Search result for

พ้น

(80 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ้น-, *พ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ้น[V] pass, Syn. ผ่าน, Example: พอพ้นทางลาดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เข้าสู่ที่ลุ่มซึ่งเป็นนาแทบทั้งสิ้น, Thai definition: นอกเขตออกไป
พ้น[V] pass, See also: go beyond, be past, be exempt from, escape, be free from, Syn. ผ่านพ้น, หลุดพ้น, ผ่าน, Example: ภรตเข้าใจชีวิตดีขึ้นก็เมื่อเขาพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสในครั้งนั้น, Thai definition: นอกเขตออกไป
พ้นตัว[V] succeed in escaping, See also: get clear of, Syn. รอดตัว, Example: เขาพ้นตัวจากคดีเรื่องนี้ไปได้อย่างโล่งอก, Thai definition: รอดตัวไปได้
พ้นผิด[V] be acquitted, Syn. พ้นความผิด, Example: เขาพ้นผิดไปได้เพราะมีผู้ใหญ่ในวงการคอยช่วยเหลือ, Thai definition: หลุดจากข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิด
พ้นภัย[V] out of danger, Syn. ปลอดภัย, Example: คนที่สวดมนต์บางคนจึงสวดมนต์ในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยนึกว่าจะช่วยตนให้พ้นภัย
พ้นสมัย[V] be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
พ้นกำหนด[V] expire, See also: be overdue, be expired, Syn. เลยกำหนด, Thai definition: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด
พ้นข้อหา[V] be relieved from being an offender, Ant. ถูกกล่าวหา, Example: ชาวคณะริ้วอักษรพ้นข้อหาใช้กระดาษหลวงไปพิมพ์หนังสือส่วนตัว, Thai definition: พ้นจากการกล่าวหา, พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด
พ้นทุกข์[V] be free from suffering, See also: be delivered from suffering/misery, Syn. สิ้นทุกข์, หมดทุกข์, Ant. มีทุกข์, Example: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามหลักที่ถูกต้อง จิตใจจะสบาย พ้นทุกข์ ไม่ต้องยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น
พ้นวิสัย[ADJ] beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่นก. ห่อปากเป่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในปากออกมาเป็นฝอยเป็นต้น, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก เช่น รีบ ๆ เข้าเถอะ อย่ามัวพ่นอยู่เลย.
พ้นก. อาการที่ผ่านหรือหลุดเป็นต้นออกไปอยู่นอกเขตหรือเลยที่กำหนดไว้ เช่น พ้นอันตราย พ้นทุกข์ พ้นบ้าน ข้ามพ้น บินพ้น ผ่านพ้น หลุดพ้น.
พ้นวิสัยว. เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้.
กราด ๕พ่นนํ้านกและไก่แล้วเอาออกผึ่งแดด
ลอยตัวพ้นข้อผูกพัน เช่น ค่าเงินบาทลอยตัว ราคาน้ำมันลอยตัว.
ออก ๓พ้นภาวะ เช่น ออกจากงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relief from forfeitureพ้นจากการถูกริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obsoleteพ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Begone!ไปให้พ้น Save Yourself (2012)
Hey, get outta here, rich boy!เฮ้ ไปให้พ้นนะ ไอ้เด็กรวย! Chuck in Real Life (2008)
Get the fuck off.ไปให้พ้นตีนเลย Dead Space: Downfall (2008)
House, please go away. Cancer, but not cancer.กรุณาไปให้พ้น มะเร็งแต่ไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Something going' on?บางอย่างผ่า่นพ้นไปแล้ว Birthmarks (2008)
Daddy just pays some bills and reads just enough bedtime stories to not kill himself t of guilt.แล้วก็อ่านนิทานก่อนนอน มันไม่ทำให้พวกเขาพ้นผิด Joy (2008)
It is if he's allergic to milk.ถ้าเขาแพ้นม Joy (2008)
Go away.ไปให้พ้น The Itch (2008)
Excuse me if I don't go out of my way to take relationship advice from you.ขอโทษนะถ้าฉันไม่ไป ออกไปให้พ้นทางฉัน ฟังคำแนะนำเรื่องความสัมพันธุ์จากคุณ Emancipation (2008)
- Let's sit down, and I'll walk you through it.- มานั่งคุยกัน และฉันจะช่วยให้คุณผ่านพ้นมันไปได้ Pilot (2008)
I came through hell, landed on my feet.แม่หลุดพ้นมาจากนรก ก้าวเดินต่อไปได้ Pilot (2008)
He made it?เขาผ่านพ้นไปได้ใช่ไหม Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ้น[X] (phon) EN: past ; be past ; escape ; be beclear of ; be out of ; be beyond ; free oneself   FR: au-delà de ; hors de
พ้นกำหนด[adj.] (phon kamnot) EN: overdue   FR: en retard ; retardé
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender   FR: être acquitté
พ่นควัน[v. exp.] (phon khwan) FR: cracher de la fumée
พ้นทุกข์[v.] (phonthuk) EN: be free from suffering ; be delivered from suffering/misery   FR: réchapper ; s'en tirer
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout   
พ้นผิด[v.] (phonphit) EN: be acquitted   
พ้นภัย[X] (phon phai) EN: out of danger   FR: hors de danger
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated   FR: passé de mode ; obsolète

English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaic[ADJ] ล้าสมัย, See also: พ้นสมัย, Syn. old-fashioned
be out[PHRV] ถูกปล่อยตัวจากคุก, See also: พ้นโทษ, ออกจากเรือนจำ, Syn. come out, Ant. be inside
demoded[ADJ] พ้นสมัย, See also: หมดยุค, ล้าสมัย, Syn. unfashionable, out-of-date, outmoded
elapse[VI] ผ่านไป, See also: พ้น, ล่วง, Syn. pass, slip by
over the hump[IDM] พ้นส่วนที่ยุ่งยาก
obsolesce[VI] พ้นสมัย, See also: คร่ำคร่า, เก่า
overdue[ADJ] พ้นกำหนด, See also: ที่เลยกำหนดเวลา, Syn. late, unpunctual, Ant. punctual
quit[ADJ] เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ), See also: พ้นโทษ, Syn. free
out of the woods[SL] พ้นอันตราย, See also: พ้นขีดอันตราย
vacate[VT] พ้นตำแหน่ง, See also: สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน, Syn. resign, leave, quit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab-พ้นจาก, จาก
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
aweigh(adv) เพิ่งจะพ้นน้ำ,เพิ่งยกสมอเรือขึ้น
begone(int) ไปให้พ้น
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
über(prep) ข้าม, พ้น เช่น Der junge Mann hilft dem Blinden über die Straße. เด็กหนุ่มคนนั้นช่วยคนตาบอดข้ามถนน, Kannst du mir über das Problem hinweg helfen? เธอสามารถช่วยให้ฉันผ่านพ้นปัญหานี้ได้ไหม
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,
Rettung(n) |die, pl. Rettungen| การช่วยชีวิต, การช่วยให้พ้นภัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top