Search result for

inherit

(109 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inherit-, *inherit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inherit[VI] รับมรดก, Syn. fall heir to, come into, succeed to;
inherit[VT] สืบต่อ, See also: สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด, Syn. succeed to, acquire, obtain, accede, Ant. be disowned, miss
inheritor[N] ผู้รับมรดก (กฎหมาย), See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง, Syn. recipient, heir, receiver
inheritable[ADJ] สามารถสืบมรดกต่อไปได้ (กฎหมาย), See also: สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม, Syn. hereditary, heritable
inheritance[N] การรับมรดก, See also: มรดก, สมบัติ, Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inherit from[PHRV] สืบทอดจาก, See also: ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก
inheritance tax[N] ภาษีมรดก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritance taxภาษีมรดก
inherited(อินเฮอ'ริทิด) adj. เป็นมรดกที่ได้รับ
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายาท
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit

English-Thai: Nontri Dictionary
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับทอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance, autosomal dominantทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance, autosomal recessiveทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherited childบุตรสืบสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherited immunity; immunity, innateภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inheritanceการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Inheritance and successionมรดกและการรับมรดก [TU Subject Heading]
Inheritance and succession (Islamic law)มรดกและการรับมรดก (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Inheritance and transfer taxภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
inherited behaviorพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด, พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบทั้งในพืชและในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't know if the kid inherited anything.เราไม่รู้ถ้่าลูกได้รับมรดกต่างๆไป Not Cancer (2008)
Maybe an inheritance issue.บางทีอาจเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรม Birthmarks (2008)
Your father did leave you this book as your inheritance...พ่อของคุณได้ทิ้งหนังสือเล่มนี้ไว้... บอกว่านี่คือมรดกของคุณ The Secret of Moonacre (2008)
Since you inherited your brain from me, you'll get good grades if you study harder, idiot.แกได้สมองจากชั้น แกจะได้คะแนนดีถ้าแกตั้งใจเรียน My Sassy Girl (2008)
Since you inherited your brain from your mom, you'll get good grades if you study harder.แกได้สมองจากแม่แก แกจะได้คะแนนดีถ้าแกตั้งใจเรียน My Sassy Girl (2008)
She's inherited her father's gift.เธอสืบทอดพรสวรรค์ของพ่อเธอมาด้วย Inkheart (2008)
It was my inheritance. And it looked to me...ผมรับมรดกมา Frost/Nixon (2008)
And this man just came into a $100,000 inheritance.และชายคนนี้มีค่าหัวอยู่ที่ 100,000 ดอลล่าร์ Safe and Sound (2008)
This man just came into a $100,000 inheritance.ชายคนนี้กำลังจะได้มรดก 100,000 เหรียญ Five the Hard Way (2008)
Uh, you came by my office a couple of Days ago looking for a guy who had an inheritance coming to him.เอ่อ, คุณมาที่อ๊อฟฟิตของฉันเมื่อสองวันก่อน มาหาชายผู้ซึ่งได้รับมรดก Five the Hard Way (2008)
They have inherited from these miniscule cyanobacteria the power to capture light's energy.พวกมันได้รับมรดก จากไซยาโนเจนแบคทีเรียขนาดเล็ก พลังในการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ Home (2009)
Elle Bishop, Hiro Nakamura, Matt Parkman, all inherited abilities from their parents, as did Peter and Claire.เอล บิชอพ ,ฮิโร่ นากามูระ,แมท พาร์คแมน ล้วนได้รับการสืบทอดพลังจากพ่อแม่ อย่างปีเตอร์ และแคลร์ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inheritAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
inheritA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
inheritBeing an only child, he was the sole inheritor.
inheritBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
inheritHe inherited a great fortune.
inheritHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
inheritIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
inheritI will inherit his estate.
inheritJohn inherited a large fortune.
inheritMy aunt inherited the huge estate.
inheritMy sixty-year-old aunt inherited the huge estate.
inheritMy six-year-old aunt inherited the huge estate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาน[V] inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
ผู้สืบสายโลหิต[N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
สืบทอด[V] inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
รับช่วง[V] take over, See also: inherit, succeed to, take the place of, Example: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่
ผู้รับมรดก[N] inheritor, Syn. ผู้รับพินัยกรรม, Example: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม
รับมรดก[V] inherit, See also: receive a legacy, come into, Example: ระยะหลังหล่อนมีฐานะกระเตื้องขึ้น เพราะสามีได้รับมรดกจำนวนล้าน
มรดก[N] heritage, See also: inheritance, legacy, bequest, estate, Example: คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก, Thai definition: ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
กรรมพันธุ์[N] heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
การสืบสาน[N] inheritance, See also: continuance, continuation, Syn. การสืบเนื่อง, การรับช่วง, Example: การรณรงค์การนุ่งซิ่นเป็นการสืบสานศิลปหัตถกรรมทอผ้าไทยให้คงอยู่ต่อไป
ผู้รับช่วง[N] heir, See also: inheritor, inheritress, successor, Syn. ผู้รับช่วงต่อ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance   
กรรมพันธุ์[adj.] (kammaphan) EN: inherited ; congenital   
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]
มฤดก[n.] (mareudok) EN: inheritance   FR: héritage [m]
มรดก[n.] (møradok) EN: inheritance ; legacy ; legacy ; bequest ; estate   FR: héritage [m] ; legs [m] ; alleu [m]
พันธุกรรม[n.] (phanthukam) EN: heredity ; inheritance   FR: hérédité [f]
ภาษีการรับมรดก[n. exp.] (phāsī kān rap møradok) EN: inheritance tax ; capital transfer tax   
ผู้รับช่วง[n.] (phūrapchūang) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor   
ผู้รับมรดก[n.] (phūrapmøradok) EN: heir ; heiress ; inheritor   FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบทอด[n.] (phūseūpthøt) EN: successor ; successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary   FR: successeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERIT    IH2 N HH EH1 R AH0 T
INHERITS    IH2 N HH EH1 R AH0 T S
INHERITED    IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 D
INHERITOR    IH2 N HH EH1 R AH0 T ER0
INHERITING    IH2 N HH EH1 R AH0 T IH0 NG
INHERITABLE    IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L
INHERITANCE    IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inherit    (v) (i1 n h e1 r i t)
inherits    (v) (i1 n h e1 r i t s)
inherited    (v) (i1 n h e1 r i t i d)
inheritor    (n) (i1 n h e1 r i t @ r)
inheriting    (v) (i1 n h e1 r i t i ng)
inheritors    (n) (i1 n h e1 r i t @ z)
inheritance    (n) (i1 n h e1 r i t @ n s)
inheritances    (n) (i1 n h e1 r i t @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インヘリタンス[, inheritansu] (n) {comp} inheritance [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
遺財[いざい, izai] (n) bequest; inheritance [Add to Longdo]
遺産[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P) [Add to Longdo]
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
遺産相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
遺産相続税[いさんそうぞくぜい, isansouzokuzei] (n) inheritance tax [Add to Longdo]
遺伝性[いでんせい, idensei] (adj-na,n) inheritable character; inheritable; hereditary; inherited [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继承权[jì chéng quán, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] inheritance, #45,062 [Add to Longdo]
女继承人[nǚ jì chéng rén, ㄋㄩˇ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] inheritress [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] inheritance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inherit \In*her"it\, v. t. [imp. & p. p. {Inherited}; p. pr. &
   vb. n. {Inheriting}.] [OE. enheriten to inherit, to give a
   heritage to, OF. enheriter to appoint as an heir, L.
   inhereditare; pref. in- in + hereditare to inherit, fr. heres
   heir. See {Heir}.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) To take by descent from an ancestor; to take by
    inheritance; to take as heir on the death of an ancestor
    or other person to whose estate one succeeds; to receive
    as a right or title descendible by law from an ancestor at
    his decease; as, the heir inherits the land or real estate
    of his father; the eldest son of a nobleman inherits his
    father's title; the eldest son of a king inherits the
    crown.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive or take by birth; to have by nature; to derive
    or acquire from ancestors, as mental or physical
    qualities, genes, or genetic traits; as, he inherits a
    strong constitution, a tendency to disease, etc.; to
    inherit hemophilia
    [1913 Webster +PJC]
 
       Prince Harry is valiant; for the cold blood he did
       naturally inherit of his father he hath . . .
       manured . . . with good store of fertile sherris.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To come into possession of; to possess; to own; to enjoy
    as a possession.
    [1913 Webster]
 
       But the meek shall inherit the earth. --Ps. xxxvii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       To bury so much gold under a tree,
       And never after to inherit it.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To put in possession of. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inherit \In*her"it\, v. i.
   To take or hold a possession, property, estate, or rights by
   inheritance.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt not inherit our father's house. --Judg. xi.
                          2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inherit
   v 1: obtain from someone after their death; "I inherited a
      castle from my French grandparents"
   2: receive from a predecessor; "The new chairman inherited many
     problems from the previous chair"
   3: receive by genetic transmission; "I inherited my good
     eyesight from my mother"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top