส่งชั้นมาอีก 20 ปี ให้ชั้นได้รับรางวัลโนเบล Good Will Hunting (1997)
Well... I haven't decided for sure, but probably a double major in mathematics and premed.คือ ผมยังไม่ได้ตัดสินใจ Rushmore (1998)
Mathematics is the language of nature.คณิตศาสตร์เป็นภาษาของธรรมชาติ Pi (1998)
Anyway that's what mathematics are.ตัวเลขบอกแบบนั้นละ 21 Grams (2003)
There is no remainder in the mathematics of infinity.มันมีแต่ผ้าห่ม I Heart Huckabees (2004)
I can't figure out the mathematics of this. I just know I love you.ผมคำนวณเป็นเลขคณิตไม่เป็น ผมรู้แค่ว่า ผมรักคุณ The Holiday (2006)
The mathematics underlying the final board are too advanced.การคำนวณเป็นรากแห่งฉากสุดท้าย มันก้าวหน้ามาก Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
It doesn't fit with mathematics and engineering.มันไม่เข้ากับคณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมเลย Masterpiece (2008)
Why, because mathematics is so interesting?ทำไมเพราะคณิตศาสตร์เป็นที่น่าสนใจเพื่อ? Revolutionary Road (2008)
I think mathematics must be dull.ผมคิดว่าคณิตศาสตร์จะต้องเป็นที่น่าเบื่อ Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mathematicsAlgebra is a branch of mathematics.
mathematicsAre you good at mathematics?
mathematicsBill is good at mathematics.
mathematicsEnglish and mathematics are made much of in senior high schools.
mathematicsHe asked me if I liked mathematics.
mathematicsHe did well in all subjects and, above all, in mathematics.
mathematicsHe did well in all subjects, particularly mathematics.
mathematicsHe excels in mathematics.
mathematicsHe got a good grade in mathematics.
mathematicsHe got full marks in mathematics.
mathematicsHe had complete mastery over the necessary mathematics formula.
mathematicsHe has an extraordinary faculty for mathematics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาเลข(n) arithmetic, See also: mathematics, Syn. เลข, Example: เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลข ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ในขั้นต่ำ
เลข(n) mathematics, See also: maths, Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข, วิชาคณิตศาสตร์, Example: เด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักชอบเรียนเลขมากกว่าวิชาอื่นๆ, Thai Definition: วิชาเกี่ยวกับการคำนวณ
คณิตศาสตร์(n) mathematics, Syn. คณิต, เลข, เลขคณิต, Example: โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีจำหน่ายแล้ว, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการคำนวณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณิตศาสตร์[khanittasāt] (n) EN: mathematics ; math  FR: mathématiques [ fpl ] ; maths [ fpl ] (fam.)
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[khanittasāt børisut] (n, exp) EN: pure mathematics ; pure math
คณิตศาสตร์การเงิน[khanittasāt kānngoen] (n, exp) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics
องค์ประกอบ[ongprakøp] (n) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite  FR: élément [ m ]
วิชาคณิตศาสตร์[wichā khanittasāt] (n, exp) EN: mathematics  FR: mathématiques [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mathematics

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mathematics

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] mathematics; mathematical #3,019 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mathematik { f } | Mathe { f } | angewandte Mathematikmathematics | maths; math | applied mathematics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
数学[すうがく, suugaku] (n) mathematics; arithmetic; (P) #2,095 [Add to Longdo]
数理[すうり, suuri] (n) mathematics #13,343 [Add to Longdo]
メタ数学[メタすうがく, meta suugaku] (n) { math } metamathematics [Add to Longdo]
英数国[えいすうこく, eisuukoku] (n) English, Mathematics and Japanese [Add to Longdo]
応用数学[おうようすうがく, ouyousuugaku] (n) { math } applied mathematics [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
五明[ごみょう, gomyou] (n) the five sciences of ancient India (grammar and composition, arts and mathematics, medicine, logic, and philosophy) [Add to Longdo]
工巧明[くぎょうみょう, kugyoumyou] (n) (See 五明) silpasthanavidya (ancient Indian study of the arts, inc. mathematics and mechanics) [Add to Longdo]
純正数学[じゅんせいすうがく, junseisuugaku] (n) { math } pure mathematics [Add to Longdo]
初等数学[しょとうすうがく, shotousuugaku] (n) elementary mathematics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mathematics \Math`e*mat"ics\, n. [F. math['e]matiques, pl., L.
   mathematica, sing., Gr. ? (sc. ?) science. See {Mathematic},
   and {-ics}.]
   That science, or class of sciences, which treats of the exact
   relations existing between quantities or magnitudes, and of
   the methods by which, in accordance with these relations,
   quantities sought are deducible from other quantities known
   or supposed; the science of spatial and quantitative
   relations.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mathematics embraces three departments, namely: 1.
      {Arithmetic}. 2. {Geometry}, including {Trigonometry}
      and {Conic Sections}. 3. {Analysis}, in which letters
      are used, including {Algebra}, {Analytical Geometry},
      and {Calculus}. Each of these divisions is divided into
      pure or abstract, which considers magnitude or quantity
      abstractly, without relation to matter; and mixed or
      applied, which treats of magnitude as subsisting in
      material bodies, and is consequently interwoven with
      physical considerations.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mathematics
   n 1: a science (or group of related sciences) dealing with the
      logic of quantity and shape and arrangement [syn:
      {mathematics}, {math}, {maths}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top