ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensue

IH0 N S UW1   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensue-, *ensue*
Possible hiragana form: えんすえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensue[VI] ติดตามผลอย่างใกล้ชิด, Syn. follow
ensue on[PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก
ensue from[PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensue(เอนซิว') vi. ตามมา,เป็นผลตามมา, See also: ensuingly adv. ดูensue

English-Thai: Nontri Dictionary
ensue(vi) ตามมา,เป็นผล,ปรากฏขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He inferred that universe ending paradoxes would ensue should he break his promise.เขาอนุมานเอาว่า หากเขาทำผิดสัญญา เอกภพนี้อาจจะต้องถึงกาลแตกดับ Star Trek (2009)
The dead shall rise and fearful pranks ensue should we fail to protect ourselves.ความตายจะตื่นขึ้น และการแกล้งอย่างหวาดกลัวจะตามมา เราควรจะ ปกป้องตัวเราเอง Fearful Pranks Ensue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ensueThe train was derailed, and panic ensued.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāipak) EN: fortnightly ; fortnightly magazine   FR: bimensuel [m]
เงินเดือน[n.] (ngoendeūoen) EN: monthly salary ; salary ; pay   FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement (mensuel) [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān rāideūoen) EN: monthly journal   FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
ประจำเดือน[adj., adv.] (prajamdeūoen) EN: monthly   FR: mensuel ; mensuellement
รายเดือน[adj.] (rāideūoen) EN: monthly ; every month ; once a month   FR: mensuel
รายปักษ์[X] (rāipak) EN: fortnightly   FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
อุโบสถ[n.] (ubōsot) EN: bimonthly expiatory ceremony of monks ; pray in every fortnigh   FR: prière bimensuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSUE IH0 N S UW1
ENSUED IH0 N S UW1 D
ENSUES IH0 N S UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensue (v) ˈɪnsjˈuː (i1 n s y uu1)
ensued (v) ˈɪnsjˈuːd (i1 n s y uu1 d)
ensues (v) ˈɪnsjˈuːz (i1 n s y uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ensue \En*sue"\, v. t. [imp. & p. p. {Ensued}; p. pr. & vb. n.
   {Ensuing}.] [OF. ensevre, OF. & F. ensuivre, fr. L. insequi;
   in + sequi to pursue. See {Sue}.]
   To follow; to pursue; to follow and overtake. [Obs.] "Seek
   peace, and ensue it." --1 Pet. iii. 11.
   [1913 Webster]
 
      To ensue his example in doing the like mischief.
                          --Golding.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ensue \En*sue"\, v. i.
   To follow or come afterward; to follow as a consequence or in
   chronological succession; to result; as, an ensuing
   conclusion or effect; the year ensuing was a cold one.
   [1913 Webster]
 
      So spoke the Dame, but no applause ensued. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Damage to the mind or the body, or to both, ensues,
      unless the exciting cause be presently removed. --I.
                          Taylor.
 
   Syn: To follow; pursue; succeed. See {Follow}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensue
   v 1: issue or terminate (in a specified way, state, etc.); end;
      "result in tragedy" [syn: {result}, {ensue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top