ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosper

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosper-, *prosper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosper(vi) เจริญก้าวหน้า, See also: เจริญรุ่งเรือง, Syn. succeed, thrive, Ant. fade, fall, decline
prosperity(n) ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory
prosperous(adj) ซึ่งประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง, See also: ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง, Syn. flourishing, wealthy, Ant. needy, poor
prosper from(phrv) ได้ประโยชน์จาก
prosperously(adv) โดยประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง, Syn. successfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosper(พรอส'เพอะ) vi. เจริญ, รุ่งเรือง, ร่ำ-รวย, ประสบความสำเร็จ, Syn. thrive, flourish
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่งคั่ง, ความเฟื่องฟู, Syn. wealth, success, riches, boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ, มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful, thriving

English-Thai: Nontri Dictionary
prosper(vi) รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง, ความเจริญ, ความร่ำรวย, ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, ร่ำรวย, เฟื่องฟู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา Wicker Park (2004)
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ... The Fog (2005)
Our land, the people's land, will prosper again!เมืองของเรา เมืองของผู้คน จะรุ่งเรืองอีกครั้ง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Jeremiah 29:11-- "i have for you," declares the lord, "plans to prosper you and not to harm you.เยโฮวาห์ 29: 11 "เรามีแผนสำหรับเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัส "เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก Minimal Loss (2008)
I think you two are leaning a little heavier on the prosper angle.ผมคิดว่าคุณทั้งสองคนต่างเอนเอียง มากหน่อยในมุมมองของความรุ่งเรือง Fun Town (2008)
You will live a long and prosper life.เธอจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง Episode #1.9 (2008)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
- to prosper in politics?โลกนี่เองที่เคลื่อนที่ไป Agora (2009)
The righteous prosper and the wicked suffer.ความชอบธรรมประสบความเร็จและความชั่วร้ายต้องทุกข์ทรมาน Law Abiding Citizen (2009)
The realm prospers from such events, My Lord.อาณาจักรได้ประโยชน์ จากโอกาสเช่นนี้ ใต้เท้า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I mean, why should I prosper from... your misfortune?ฉันหมายถึง ทำไมฉันถึงเจริญก้าวหน้าจาก... ความโชคร้ายของนาย? Reading is Fundamental (2012)
♪ To survive ♪ ♪ To prosper ♪ ♪ To rise ♪ ♪ To fly... ♪#ฉันมาเพื่อเอาชนะ# #เพื่อรอดชีวิต# #เพื่อความรุ่งโรจน์# On My Way (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosperA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
prosperBest wishes for a happy and prosperous New Year.
prosperFormerly this harbor was prosperous.
prosperIt will threaten the prosperity of the town.
prosperI wish you both happiness and prosperity.
prosperJapan has enjoyed prosperity since the war.
prosperMy business is prospering.
prosperNot all good men will prosper.
prosperProsperity depends on hard work.
prosperThat town looked prosperous.
prosperThe business prospered beneath his guiding hand.
prosperThe good will not necessarily prosper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิ(n) prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รุ่งโรจน์(v) prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด
ภูติ(n) prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฟื่องฟู(v) prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai Definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส
ความอยู่ดีกินดี(n) well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การที่มีความสุขสบาย
พิพรรธน์(n) prosperity, See also: development, Syn. พิพัฒน์, Thai Definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พิพัฒน์(n) prosperity, See also: development, Syn. พิพรรธน์, Thai Definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พุฒิ(n) prosperity, See also: abundance, Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
ไพโรจน์(adj) bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์
ฟุ้งเฟื่อง(adj) prosperous, Syn. เฟื่องฟุ้ง, Thai Definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[feuang] (v) EN: boom ; prosper ; thrive  FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[feuangfū] (v) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
ฟุ้งเฟื่อง[fungfeūang] (adj) EN: prosperous
อิทธิ[itthi] (n) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress  FR: succès [ m ]
จำเริญ[jamroēn] (v) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful  FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
ขอให้ประเทศไทยจงเจริญ[khø hai prathēt Thai jong jaroēn] (xp) EN: May Thailand prosper ; More power to Thailand  FR: Prospérité à la Thaïlande ! ; Puisse la Thaïlande prospérer !
ความจำเริญ[khwām jamroēn] (n) EN: prosperity
ความเจริญ[khwām jaroēn] (n) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement  FR: développement [ m ] ; progrès [ m ] ; amélioration [ f ] ; avancement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prosper
prospera
prosperi
prospers
prospered
prospering
prosperity
prosperous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosper
prospers
prospered
prospering
prosperity
prosperous
prosperously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, ] prosperous; flourishing; to prosper; to flourish #3,828 [Add to Longdo]
繁荣[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ,   /  ] prosperous; booming (economy) #4,627 [Add to Longdo]
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ,  ] prosperous; well-to-do; well-off #6,737 [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, ] prosperous; flourish; surname Chang #9,476 [Add to Longdo]
[hēng, ㄏㄥ, ] prosperous #10,096 [Add to Longdo]
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ,   /  ] prosperity; (economic) boom #12,068 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] prosperous; splendid #13,383 [Add to Longdo]
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ,   /  ] prosperous; thriving; to prosper; to flourish #17,796 [Add to Longdo]
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ,   /  ] prosperous; thriving; flourishing #24,475 [Add to Longdo]
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ,   /  ] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall #26,074 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prosperität { f }; Wohlstand { m }prosperity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
繁栄[はんえい, han'ei] (n, vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) #10,066 [Add to Longdo]
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P) #12,765 [Add to Longdo]
裕福[ゆうふく, yuufuku] (adj-na, n) affluence; prosperity; (P) #13,531 [Add to Longdo]
隆盛[りゅうせい, ryuusei] (adj-na, n, adj-no) prosperity; (P) #13,535 [Add to Longdo]
一盛り[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp, adj-i) (See 羽振り, 羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
栄えた時代[さかえたじだい, sakaetajidai] (n) prosperous age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosper \Pros"per\, v. i.
   1. To be successful; to succeed; to be fortunate or
    prosperous; to thrive; to make gain.
    [1913 Webster]
 
       They, in their earthly Canaan placed,
       Long time shall dwell and prosper.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow; to increase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Black cherry trees prosper even to considerable
       timber.                --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosper \Pros"per\, v. t. [imp. & p. p. {Prospered}; p. pr. &
   vb. n. {Prospering}.] [F. prosp['e]rer v. i., or L.
   prosperare, v. i., or L. prosperare, v. t., fr. prosper or
   prosperus. See {Prosperous}.]
   To favor; to render successful. "Prosper thou our handiwork."
   --Bk. of Common Prayer.
   [1913 Webster]
 
      All things concur toprosper our design. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosper
   v 1: make steady progress; be at the high point in one's career
      or reach a high point in historical significance or
      importance; "The new student is thriving" [syn: {thrive},
      {prosper}, {fly high}, {flourish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top