Search result for

tha

(176 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tha-, *tha*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Thai wisdomวัฒนธรรมไทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,
roger that(slang ) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Thai[N] คนไทย, See also: ชาวไทย
Thai[N] ภาษาไทย
Thai[ADJ] เกี่ยวกับคนไทย, See also: เกี่ยวกับภาษาไทย
Thai[ADJ] ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
than[CONJ] กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
than[PREP] กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
that[PRON] นั้น, See also: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น
that[DET] (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)
that[ADJ] อย่างนั้น, See also: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่
that[CONJ] เพราะว่า, See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้, Syn. so, order that, because

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thai(ไท) adj.,n. ไทย,คนไทย, See also: Thailand ประเทศไทย
than(แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
Thai(n) ภาษาไทย,คนไทย,ชาวไทย
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย
than(con) กว่า
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
that(adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น
that(adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thalamus; receptacleฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thalloidคล้ายแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thalloid form-รูปแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thallophyteแทลโลไฟต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thallophyteแทลโลไฟต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thallusแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thalweg๑. ร่องน้ำลึก [ดู fairway ประกอบ]๒. เส้นลาดท้องหุบเขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thalweg; talwegร่องน้ำลึก [ดู midway ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thamuria; pollakisuria; pollakiuriaอาการถ่ายปัสสาวะบ่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatocoenosis; death assemblage; taphocoenose; taphocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai ampherอำเภอ [TU Subject Heading]
Thai Centreศูนย์วัฒนธรรมไทย " เป็นโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ ชาวต่างประเทศได้รู้จักและเข้าใจประเทศไทย " [การทูต]
Thai character sets (Data processing)ชุดอักขระภาษาไทย (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Thai Deng (Tai people)ชาวไทยเดิ้ง [TU Subject Heading]
Thai dramaบทละครไทย [TU Subject Heading]
Thai drama (Comedy)บทละครไทย (ละครชวนหัว) [TU Subject Heading]
Thai essaysความเรียงไทย [TU Subject Heading]
Thai fictionนวนิยายไทย [TU Subject Heading]
Thai Gulf Recovery Policy การฟื้นฟูทะเลไทย
การกำหนดนโยบาย การดำเนินแนวทางและหลักปฎิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลไทย รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทยกำหนด เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลอย่างเหมาะสมและ ยั่งยืนตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thai boxing (n )
Thai Danu Bank (org ) ธนาคารไทยทนุ
Thai Military Bank (org ) ธนาคารทหารไทย
thank to (idiom ) เนื่องจาก, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ
See also: S. because, since, as, due to the face that,
That's a shame! ( ) สำนวนใช้แสดงความผิดหวัง
That's for sure (phrase ) เรื่องนั้นแน่นอน, ของแน่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
Good luck with that. I'll look for it in "Reader's Digest."งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันจะรออ่านมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Oh, good. That--that's a relief.โอ้ นั่นช่วยได้มากเลยครับ The Serena Also Rises (2008)
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นายได้เกี่ยวกับชายคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินประกันตัวใช่มั๊ยละ The Serena Also Rises (2008)
Where'd you get that?นายไปเอามาได้ไง? The Serena Also Rises (2008)
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
That's not my dress.นั่นมันไม่ใช่ชุดของฉันนี่ The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
That sounds like the perfect plan.ฟังดูดีมากเลย The Serena Also Rises (2008)
Thanks.ขอบใจ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tha5 is less than 8.
tha82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
thaAbandoning that plan can't be helped.
thaA bat is no more a bird than a rat.
thaA bat is no more a bird than a rat is.
thaA bat is not a bird any more than a fish is.
thaA beautiful object like that never loses its value.
thaA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
thaA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
thaA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
thaA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
thaA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ลายไทย[N] Thai painting, Example: เครื่องดินเผาจากจีนและญี่ปุ่นสมัยนี้มีการเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามด้วย, Count unit: ลาย, Thai definition: ลายแบบศิลปะของไทย
ครอบครู[N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
จ.ศ.[N] Thai lesser era, Syn. จุลศักราช, Thai definition: ศักราชน้อย ตั้งขึ้นภายหลังมหาศักราช เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมอ.[N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไทย[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, Example: ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ตะไคร่น้ำ[N] moss, See also: thallophytic plant, lichen, algae, Syn. ตะไคร่, Example: ต้นไม้มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเป็นคราบ, Thai definition: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น
ธงไตรรงค์[N] Thai flag of red, white and blue, See also: three-coloured flag, triflag, Syn. ธงสามสี, Example: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงชาติของไทย
มโหรี[N] Thai grand orchestra, Syn. วงมโหรี, Example: ข้าพเจ้านั่งฟังคำอธิบายถึงจังหวะของมโหรีที่โหมโรง ที่เปลี่ยนจากท่อนหนึ่งไปยังอีกท่อนหนึ่งด้วยความสนใจ, Count unit: วง, Thai definition: วงเครื่องดีดสีตีเป่าที่มีขับร้องรวมเป็นพวกเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ่างอาบน้ำ[n.] (āng āpnām) EN: that tub ; tub   FR: baignoire [f]
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus

CMU English Pronouncing Dictionary
THAT    DH AH0 T
THAL    TH AE1 L
THAO    DH AW1
THAD    TH AE1 D
THAT    DH AE1 T
THAI    T AY1
THAM    TH AE1 M
THAR    TH AA1 R
THAN    DH AH0 N
THAN    DH AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Thai    (n) (t ai1)
than    (cc) (dh a n)
that    (j) (dh a t)
thaw    (v) (th oo1)
Tharp    (n) (th aa1 p)
Thais    (n) (t ai1 z)
Thame    (n) (t ei1 m)
thane    (n) (th ei1 n)
thank    (v) (th a1 ng k)
thaws    (v) (th oo1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:
anderthalbหนึ่งครึ่ง (หรือ 1.5) เช่น Ich habe es in nur anderthalb Stunden herausgefunden.; Alle Mühen und Plagereien der letzten anderthalb Jahre haben sich gelohnt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thailänder {m}; Thailänderin {f}Thai [Add to Longdo]
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Thanatophobie {f}; Thantophobie {f}; Angst vor dem Sterben und dem Todthanatophobia [Add to Longdo]
Thayermöwe {f} [ornith.]Thayer's Gull [Add to Longdo]
Thailand-Hakenlilie {f} (Crinum thaianum)onion bulb [Add to Longdo]
Thailand [geogr.]Thailand (th) [Add to Longdo]
Thai {m,f}; Thailänder {m}; thailänderin {f}Thai; Thailander [Add to Longdo]
thailändisch {adj}; Thai...Thai [Add to Longdo]
Thanh Pho Ho Chi Minh; Ho-Chi-Minh-Stadt; Saigon (Stadt in Vietnam)Thanh Pho Ho Chi Minh; Ho Chi Minh City; Saigon (city in Vietnam) [Add to Longdo]
Thallium {n} [chem.]thallium [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丘脑[qiū nǎo, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ, / ] thalamus [Add to Longdo]
丘脑损伤[qiū nǎo sǔn shāng, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] thalamic lesions [Add to Longdo]
丹瑞大将[Dān Ruì dà jiàng, ㄉㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] Than Shwe (1933-), Myanmar general and politician, president of Myanmar from 1992 [Add to Longdo]
也就是[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e. [Add to Longdo]
即可[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, ] that will do [Add to Longdo]
可不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly [Add to Longdo]
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, ㄊㄤˊ ㄎㄚˇ, ] thangka (Buddhist banner) [Add to Longdo]
地中海形贫血[dì zhōng hǎi xíng pín xuè, ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia; Mediterranean anemia [Add to Longdo]
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, / ] thanks to; luckily [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
不符号(より小)[ふとうふごう, futoufugou] less than (<) [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top