Search result for

สืบทอด

(47 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบทอด-, *สืบทอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบทอด[V] inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบทอดก. รับช่วงปฏิบัติต่อ เช่น เขาสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
Maybe an inheritance issue.บางทีอาจเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรม Birthmarks (2008)
Which means it has to be a toxin, infection, or genetic.ซึ่งมันอ าจจะเป็น สารพิษ การติดเชื้อ หรือสืบทอดทางพันธุกรรม Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
I think he wishes he had another son, one who is worthy of taking his place.เขาปรารถนาจะมีลูกชายอีกสักคน คนที่เหมาะจะสืบทอดบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I do, Sire.อันสืบทอดมาจากบรรพชนของเจ้า, ข้าขอสัญญา Excalibur (2008)
You wanted an heir. You thought it was the only way.ท่านต้องการผู้สืบทอดราชวงศ์, ท่านคิดว่ามันเป็นหนทางเดียว Excalibur (2008)
But if Arthur fights the wraith and dies, Camelot will have no heir.แต่ถ้าอาเธอร์ตายในการต่อสู้ คาเมลอตก็จะไร้ผู้สืบทอดบัลลังก์ Excalibur (2008)
Our family lost its only heirทำให้ตระกูลของเราไร้ผู้สืบทอด Portrait of a Beauty (2008)
You must find those who still serve it.เจ้าต้องตามหาผู้สืบทอด Le Morte d'Arthur (2008)
I am a priestess of the Old Religion.ข้าเป็นผู้สืบทอดแห่งลัทธิศักดิ์สิทธิ์โบราณ Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; fall heir to ; come into   
สืบทอดประเพณี[v. exp.] (seūpthøt praphēnī) EN: carry on the tradition ; inherit the tradition   FR: perpétuer la tradition

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry down[PHRV] สืบทอดไปยัง, See also: ถ่ายทอดให้กับ, ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง, Syn. hand down
descend from[PHRV] สืบทอดมาจาก, See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend from[PHRV] สืบทอดมาจาก, See also: ตกทอดมาจาก, Syn. hand down
descend[VI] สืบทอดมา, See also: สืบเชื้อสายจาก
inherit from[PHRV] สืบทอดจาก, See also: ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก
inherit[VT] สืบต่อ, See also: สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด, Syn. succeed to, acquire, obtain, accede, Ant. be disowned, miss
pass down[PHRV] ตกทอดมายัง, See also: สืบทอดมายัง, Syn. hand down
pass on[PHRV] ตกทอดไปสู่, See also: สืบทอดจาก...ไปสู่...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง,ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descender(ดิเซน'เดอะ) n. ผู้สืบทอด,สิ่งที่สืบทอด
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด

English-Thai: Nontri Dictionary
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
relay(vt) สืบทอด,ถ่ายทอด,ผลัดเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
継ぐ[つぐ, tsugu] Thai: สืบทอด

German-Thai: Longdo Dictionary
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, See also: S. traditional,
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top