Search result for

ไทย

(110 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไทย-, *ไทย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย
ไทย[โรมันจิ คาตาคะนะ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv conj pron. slang vulgar name org ) ญี่ปุ่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทย[ไทย] (n ) noun  modal verb  adv.  pron.  colloqial  abbreviation or acronym  unique name  verb (trans)  aux. verb  prep.  phrase  slang  name  other  [please specify]  verb (intrans)  adj.  conj.  jargon  vulgar  organization

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทย[N] freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
ไทย[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, Example: ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ไทยทาน[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. ของทำทาน, เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน, Example: พุทธศาสนิกชนจะจัดหาดอกไม้ธูปเทียน ตลอดจนเครื่องปัจจัยไทยทานนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทำบุญ, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)
ไทยมุง[N] crowd, See also: throng, mass, onlookers, multitude, horde, flock, Thai definition: คนจำนวนมากที่เข้าไปรุมดู
ไทยยาม[N] Thai watchman, See also: Thai sentry, Thai guard, sentinel, caretaker
ไทยธรรม[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. จตุปัจจัย, สิ่งของถวายพระ, เครื่องไทยธรรม, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)
ไทยหลวง[N] Shans, See also: Greater Thai race, a race of ancient Siamese, inhabiting the north and north western parts, Syn. ไทยใหญ่
ไทยนับสาม[N] secret ancient Thai code, See also: secret ancient Siamese code in which only the third and fifth letters of the message are r, Syn. ไทยนับหัว, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับอย่างโบราณ เมื่ออ่านจะต้องนับอ่านตัวที่ 3 หรือที่ 5
ไทยนับห้า[N] ancient Thai code, See also: secret ancient Thai code, Syn. ไทยนับสาม, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับสมัยโบราณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไทย(ไท) น. ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ไทยคน เช่น ไทยบ้านนอก ว่า คนบ้านนอก ไทยใจแทตย์ ว่า คนใจยักษ์ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ไทย(ไท) ว. ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ผัดไทย อาหารไทย.
ไทย- ๒(ไทยะ-) ว. ควรให้, ใช้ประกอบเป็นคำนำหน้าสมาส.
ไทยทาน(ไทยะ-) น. ของสำหรับทำทาน.
ไทยธรรม(ไทยะทำ) น. ของทำบุญต่าง ๆ, ของถวายพระ.
ไทยน้อยน. ชนชาติไทสาขาหนึ่ง ซึ่งมาเป็นไทยแห่งประเทศไทย.
ไทยนับสาม, ไทยนับห้าน. ชื่อวิธีเขียนหนังสือลับอย่างโบราณ เมื่อจะอ่านต้องนับอ่านตัวที่ ๓ หรือที่ ๕ ฯลฯ ตามชื่อ.
ไทยหลงน. วิธีเขียนหนังสือลับของโบราณอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai Lotus 1-2-3 (Computer file)ไทย โลตัส 1-2-3 (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai MIDI Player (Computer file)ไทย มิดี้ เพลย์เยอร์ (แฟ้มข้อมุลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai Search 2000ไทยเสิร์ช 2000 [TU Subject Heading]
Thailandไทย [TU Subject Heading]
Thailand, Centralไทย (ภาคกลาง) [TU Subject Heading]
Thailand, Easternไทย (ภาคตะวันออก) [TU Subject Heading]
Thailand, Northeasternไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) [TU Subject Heading]
Thailand, Northernไทย (ภาคเหนือ) [TU Subject Heading]
Thailand, Southeasternไทย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Thailand, Southernไทย (ภาคใต้) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now Herr Garbitsch, Minister of the Interior.รมต.มหาดไทย The Great Dictator (1940)
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา The Great Dictator (1940)
The salt water will heal them.น้ำมืดของอ่าวไทย The Old Man and the Sea (1958)
On Thursday night they serve a wicked pepper steak.เมื่อคืนวันพฤหัสพวกเขาเสิร์ฟเนื้อพริกไทยแย่มาก The Blues Brothers (1980)
We happen to make the state's best pepper steak.พวกเราทำเนื้อสเต็กพริกไทยที่ดีที่สุดในจังหวัด The Blues Brothers (1980)
Subtitles conformed by SOGTITLERบรรยายไทยโดย royrover The Road Warrior (1981)
*Translation by: 'Jean' *Timing by: 'crazylife123'*Translation by: 'Jean' *Timing by: 'crazylife123' *แปลไทย โดย Sir Pass Return of the Condor Heroes (1983)
sorry. you lose. Eastern Europe. Eastern Europe.ขอโทษ คุณแพ้ ยุโรปตะวันออก ~ ซับไทยโดย Beaver191 ~ Spies Like Us (1985)
# Out where dreams come true ##ที่ที่ความฝันเป็นจริง บรรยายภาษาไทยโดย PJSOFT An American Tail (1986)
You know, I think this home video would be so much better if it had all three of my girls.บรรยายไทยโดย AA.w-inds. Full House (1987)
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์ The Russia House (1990)
This is all silk. This is from Siam.นี่ทำมาจากผ้าไหม, มาจากเมืองไทย Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไทย[n. exp.] (somtam Thai ) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ไทย[n.] (Thai ) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation   
ไทย[adj.] (Thai ) EN: Thai   FR: thaï ; thaïlandais
ไทย[n. prop.] (Thai ) EN: Thailand   FR: Thaïlande [f]
ไทยคดี[n. exp.] (Thai khadī) EN: Thai Studies   
ไทยธนาคาร[TM] (Thai Thanākhān) EN: Bank Thai   
ไทยนิวส์[TM] (Thai Niū) EN: Thai News   FR: Thai News
ไทยรักไทย[org.] (Thai Rak Thai) EN: Thai Rak Thai   FR: Thai Rak Thai [m]
ไทยรัฐ[TM] (Thai Rat) EN: Thai Rath   FR: Thai Rath
ไทยสยาม[TM] (Thai Sayām) EN: Thai Siam   FR: Thai Siam

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Thailand[N] ไทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
baht(บาท) n. เงินบาทของไทย, Syn. tical -pl. bahts,baht
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
HOT hot pepper(n) พริกไทย
melon(n) แตงไทย
pepper(n) พริกไทย
pepper(vt) โรยพริกไทย,ระดมยิง,ขว้างปา
Siamese(adj) ของสยาม,ของประเทศไทย
Siamese(n) ชาวสยาม,ชาวไทย,ภาษาไทย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gewinnerliste {f}[อังกฤษ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย
longdo (n vt modal verb aux. verb adv prep ) ไทย
sandra hasn't a laptop[ไทย] (n ) ไทย
snuckไทย
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
variable (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย
อังกฤษ(EN)ไทย(TH)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
野次馬[やじうま, yajiuma] (n) ไทยมุง

German-Thai: Longdo Dictionary
aus(Präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
Gewürz(n) |das, pl. Gewürze| เครื่องเทศที่ใช้ไส่ในอาหาร เช่น พริกไทย อบเชย
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top