ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come to

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come to-, *come to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come to[IDM] รู้สึกตัว, See also: ได้สติ
come to an end[IDM] สิ้นสุด, See also: จบ, ยุติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
- Can't we come to an agreement?- ยังไงเราก็ตกลงกันไม่ได้ The Great Dictator (1940)
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
Will come to youจะมาให้คุณ Pinocchio (1940)
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย Rebecca (1940)
I should certainly never come to Monte.ฉันก็คงไม่มาที่มอนติ คาร์โลเเน่ Rebecca (1940)
I've come to say goodbye. We're going away.ฉันมาบอกลาน่ะคะ เรากําลังจะออกเดินทาง Rebecca (1940)
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง Rebecca (1940)
Why do they come to me with these things?ทําไม่ต้องมากวนใจผมด้วยเรื่องพวกนี้ด้วย นี่มันหน้าที่คุณไม่ใช่หรือ ที่รัก Rebecca (1940)
Here I am, dear, it's Bea. I've come to give you a hand.นี่ฉันเองนะบีไง ฉันเเวะมาช่วยคุณ Rebecca (1940)
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่ Rebecca (1940)
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come toAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
come toAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
come toAll you have to do is wait on any customers that come that come to this shop.
come toA lot of clients come to the lawyer for advice.
come toA Mr Jones has come to see you.
come toA Mr Sakaki has come to see you.
come toA Mr Smith has come to see you.
come toA Mr Tanaka come to see you yesterday.
come toAnne will not come to our party.
come toAnn will not come to our party.
come toAt first I didn't like ballet, but I've come to like it by degrees.
come toAt last spring has come to this part of Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮั้ว[V] come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
จอดไม่ต้องแจว[V] come to the end, See also: be finished for, Example: ถ้าเวลาผ่านไปซัก 2-3 ปีแล้ว คงจอดไม่ต้องแจวกันเลยครับ, Thai definition: หยุดสนิท, หมดบทบาท
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
มีมติ[V] vote, See also: come to / reach the conclusion, resolve, Syn. ลงความเห็น, Example: ที่ประชุมก.ค. มีมติให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางในการปรับอัตราเงินเดือนครู
คว้าน้ำเหลว[V] fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
จบบริบูรณ์[V] end, See also: come to an end, finish, complete, Example: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว, Thai definition: เสร็จโดยสมบูรณ์
สุด[V] end, See also: come to an end, finish, terminate, Syn. หมด, จบ, สิ้น, สิ้นสุด
สุดสิ้น[V] end, See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude, Syn. เสร็จสิ้น, จบลง, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ, Example: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว
สิ้นสุด[V] end, See also: come to an end, terminate, be over, Syn. จบสิ้น, Ant. เริ่มต้น, Example: เรื่องราวระหว่างผมกับคุณสิ้นสุดลงแล้ว
ไม่มีผล[V] have no result, See also: come to nothing, be ineffective, fail to produce the effect, Syn. ไม่เป็นผล, Example: คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่มีผลต่อการคัดเลือกว่าจะรับเข้าทำงานหรือไม่, Thai definition: ไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีความผูกพันต่อสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, ] come to the surface; become apparent, #65,055 [Add to Longdo]
降世[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, ] come to earth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugespitztcome to a crisis [Add to Longdo]
Besuchen Sie mich einmal.Come to see me some time. [Add to Longdo]
Was ich noch sagen wollte ...Come to think of it ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result [Add to Longdo]
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P) [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
悪夢から覚める[あくむからさめる, akumukarasameru] (exp,v1) to come to one's senses [Add to Longdo]
一緒になる[いっしょになる, isshoninaru] (exp,v5r) to come together; to join [Add to Longdo]
一体となる[いったいとなる, ittaitonaru] (exp,v5r) to accrete; to become whole; to come together [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come to
   v 1: cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An
      interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The
      thought struck terror in our minds"; "They were struck with
      fear" [syn: {hit}, {strike}, {come to}]
   2: be relevant to; "There were lots of questions referring to
     her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
     [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to},
     {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}]
   3: attain; "The horse finally struck a pace" [syn: {come to},
     {strike}]
   4: return to consciousness; "The patient came to quickly"; "She
     revived after the doctor gave her an injection" [syn: {come
     to}, {revive}, {resuscitate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top